Enige om sosiale bestemmelser BEDRE SIKRET: Forhandlingene om sosiale bestemmelser i Spekter-Helse har gitt blant annet gravide ansatte utvidete rettigheter. Alle ansatte i landets helseforetak beholder sin pensjonsordning fram til 2010. Gravide med risikofylt arbeid får utvidet rett til lønnet permisjon. Et nytt utvalg skal kartlegge og vurdere erstatning for yrkesskade når ansatte blir utsatt for vold. Dette er klart etter at forhandlingene om de sosiale bestemmelsene i SpekterHelse ble avsluttet. Det er enighet om å fryse bestemmelsene om pensjonsforhold som de ansatte har i dag. Partene avventer hva som skjer videre med avtalefestet pensjon (AFP) og eventuelt tjenestepensjonene i stats- og kommuneoppgjøret. Resultatet får betydning for sykehusansatte som har tatt med seg tidligere medlemskap i Statens pensjonskasse, KLP eller andre pensjonsordninger ved overgangen til helseforetakene som i dag hører inn under Spekter. Styrket permisjonsrett Gravide arbeidstakere med risikofylt arbeid skal beholde full lønn hvis hun blir overført til annet arbeid. Dersom arbeidet ikke kan tilrettelegges på en slik måte at det er mulig med omplassering, har hun utvidet rett til permisjon med lønn fra det tidspunkt hun går ut i permisjon, og fram til hun får foreldrepenger. Homofile og lesbiske som har foreldrerett og daglig omsorg for barn i første leveår, har rett til permisjon med full lønn i tolv måneder når arbeidstakeren har rett til stønad etter folketrygdloven. Vil forebygge vold Partene er opptatt av økt fokus på skader etter vold fra pasient, klient, bruker eller dennes pårørende i arbeidstiden og på fritiden. Før 1. september i år skal det etableres et partssammensatt utvalg som skal kartlegge omfanget av slike skader og fremme forslag til tiltak som kan forebygge og håndtere konsekvensene. Tekst: MONICA SCHANCHE Nei til privat omsorg Ergogrip- bøylen -et funn for sykehjem Letter stell for pleier Stimulerer beboere til aktivitet Gir støtte og hjelp når beboer reiser seg Kan påmonteres ulike typer vasker Utviklet i samarbeid med pleiere på sykehjem Utprøvd på sykehjem i Bergen og Trondheim Styrketestet av Sintef/ Byggforsk Tilpasset universell utforming For nærmere informasjon, se vår webside: www.ergogrip.no, eller ta kontakt med Aase Rokne    Bibba Benum mob: 92 20 93 99    mob: 90 95 21 63 aase.rokne@ergogrip.no bibba.benum@ergogrip.no Både Fagforbundet og Sykepleierforbundet rister på hodet av Høyre-forslaget om å satse mer på privatpraktiserende sykepleiere og hjelpepleiere for å få opp lønnsnivået. Det er Høyres kvinnepolitiske leder, Linda Cathrine Hofstad Helleland, som tar til orde for privatpraktiserende sykepleiere og hjelpepleiere. I boka «Et samfunn med mangfold og maktspredning», argumenterer hun med at dette vil øke konkurransen og dermed få opp lønnsnivået i omsorgsyrkene. – Den rødgrønne regjeringen sitter og ser på at kvinner blir satt utenfor ved at kommunene ikke åpner for private tjenester. Samtidig har leger og tannleger alltid hatt muligheten til å drive privat praksis, sier Høyre-politikeren. Ingen av de største fagforbundene i omsorgssektoren har noen tro på Høyre-politikerens oppskrift for likelønn: – Det viktigste er å ha gode offentlige tjenester som alle kan benytte seg av. Med et privat system kan vi forestille oss at økonomien din avgjør om du har råd til helsetjenester, sier leder Kjellfrid T. Blakstad i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, i en kommentar til VG. – Konkurransen er der allerede. Vi mangler vanvittig mye helsepersonell i årene som kommer. Også Lisbeth Normann i Sykepleierforbundet vender tommelen ned for forslaget: – Det er fiffig av Høyre å sette dette i sammenheng med likelønn. Vi vet fra før hva som skaper lønnsforskjeller. Kvinnedominerte omsorgsyrker blir ikke verdsatt. Dette vil ikke endre seg om noen driver privat, sier Normann til VG. Tekst: EINAR FJELLVIK Fagbladet 4/2008 > 41 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonHEL