DEBATT Foto: Monica Schanche > UTTALELSE Full støtte til streikende Representantskapet i Fagforbundet Rogaland gir sin fulle støtte til våre medlemmer som er i streik ved Sentrum Røntgeninstitutt a/s – avd. Stavanger. Representantskapet representerer nærmere 21.000 medlemmer i 23 fagforeninger bare i Rogaland. En samlet fag- og arbeiderbevegelse må nå mobiliseres for at det i 2008 skal være legitimt for arbeidstakere å kreve at arbeidsgiver undertegner tariffavtale som gir ansatte en anstendig lønn å leve av. Eierne av Sentrum Røntgeninstitutt a/s har lenge vegret seg for at det opprettes en tariffavtale ved bedriften, og de ønsker heller at det stiftes en egen husforening der de selv vil ha stor innflytelse. Et av hovedpunktene fra eiernes side, i tillegg til at de ikke ønsker tariffavtale og dermed tarifflønn, er at de ikke vil at de ansatte skal få ta del i AFPordningen og at den er for dyr. En eller annen form for tidligpensjon vil se dagens lys innen 2010, i tillegg til at LO nå krever opprettholdelse av dagens AFPordning på minst samme nivå som i dag. Derfor må eierne forholde seg til at en vil få ekstra utgifter til en tidlig pensjon om en ønsker det eller ikke. Representantskapet aksepterer heller ikke den individuelle bonusordningen som finnes ved bedriften og som kan straffe den enkelte svært tilfeldig. Det er faktisk lønnen den enkelte skal leve av og ikke tilfeldig bonusutbetalinger. Fagforbundet Rogaland gir med dette de streikende sin fulle støtte og oppfordrer samtidig eierne å inngå en tariffavtale snarest. Fagforbundet er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig. KAMPVILLIGE: Pasientmedarbeidere ved Sentrum Røntgeninstitutt streiker for tariffavtale. Her med støtte fra Fagforbundet Rogaland, representert ved rådgiver Bernth Harry Eliassen. miske rettigheter. Eldreomsorgen skal gi en verdig avslutning på livet. BPA handler om å leve et selvstyrt og fritt liv fra ungdom til pensjonist. BPA må derfor ses på samme måte som at andre tar skole, arbeidsliv, samferdsel og kultur for gitt. Hent gjerne finansieringen fra slike poster heller enn helse- og omsorgsbudsjettene. • Flere frykter dårlig rapportering. Et eksempel: En funksjonshemmet har samme behov som andre for å finne kjærlighet og en partner, med sex og det som hører til. Tror dere at noen er bekvem med at assistenten skal rapportere til kommunen om sine arbeidsoppgaver, eller at en funksjonshemmet vil ha med sin omsorgslønnede mamma på date? Slik har BPA, med reell borgerstyring, også sin verdi. • Flere frykter for liv og helse. Når ble slik frykt et argument for å ta friheten fra forstandige mennesker? La meg sitere stortingsrepresentant Inge Lønning i boka «Folk» (Morten Krogvold & Uloba): «Det verste du kan gjøre mot et menneske er å frata det ansvar og begrunne det i omsorg.» Mye taler for BPA, men det viktigste er å slippe funksjonshemmede fri. Terje Marøy, Reinsvoll Når en av Fagforbundets fagforeninger er i streik, gjelder dette for hele vår organisasjon og derfor oppfordres medlemmer og andre til å boikotte Sentrum Røntgeninstitutt a/s så lenge det pågår en lovlig arbeidskonflikt. Fagforbundet Rogaland, ved fylkesleder Trond Helland > HELSE Frihet – for alle? Frihet for én, betyr at en annen må gi fra seg kontroll. Det gjelder mellom foreldre og barn, mellom borger og stat (vi minnes opprør mot statssosialismen i øst), mellom funksjonshemmet og kommune. Intet menneske er fri, så lenge et maktmiljø hindrer dets selvstendighet. Dette er hva lovforslag om rettighetsfesting av Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) for funksjonshemmede handler om. Blir 2008 det året alle kan ta samfunnets grunnleggende friheter i bruk? Fagbevegelsen støtter kravet. Jeg bekymres av at KS er imot. • KS frykter at rettighetsfesting fratar kommunen rom for prioritering. For hvilke andre skal frihet til arbeid, kultur og sosialt liv underordnes kommunalt skjønn? • KS frykter for assistenters rettigheter. Mulig misbruk fra én skal ikke frata en annen rett til frihet. Dessuten, uten tilfredse assistenter, vil enhver BPA-ordning kollapse. Den prisen vil de færreste funksjonshemmede betale, etter at de gjennom sin ordning får smake den frihet som alle andre tar for gitt. Uloba, et non profitt-andelslag for BPA der andelseierne selv har slike ordninger, har snaut tre prosent sykefravær blant assistenter. Det tyder ikke på generell misnøye. • Mange kommuner frykter at BPA vil undergrave eldreomsorgen. BPA handler ikke om helse og omsorg, men om å ta menneskerettighetene i bruk; som frihet, valgmuligheter, politiske, kulturelle og økono- > Indian restaurant    Karl Johans gate 18C    www.jaipur.no • Nyåpnet, fantastisk beliggenhet, sober og moderne • Komfortable priser og høy kvalitetsmat. Forrett: fra kr 49,– Hovedrett: fra kr 99,– Bordbestilling: Tlf: 22 42 53 11 Mob: 450 35 043 Fax: 22 42 53 12    995 88 496    E-mail: post@jaipur.no Fortell hvor du har sett annonsen, så får du en overraskelse! Fagbladet 3/2008 > 49 fbaargang2008 fbseksjonKIR