SEKSJONSLEDER Arkivkonferanse Fagforbundet avholder en arkivkonferanse med fokus på arkivdrift, personvern og digitalisering i Oslo 23.–24. april. Konferansen er åpen for alle medlemmer. Programmet ligger på nettsidene www.fagforbundet.no/ska. Påmelding skjer til inger.knarud@ fagforbundet.no Konferansen er gratis for medlemmer av Fagforbundet. Reise og opphold dekkes av den enkelte.    FH Yrkesetikk Før jul vedtok styret i Seksjon kontor og administrasjon et yrkesetisk ark. Dette har vært trykket i Fagblandet, og det ligger ute på seksjonens nettsider (www.fagforbundet.no/ska). Kjell Skarheim har laget en innledning til dette arket. Denne innledningen kombinerer han med ulike gruppediskusjoner. Dette skaper debatt og fokus på viktige sider ved det arbeidet som gjøres i administrasjonene rundt om på arbeidsplassene. Det vil også i løpet av kort tid komme et kaffekurs om yrkesetikk basert på innledningen som Kjell Skarheim har utarbeidet. Han kan også forespørres om å holde sin innledning om det skulle være ønske om det. Spørsmål rettes til Wera Kristiansen (wera.kristiansen@fagforbundet. no). Hun distribuerer for øvrig arkene og er seksjonens rådgiver med ansvaret for dette området. FH Vellykket personalkonferanse Personalkonferansen for medlemmer av Fagforbundet, som gikk av stabelen i Oslo i midten av februar var en suksess. Konferansen ble avholdt i forbindelse med lanseringen av Fagbladets temaheftet om personalledelse, og hadde femti deltakere fra hele landet. Mange av bidragsyterne i heftet stilte opp som innledere.    SL KURS I FAGFORBUNDET Fagforbundet Hordaland, Seksjon helse og sosial inviterer til kurs Den gode organisasjonskultur og samarbeidsmiljø Tid og sted: Hotell Augustin, Bergen, 4. april kl. 10.00-16.00 Foreleser: Cand. philol. Astrid Voll Storaas Tema: Psykososialt arbeidsmiljø og mellommenneskelig samhandling. Organisasjonskulturens innhold og nivåer. Verdier, holdninger og tradisjoner i organisasjonen. Positive og negative bedriftskulturer. Gode og dårlige gruppekulturer, relasjoner og relasjonell atferd. Pris: kr 370,medlem/kr 800,ikke medlem Målgruppe: Medarbeidere og mellomledere i alle typer organisasjoner. Kursansvarlig: Gry Nævdal Bolstad Påmelding: Fagforbundet Hordaland 555 94 840/555 94 830 Epost: Fylke_Hordaland@fagforbundet.no Påmeldingsfrist: 26. mars Personalmedarbeider som plogspiss Seksjonen vår har bestemt seg for å satse ekstra mye på den store gruppa arbeidstakere som arbeider i personalenhetene i kommuner, fylker og sykehus. Dette er en del av et stort prosjekt i Fagforbundet, hvor personalmedarbeidere er valgt ut som et av flere plogspissyrker. Satsinga på disse yrkene skal legge grunnlaget for et enda bedre og mer målretta yrkesfaglig tilbud til alle yrkesgruppene i Fagforbundet. Vi har allerede gjennomført en landskonferanse for personalmedarbeidere med over 50 deltakere fra hele landet. Det er lagd et eget temahefte som er sendt ut sammen med Fagbladet. Vi er i ferd med å etablere en egen faggruppe for personalmedarbeidere som skal arbeide med å utvikle det yrkesfaglige tilbudet. «Jeg er overbevist om at vår satsing på personalmedarbeiderne i kommuner, fylker og sykehus vil merkes og vekke oppmerksomhet.» GERD EVA VOLDEN Blant annet vil vi forsøke å etablere et samarbeid med en eller flere høgskoler for å styrke utdanningstilbudet til våre medlemmer. Vi tilfører også ekstra midler til fylkeskretsene våre og fagforeningene, slik at det yrkesfaglige tilbudet skal nå helt ut til alle medlemmene. Det blir ansatt en egen prosjektmedarbeider i seksjonen vår som skal bidra innenfor de områdene jeg har nevnt. Store utfordringer, men det liker vi. Fagforbundet har satsing på kvalitet i offentlig sektor som en hovedoppgave. Gjennom styrkinga av det yrkesfaglige og kompetansehevende tilbudet til personalmedarbeiderne, får vi enda bedre kvalitet på de tjenestene som denne gruppa utøver. Det er bra for disse medarbeiderne, og ikke minst for alle andre ansatte som er avhengig av tjenestene som personalenhetene utfører. Jeg er overbevist om at vår satsing på personalmedarbeiderne i kommuner, fylker og sykehus vil merkes og vekke oppmerksomhet. Mange vil nyte godt av vårt arbeid indirekte, men det mest fornuftige er å være medlem i Fagforbundet. Da kan du være med på å legge premissene for hva vi skal satse på, og du får de yrkesfaglige tilbudene direkte. 34 > Fagbladet 3/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON