BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL    Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert Arbeidsmiljøloven og Ferieloven KOLBJØRG ØYEN BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT Spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 3/2008 Redusert stilling SPØRSMÅL: Jeg er hjemme i fødselspermisjon og ønsker å ta ulønnet permisjon en periode etter at den lønnede permisjonen går ut. Er dette noe jeg har krav på, og i så tilfelle hvor lenge? I tillegg vurderer jeg å gå over i redusert stilling. Kan jeg med små barn kreve dette hvis arbeidsgiver skulle stille seg negativ? Er det bare muligheter for dette i en tidsavgrenset periode? Hilsen Lena SVAR: Ifølge arbeidsmiljølovens (AML) § 12-5 om foreldrepermisjon, har hver av foreldrene rett til permisjon i 12 måneder ut over permisjonen som berettiger stønad etter folketrygdloven og/eller arbeidsavtalen. Denne må tas ut i forlengelsen av permisjonen det første året etter fødsel. Dersom dere (foreldrene og arbeidsgiver) har avtalt delvis permisjon etter aml § 12-6, gjelder i utgangspunktet ikke denne rettigheten. Delvis permisjon er en avtale mellom foreldre og arbeidsgiver om redusert uttak av permisjon innenfor en tidsramme på tre år. Dersom du er alene om omsorgen for barnet, har du rett til to års permisjon i medhold av bestemmelsens andre setning. Så vidt jeg vet, gis det som hovedregel ingen stønader for permisjoner ut over det første året. Det må undersøkes konkret på den enkelte arbeidsplass om tariffavtaler/særavtaler/personalpolitiske retningslinjer gir permisjonsrettigheter også ut over dette. Det er ikke så vanlig. Det foreligger alltid en mulighet til å søke om velferdspermisjon ut over det som fremkommer av lov- og avtaleverk, men arbeidsgiver vil da i utgangs- punktet kunne avslå permisjonssøknaden med mindre det foreligger helt spesielle forhold. Når det gjelder dine rettigheter til å jobbe i redusert stilling, fremkommer dette av AML § 102 (4), der det heter at arbeidstaker som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstaker rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid. I denne perioden vil du da motta tilsvarende redusert lønn. Denne bestemmelsen er spesielt rettet inn mot blant annet småbarnsforeldre. Det innebærer at du regelmessig vil få innvilget en slik søknad, med mindre dette innebærer en eksempelet ville du fått utbetalt 6000 kroner som erstatning for skaden. Dersom det er flere LO-medlemmer i husstanden som har kollektiv hjem- forsikring, slipper du egenandelen, og vil følgelig få tilbake 9000 kroner. Ta kontakt med SpareBank 1 Skadeforsikring på telefon 02300 for mer informasjon. Magne Gundersen, forbrukerøkonom SpareBank 1 Gruppen Ødelagt PC SPØRSMÅL: Jeg er medlem i Fagforbundet, og har kollektiv hjemforsikring gjennom LOfavør. Jeg har vært uheldig og mistet min bærbare pc i gulvet slik at den ble ødelagt. Er det noen mulighet for å få dekket dette gjennom hjemforsikringen? Hilsen LO-medlem SVAR: Denne typen skader dekkes av din kollektive hjemforsikring. Når det gjelder pc og annet datautstyr er det imidlertid slik at du får utbetalt det pcen er verdt i dag. Dersom din pc er mer enn ett år gammel, gjøres det et såkalt «aldersfradrag». Dette innebærer at utstyrets verdi antas å synke med 20 prosent per påbegynt år fra og med utstyret er ett år gammelt. Jeg illustrerer ved hjelp av et eksempel: La oss si at du kjøpte din pc i januar 2005 og at den koster 15.000. Siden pc-en er tre år gammel, gis det aldersfradrag for to år, dvs. 40 prosent eller 6000 kroner. Det er også en egenandel på 3000 kroner, så i dette fbaargang2008 fbseksjonSAM