DEBATT www.colourbox.com ning eller at en avbryter utdanningen. Det bør derfor fremmes krav om at det i overenskomstene innføres bestemmelser om plikt til å ta mot lærlinger dersom virksomheten er kvalifisert til dette i henhold til opplæringsloven. Lærlingene må få en lønn til å leve av. Lønna må derfor økes betydelig, til 60 prosent første år og 80 prosent andre år. En slik inndeling vil stå mer i samsvar med det faktiske forholdet mellom opplæring og verdiskapning. Årets oppgjør må gjennomføres som et samordnet oppgjør hvor LO forhandler om de viktigste sakene og prinsippene, herunder avtalefestet pensjon. Dette må kombineres med reelle forbundsvise forhandlinger om lønn, arbeidsvilkår og tilpasninger i overenskomstene til det samordnete resultatet. (Uttalelsen er forkortet. red) Representantskapet LO i Oslo > UTTALELSE Sykehussitua- sjonen i Norge! Norske sykehus/helseforetak har særlig i de siste årene kommet opp i en uholdbar økonomisk situasjon. Det hevdes ikke å være økonomi til å opprettholde dagens drift, og de tvinges derfor til å stenge avdelinger. De mangler midler til å investere og til å vedlikeholde nødvendig utstyr og bygningsmasse. Mange av de ansatte arbeider under for stort press og usikkerhet, noe som resulterer i høyt sykefravær og uverdige arbeidsforhold. Pasienter skrives ut for tidlig, vi får svingdørspasienter. Dette påfører også kommunene større belastninger, både økonomisk og i forhold til tjenesteytelser og kompetanseheving. Det må være gode retningslinjer og til enhver tid løpende kontroll med helseforetakenes driftsmodeller, organisering og de totale økonomiske rammer. De totale økonomiske rammene må styres etter det til enhver tid behandlingskrevende pasientantall! At Norge med sin økonomiske kapasitet ikke prioriterer å gi alle sine innbyggere et fullverdig helsetilbud, er uforståelig for det norske folk. Penger fins, så dette oppleves kun som «villet»/ønsket politikk. Den til enhver tid løpende debatt som pågår om hvilke sykehus vi trenger, hvor de ligger, eventuelt burde ligge må ikke påvirke den daglige driften av dagens sykehus og institusjoner. Modum Arbeiderparti Lydbøker – fase 2 skolering for tillitsvalgte valgt etter hovedavtalen Fase 2 skolering for tillitsvalgte som lydbøker. For tillitsvalgte med lese/skrivevansker og for tillitsvalgte som ikke har mulighet for å gjennomføre tillitsvalgtskoleringen på tradisjonell måte, har Organisasjonsenheten i samarbeid med AOF produsert noen av modulene i Fase 2 som lydbøker som et supplement til den ordinære gjennomføringen av modulene. Det er modulene Lover og avtaler – særløp for tillitsvalgte valgt etter Hovedavtalen som er laget på tariffområdene: SPEKTER, STATEN og KA. Modulene er: • Ansettelser • Oppsigelser/omplassering • Medbestemmelse • Forhandlinger • Lønn • Arbeidstid • Ferie og fritid • Pensjon, sykelønn, forsikringer og yrkesskade. Vi tar sikte på å produsere lydbøker også for de andre tariffområdene. Arbeidet med område HSH og PBL vil bli prioritert i 2008. Det vil ikke bli produsert lydbøker på Organisasjon og avtale – fellesløp (begge typer tillitsvalgte) eller Organisasjonen – særløp (tillitsvalgte valgt etter vedtektene) foreløpig. Tillitsvalgte skal fortsatt gjennomføre disse modulene på ordinært vis. Vi ber fylker og fagforeninger bestille lydbøkene til de tillitsvalgte som har behov for dem. Bestillingen sendes Organisasjonsenheten i Fagforbundet og vil da bli sendt kostnadsfritt direkte til den tillitsvalgte. Lykke til! Fagbladet 3/2008 > 47 fbaargang2008 fbseksjonSAM