SEKSJONSLEDER Kvalitet i kommunene Styret i Seksjon helse og sosial (SHS) vedtok i 2005 å gjennomføre et prosjekt innen kommunenes helse- og sosialtjenester. Bakgrunnen var at seksjonen hadde mottatt en rekke bekymringsmeldinger fra pleie- og omsorgspersonell fordi trang økonomi førte til blant annet reduserte opplæringsbudsjetter, omgjøring av stillinger og avhjemling av sjukehjem. Målene for prosjektet var blant annet å synliggjøre kvaliteten på tjenestene og medlemmenes og tillitsvalgtes arbeidsvilkår. Lillian Eriksen har vært engasjert som prosjektmedarbeider og har besøkt om lag 30 kommuner over Vildenvei til Praha SHS har bevilget 20.000 kroner til Teaterprosjekt Vildenvei for at de skal kunne reise til Praha for å framføre sin Kafka-inspirerte forestillingen Min Prosess. Prosjektet, som ledes av Edvard Myskja, har sitt utspring i Gaustad sykehus, avdeling for tverrfaglig ergonomi. hele landet. Hun presenterte nylig sine funn for styret i SHS. – Det som har overrasket meg mest, er nok at arbeidsgiver i mange kommuner ikke kjenner lover og forskrifter som regulerer tjenestene, sier Lillian Eriksen. – Når tillitsvalgte heller ikke er kjent med disse, blir resultatet at mange kommuner leverer tjenester av dårlig kvalitet. SHS vil i tida framover prioritere å besøke fagforeninger for å informere om blant annet helsepersonell- og pasientrettighetsloven. Seksjonen lager nå et tipshefte til tillitsvalgte i kommunene. Dette vil bli sendt ut til høsten.    KES Også Fagforbundets klubb på Gaustad har støttet prosjektet økonomisk. SHS ønsker å inngå et samarbeid med teaterprosjektet, og partene er enige om at teatergruppa kan brukes til å synliggjøre både faglige og etiske tema. KES Nettverk for høgskolegrupper Fagforbundet i Karmøy og Haugesundkommuneharden siste tida fått mange sjukepleiere og en del andre med høgskoleutdanning som medlemmer. – Vi har nå dannet en nettverksgruppe med både sjukepleiere, vernepleiere, sosionomer og kontoransatte med høgskoleutdanning, opplyserMette Sevland, hovedtillitsvalgt i Karmøy. I slutten av mai skal nettverksgruppa ha sitt første møte for å kartlegge hva som er viktig for dem, faglig og sosialt.    KES Håndtering av legemidler 1. mai trådte den nye forskriften for håndtering av legemidler i kraft. En viktig endring er at ansvaret for legemiddelhåndtering er overført fra lege til virksomhetsleder. Det betyr at virksomhetslederne heretter bestemmer hvem som skal dele ut medisiner. – Fagforbundet har lenge ventet på den nye forskriften, og vi støtter endringene, sier Kjellfrid Blakstad, leder for SHS. Hun mener den vil legge til rette for økt kvalitet på legemiddelhåndteringen. – De som skal dele ut medisiner, må ha tilstrekkelig kompetanse til det, sier Blakstad. Hun oppfordrer alle medlemmer til å kreve opplæring dersom de føler behov for det. KES Sett rett person på rett plass Sykehusene har forsøkt å spare penger ved å sparke ut lavlønte. Det gir lite penger på sparebøssa. Hvis hjelpepleiere fikk ta seg av pleieoppgaver og sekretærer gjøre sekretærarbeid, er det derimot store sjanser for å drive mer effektivt. I dag er det spesialsykepleiere som kommer inn. Sekretærer er ikke satt inn i særlig grad for å avlaste nye leger. Samtidig som det kuttes ned på antall hjelpepleiere og helsesekretærer med lavere lønn. I stedet burde vi benytte kompetansen disse har. Det er sløsing med penger og mennesker når ledere ved mange norske sykehus velger å kaste disse yrkesgruppene på dør. Norge er på Europatoppen når det gjelder legeårsverk og sykepleierårsverk per innbygger i sykehusene. Arbeidsgiverforeningen Spekter la nylig fram tall som viser at Norge «Hvis hjelpepleiere fikk ta seg av pleieoppgaver og sekretærer gjøre sekretærarbeid, er det derimot store sjanser for å legge penger til side.» ligger som nummer to i Europa når det gjelder legeårsverk per innbygger. Når det gjelder sykepleierårsverk, ligger Norge desidert på topp. Men ser vi på antall hjelpepleiere og barnepleiere, er konklusjonen den stikk motsatte, der er antall årsverk redusert og lavest i Europa. Det er selvsagt bra med økt behandlingskapasitet i norske sykehus. Det behandles flere pasienter i dag enn bare for noen få år siden. Samtidig viser tallene fra Spekter at norske leger og sykepleiere behandler færre pasienter enn sine tyske og finske kolleger. Noe av forklaringen ligger i at mange leger må gjøre mange andre ting enn direkte pasientbehandling – siden støttepersonell mangler. I Norge er det nedbemanning og budsjettkutt på dagsorden. Det er snakk om oppsigelser av mange hundre årsverk. Sykehusene må forstå viktigheten av å ha rett person på rett plass. 50 > Fagbladet 4/2008 KJELLFRID T. BLAKSTAD fbaargang2008 fbseksjonHEL