TARIFFOPPGJØRET TEMA Nei til dyrere LEVELIG ARBEIDSLIV: Jan Helge Gulbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg krever et mer levelig arbeidsliv hvis den reelle pensjonsalderen skal økes. pensjon Skal medlemmene betale mer enn to prosent av lønna for å beholde tjenestepensjonen? Et stort flertall av tariffkonferansene i fylkene svarer klart nei. les i år, men at det skal gjøres i 2009, sier forhandlingssjef Per Kristian Sundnes i KS. Mulige modeller Fagforbundet må ta stilling til en rekke spørsmål når tjenestepensjonene skal endres. En mulighet er å øke de ansattes egenbetaling fra dagens to prosent av lønna til tre prosent. Dette har et flertall av fylkeslagene sagt nei til. Tilbakemeldingene fra fylkene i dette spørsmålet er delte, sier Gulbrandsen, og minner samtidig om at kostnadene til ordningen øker på grunn av lav rente og stor reallønnsvekst. En annen varm potet er spørsmålet om folk skal måtte jobbe lenger for å beholde samme pensjon hvis levealderen øker – såkalt levealdersjustering. – Vi ser på mulighetene – blant annet om en ikke trenger å ta så stort hensyn til dette prinsippet. Kanskje kan tjenestepensjonen brukes til å dempe virkningen av levealdersjustering? Gulbrandsen stiller seg undrende til at det er så sterkt press på arbeidslinja fra politisk hold. – Hvis arbeidslinja skal gjennomføres i så stor grad, må det samtidig være et arbeidsliv som gjør det mulig for folk å stå lenge i arbeid, sier Gulbrandsen. Tekst: FRODE RØNNING I åra som kommer skal folketrygden gradvis redusere sine ytelser. Dette vil svekke økonomien i de offentlige tjenestepensjonene, med mindre det blir tatt nye grep. Fagforbundet spurte derfor tariffkonferansene i fylkene om det er aktuelt å la arbeidstakerne betale mer enn dagens to prosent av lønna for å sikre at tjenestepensjonene ikke blir dårligere. Ti av Fagforbundets tariffkonferanser avviser økt innbetaling, mens fire er villig til å betale mer under visse forutsetninger. Vest-Agder kan for eksempel være åpen for å diskutere økt egenandel for ansatte hvis de deltidsansatte får bedre pensjonsordninger. De siste fire fylkene i KS-området har ikke svart på spørsmålet, mens Oslo har sin egen tariffavtale. Ikke ferdig i år Folketrygden vil fra 2010 bli endret slik at folk må jobbe lenger for å få den samme pensjonen som før – eventuelt kan de ta til takke med lavere pensjon. Stortinget har bedt om at de offentlige pensjonene endres slik at også offentlig ansatte må velge mellom å jobbe lenger eller få mindre pensjon. Årets tariffoppgjør er siste hovedoppgjør før pensjonsreformen trer i kraft i 2010. Men Jan Helge Gulbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg ser ikke for seg endringer i tjenestepensjonen i år. «Å forhandle tjenestepensjoner er ikke aktuelt i dette oppgjøret.» Jan Helge Gulbrandsen, Fagforbundets arbeidsutvalg – Å forhandle tjenestepensjoner er ikke aktuelt i dette oppgjøret, sier han. Han ønsker først å se den framti- dige folketrygden og AFP-ordningen før han går inn i forhandlinger om den offentlige tjenestepensjonen. – Mest sannsynlig blir det forhandlinger om tjenestepensjonene ved mellomoppgjøret neste år, uttaler Gulbrandsen, som får støtte fra Fagforbundets viktigste motpart – KS: – Vi har foreslått for partene at tjenestepensjonene ikke skal forhand- Fagbladet 3/2008 > 13 fbaargang2008 fbseksjonKON