SEKSJONSLEDER Plogspissyrker Seksjon samferdsel og teknisk har valgt brannsjef og renholder som to yrkesgrupper det skal fokuseres ekstra mye på fram mot landsmøtet i 2009. Plogspissprosjektet skal «ploge vei» for hvordan Fagforbundet skal arbeide med alle grupper i organisasjonen. De viktigste målene for prosjektet er å få medlemsregisteret så nøyaktig og feilfritt som mulig, styrke seksjonsarbeidet og utvikle og etablere organisatoriske nettverk. Prosjektet skal også gi inspirasjon til å jobbe videre med andre yrker.    PF Havnekonferanse til høsten Seksjonen planlegger i samarbeid med faggruppen en havnekonferanse til høsten. Tema og program vil bli fastsatt senere. Faggruppa arbeider med å lage en veileder for dem som ønsker å ta fagbrev som kranførere. Når den er ferdig, vil den bli lagt ut på seksjonens nettsider.    PF Trafikkbetjenter og kompetanse Seksjonen arbeider med å formalisere trafikkbetjenters kompetanse gjennom et fagbrev. Det tas sikte på å integrere opplæringen som en del av vekterfaget. I tillegg til å gi trafikkbetjentene en formalisert kunnskap, vil dette også bidra til å gi yrkesgruppen en bredere yrkesfaglig opplæring og en mulighet for et bredere spekter av yrkesoppgaver.    PF 18 millioner stipendkroner I 2007 behandlet Fagforbundet 4141 søknader om stipend. 3488 fikk innvilget sin søknad, og det ble i fjor utbetalt 18.220.000 stipendkroner.    PF Kursplan bad Arbeidet med kursplan for ansatte i bade- og svømmeanlegg nærmer seg slutten. Fagstigene er et resultat av et samarbeid mellom Landslaget for park-, idretts- og friluftsanlegg og Fagforbundet.    PF Renholdskonferanse i september Fagforbundet vil i samarbeid med LO arrangere en renholdskonferanse i slutten av september. Konferansen er en del av LOs forsøksprosjekt, og temaet blir «sosial dumping». Meningen er å se på denne problemstillingen fra mange forskjellige innfallsvinkler, og både tillitsvalgte og arbeidsgivere vil bli invitert.    PF Endringer i SST-administrasjonen Avdelingsleder Gry Bjørnstad Hernandez går ut i permisjon fram til desember, og Juned Akhtar vil være konstituert avdelingsleder i denne perioden. I tillegg har administrasjonen fått tre nye rådgivere: Mette Karin Haugen skal arbeide med følgende fagområder: feiere, teater og kulturteknisk, vaktmes- tere, ansatte i energibransjen, park, idrett og bad, frisør. Carl Ivar Delingsrud skal arbeide med følgende områder: havn, vann og avløp, kollektivtransport. Karianne Hansen Heien skal arbeide med følgende fagområder: brann, høgskoleutdanning i teknisk sektor, renhold, renovasjon, trafikkbetjenter, dyrepleiere.    PF Det nytter Det er realistisk å få rekommunalisert renovasjonen i Trondheim i løpet av året. Det tidligere borgerlige flertallet i bystyret anbudsutsatte renovasjonen i byen. Det kommunale renholdsverket ble omdannet til tre kommunale aksjeselskap, et morselskap, et som drev med husholdningsavfall og et med bedriftsavfall. Halve Trondheim ble «vunnet» av en privat operatør. Lønns- og arbeidsvilkår kom under press i «konkurransen» med avtaler uten tjenestepensjon. Kvaliteten på tjenesten sank. Renholdsverkets Arbeiderforening (RAF) og LO Trondheim hadde rekommunalisering som et av sine spørsmål før kommunevalget i 2003. Løftet fra valgvinnerne ble innfridd ved at STEIN GULDBRANDSEN «Dyktige tillitsvalgte i RAF, har med støtte fra resten av Fagforbundet og LO i Trondheim, fortsatt kampen for anstendige arbeidsvilkår og kvalitet på tjenesten.» det kommunale aksjeselskapet overtok innsamling av husholdningsavfall. Med organisasjonsformen kommunalt aksjeselskap var det fortsatt bunnlinja – ikke kvaliteten på tjenestene – som var viktig. Dyktige tillitsvalgte i RAF, har med støtte fra resten av Fagforbundet og LO i Trondheim, fortsatt kampen for anstendige arbeidsvilkår og kvalitet på tjenesten. Det utrettelige arbeidet har ført til utredninger om organisering av Trondheim Renholdsverk. Vi har bistått RAF, og vårt realistiske mål er nå å få innsamling av husholdningsavfall og kommunalt avfall organisert i en kommunal enhet, og å organisere innsamlingen av bedriftsavfall i et kommunalt foretak. Denne organisasjonsformen gir oss maksimalt politisk ansvar for tjenestene. Vi får en organisasjonsform der det vil være mulig å se sammenhengen mellom lønns- og arbeidsforhold og kvaliteten på tjenestene. Med bedriftsavfallet i et eget kommunalt foretak beholder vi den kommunale kontrollen over verdiene i sorteringsanlegget og verkstedet, uten å komme i konflikt med all verdens konkurranseregler. Vi ønsker RAF og det politiske flertallet i Trondheim lykke til på veien mot en god løsning. 34 > Fagbladet 3/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM