LEDER Gry Nævdal Bolstad Energibunten fra Odda har mange jern i ilden, og hun brenner spesielt for Fagforbundet der hun fant de verdiene som som betyr mest for henne. Hennes engasjement er utrettelig, både ioppover- og nedoverbakke.20> TEMA LAYOUT Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Elektronisk materiell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2007: 302.387 www.fagbladet.no BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Oslo Foto: Erik M. Sundt    Foto: Grethe Nygaard Likeløn og festtalar Avdelingssjukepleiarar i Harstad kommune er utsette for indirekte diskriminering sidan dei får lågare løn enn avdelingsingeniørar med samsvarande utdanning og røynsle. Dette er likestillingsombodet sin tydelege konklusjon etter at Fagforbundet sin hovudtillitsvalde klaga inn arbeidsgjevaren for brot på likestillingslova. Arbeidsgjevarorganisasjonen KS kjempar for at dette ikkje skal verte byrjinga på eit opprør som ikkje let seg stogge. KS påklagar likestillingsombodet si avgjerd, som «Ulik løn er ei grov utnytting av tilsette i kvinnedominerte yrke.» dei karakteriserar som eit trugsmål mot retten til frie forhandlingar. Det er sjølvsagt berre tull. Dei frie forhandlingane mellom partane i kommunesektoren har plassert sjukepleiarar og ingeniørar likt i det sentrale lønssystemet. Partane er allereie einige om at det skal vere lik løn for desse to klassiske kvinne- og mannsyrka. Trass i både sentrale avtalar og festtalar om likestilling og viktige omsorgsyrke, vel arbeidsgjevarane å gje ingeniørane høgare løn i lokale avtalar. Dette er ikkje eit spørsmål om frie forhandlingar, men om politisk vilje til å få slutt på ei grov utnytting av tilsette i kvinnedominerte yrke. Dei slit med tvungen deltid, urettferdige turnusordningar og tener i gjennomsnitt 85 prosent mindre enn menn. Har politikarane mot og vilje til å støtte sjukepleiarane i Harstad? Meiner partia alvor med dei politiske lovnadane om å få slutt på tvungen deltid? Vil stortingsfleirtalet jamstille skift og turnus? Likelønskommisjonen sine framlegg for å få slutt på diskriminerande kvinneløner fekk inga heilhjarta tilslutning, korkje frå politikarar, KS eller LO. Men kanskje er det håp likevel. Dei raudgrøne regjeringspartia kan gjere likeløn til ei stor sak ved valet i 2009. JOHNNY DAUGSTAD ANSV. REDAKTØR Deltid frister ikke 15-åringene Maja Blixøen og Ine Pettersbakken ser ikke for seg ei framtid som deltidsarbeidende med ansvar for barn og hus, og med en mann som hovedforsørger. I foreldregenerasjonen er det derimot mange som opplever deltidsarbeid som en kvinnefelle. 8> Fagbladet 4/2008 > 3 2007 fbaargang2008 fbseksjonKIR