SEKSJONSLEDER KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 Dagklasser • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Kosthold og livsstil • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Aktivitør • Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Barnehagemaurene For en tid tilbake var jeg på besøk i en barnehage i Uppsala. Bygget var lyst og luftig, og alt så fint ut. Styreren var en dame som hadde tatt utdannelse som førskolelærer seint i livet og var en ivrig omviser. Men i samtalen etterpå var det noe som ikke stemte. Styreren og førskolelærerne hadde jevnlige utviklingssamtaler, men assistentene hadde hun ikke noe å snakke om med. All faglig dialog så kun ut til å foregå mellom førskolelærerne. Assistenter ble ikke involvert i planlegginga, de ble verken snakket mye til eller om. Slike skarpe skiller skaper ikke kvalitet i barnehagen. I Norge utgjør barne- og ungdomsarbeidere og assistenter 70 prosent av personalet. Det er disse som på mange måter er grunnmuren i en avdeling, som er der hele tida og som utfører den daglige drifta. Maurene i barnehagetua. Underlaget i denne tua er førskolelærerens pedagogiske strategi, også den helt METTE HENRIKSEN AAS «Barnehagen trenger den bredden som ligger i et personale med forskjellige innfallsvinkler.» nødvendig for et helhetlig tilbud. Barne- og ungdomsarbeidere er sentrale maur i tua, deres kunnskaper utfyller førskolelærerens. Som fagarbeidere har de en prak- tisk tilnærming til faget, som går på dagligliv og sosialisering. Forutsetningen for kvalitet i barnehagen er at styrer og førskolelærere ser kompetansen til barne- og ungdomsarbeideren og at denne blir brukt og verdsatt. En barne- og ungdomsarbeider kan også utvikle spisskompetanse på områder som barnehagen har behov for, for eksempel ernæring. Læring og næring henger nøye sammen. Enkelte barnehager velger å gjøre om en assistentstilling til en førskolelærerstilling. Da kan de ifølge bemanningsnormene også ta inn flere barn. Det hever ikke kvaliteten i barnehagen. En førskolelærer tilbringer ikke like mye tid på avdelingen som en assistent gjør, og det gir færre hender i det daglige. En slik organisering fører også til at den som ikke er førskolelærer blir mindre involvert i planlegging og faglige diskusjoner. Barnehagen trenger den bredden som ligger i et personale med forskjellige innfallsvinkler: førskolelærerens pedagogikk og strategi, fagarbeiderens praktisk-teoretiske tilnærming og assistentenes varierte bakgrunner og praktiske kompetanse. Begynn å tell antall voksne per barn, ikke bare antall pedagoger. Så til barne- og ungdomsarbeidere og assistenter vil jeg si: haka høyt – vær stolt – bli sett! 34 > Fagbladet 3/2008 fbaargang2008 fbseksjonKIR