ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Skal jeg si opp? Høyrente SPØRSMÅL: Min mor er LO-medlem og har en del penger hun ønsker å plassere for å få best mulig avkastning uten risiko. Vi ser at hun kan få høy rente fra første krone hos dere. Hvor høy er denne renten? Er det noen gebyrer ved uttak eller opphør av konto? SVAR: Med LOfavør Høyrentekonto i SpareBank 1 får du høyeste rente allerede fra første krone. Vanligvis kreves et innskudd på minst 50.000 kroner for å få topp rente. Du kan ta ut fra en høyrentekonto 8–12 ganger i året uten gebyr. Og det normale er at det ikke tas noe gebyr ved opphør av konto. Vær imidlertid klar over at det alltid vil være noe variasjon i betingelsene i de enkelte bankene. Ta derfor kontakt med din lokale SpareBank 1 for å få vite dagens rente og andre vilkår. Et tips er å sjekke bankenes betingelser på www.finansportalen.no. Dette er et nytt nettsted som finansnæringen og offentlige myndigheter står bak. Der er det en oversikt over bank, sparing og forsikring. Magne Gundersen, forbrukerøkonom SpareBank 1 Gruppen SPØRSMÅL: Jeg har vært ansatt i Oslo kommune siden 1987. I 1996/97 ble jeg sykmeldt og kom siden på attføring fram til jeg fikk fire års midlertidig uføretrygd i 2004. Da helsetilstanden ikke bedret seg, men ble verre, måtte jeg søke ny uføretrygd. Jeg hadde regnet med at den nå ville bli varig, men jeg fikk midlertidig for nye tre år, fram til 2011. Jeg har fortsatt ansettelsesforhold i etaten min. De vil gjerne at jeg sier opp, jeg er jo bare en negativ heftelse for dem. Hadde jeg fått varig uførhet, hadde jeg sagt opp, men nå som jeg har midlertidig uføre tør jeg ikke det. Kan etaten pålegge meg å si opp? Jeg får en liten tilleggsuføreutbetaling fra Oslo pensjonsforsikring, og jeg er redd jeg mister de rettighetene om jeg sier opp. Ved hver søknad dit, som er en gang per år, må jeg først få søknadsskjema fra etaten, og det er jo da et bevis for at jeg er ansatt i kommunen. Mister jeg rettighetene min hos pensjonsforsikringen om jeg sier opp, eller skal jeg fortsette ansettelsesforholdet mitt til en eventuell varig uførhet blir innvilget? Oslomedlem SVAR: Vi må bare konstatere at tidsbegrenset uførhet i folketrygden over lengre tid skaper proble- mer i forhold til ansettelsesforholdet. En varig deltids uførepensjon fra Pensjonskassa er å betrakte som varig og påvirkes ikke av en eventuell oppsigelse i reststillingen. For medlemmer i Oslo håndteres slike saker av Kompetansesentret i Oslo. Du bør kontakte dem for å undersøke hva de kan gjøre for deg i denne situasjonen. Jeg kan ikke ut fra det som er opplyst, anbefale deg å si opp selv. Arvid Tønnesen, forhandlingsenheten lingsprosent. De fleste tariffavtalene Fagforbundet er part i, har bestemmelser om at permisjon som nevnt ovenfor skal gis med lønn. Unni Rasmussen, forhandlingsenheten Syke barn SPØRSMÅL: Jeg jobber for tiden bare i 60 prosent stilling mens barna er små. Nå har det vært mye sykdom i hjemmet, og jeg lurte på det med antall sykedager. Får jeg redusert antallet tilsvarende stillingsprosenten? Hvor mange dager kan vi som foreldre være borte fra arbeidsplassen når barna er syke? Småbarnsmor SVAR: I henhold til arbeidsmiljøloven § 12-9 har arbeidstaker som har omsorg for barn rett til permisjon for nødvendig tilsyn med sykt barn i inntil ti dager hvert kalenderår. Retten gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Dersom arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn, gjelder 15 dager. For arbeidstaker som er alene med omsorgen for barnet/barna gjelder dobbelt så mange dager – altså henholdsvis 20 og 30 dager. Det er egne bestemmelser for barn som er kronisk syke, er langvarig syke eller funksjonshemmet. Antall permisjonsdager skal ikke reduseres i forhold til stil- Midlertidig uførestønad SPØRSMÅL: Til høsten har jeg hatt 50 prosent midlertidig uførestønad fra folketrygden i tre år. Jeg er 56 år. Jeg arbeider i halv stilling som pleiemedhjelper. Jeg har hatt mye slit i jobben > Fagbladet 4/2008 > 25 fbaargang2008 fbseksjonKIR