DIN JOURNALIST    VI TAR SAKEN! dinjournalist@fagforbundet.no over mange år. Nå har jeg imidlertid begynt å tenke på hva som skjer til neste år når tida for den midlertidige uførestønaden min går ut. Får jeg da automatisk nye tre år, eller må stønaden vurderes på nytt? Usikker på framtida SVAR: Mottakere av tidsbegrenset uførestønad har ingen aktivitetsplikt. Men Nav skal imidlertid, i følge NOU: 4, «Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre», lage en oppfølgingsplan hvor det skal framgå hvilke tiltak som skal til for at du skal kunne komme tilbake i 100 prosent arbeid. Men i praksis tror jeg ikke det fungerer fra Nav sin side. Derfor må du ta kontakt med ditt lokale Nav-kontor, helst fire måneder før stønaden utløper, opplyser Nav. Da vil Nav foreta de samme vurderingene som de gjorde da du fikk innvilget stønaden. Det er Nav som avgjør ut ifra legeerklæring og annen dokumentasjon om du får en ny periode på tidsbegrenset uførestønad eller om du får innvilget en varig. Hvis du etter høsten 2009 får innvilget varig 50 prosent uførestønad, blir det forandringer i den stønaden fra 2010. Det blir forandringer i utregning av stønaden, forandringer i skatteregler og sannsynlig forandringer i opptjening av friinntekt ved siden av uførestønaden. Ønsker du å lese mer om dette, kan du gå inn på www.odin.no og søke på NOU 2007:4, hvis du har tilgang til internett. Kolbjørg Øyen, bedriftsfysioterapeut, spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF 26 > Fagbladet 4/2008 Fagbladet tar gjerne imot tips fra leserne. Har du gode ideer eller nyttige erfaringer fra arbeidsplassen din, setter vi pris på at du forteller oss om det. Denne spalta er viet små reportasjer basert på tips. Skriv til dinjournalist@fagforbundet.no eller Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. For mye utbetalt lønn Spør om råd hvis du ikke vet hvordan du skal lese lønnslippen. Det er ikke alltid det stemmer det som står. Har du fått for mye, må du i de fleste tilfeller betale tilbake. Fagbladet har fått en henvendelse fra et fortvilet medlem som skriver at hun i forbindelse med sitt arbeid som nattevakt, 50 prosent ved en omsorgsbolig i en av Oslos bydeler, mottok en telefon fra bydelens lønnskonsulent med beskjed om feilregistrering av Tttillegg. Denne feilen i lønnsregistreringen har medført at hun fra mai 2005 til og med juli 2007 har mottatt Tt-40 prosent natt i tillegg til Tt-F.natt. God tro – Beklageligvis en feil jeg ikke har vært klar over selv. Min innsikt i hvordan dette utregnes og fremkommer på lønnsslipp er dårlig, forteller medlemmet. Hun har i god tro signert ferdig utfylte skjemaer for Tt-beregninger mottatt fra sin leder, som har sendt dette til bydelens lønnsseksjon. Nå sitter hun igjen med et krav om å tilbakebetale nesten åtte tusen kroner. – Jeg har søkt om hjelp fra min lokale fagforening, men dessverre uten resultat. – Hvilke rettigheter har jeg som lønnsmottaker? Jeg har trodd at Tt-tilleggene er riktig beregnet og ført av leder som har videresendt til kyndige lønnskonsulenter som fører dette inn i systemer. Urettmessig mottatt ytelse Rådgiver Anne Kathrine Ellila ved Kompetansesenteret i Oslo sier at hun ikke har nok opplysninger til å svare spesielt, men kan si noe generelt når det gjelder tilbakebetaling av lønn. – Utgangspunktet er at hvis man har fått for mye utbetalt, så har man fått for mye utbetalt, det er en urettmessig mottatt ytelse. Som arbeidstaker har du plikt til å undersøke at du har fått rett lønn. Du må åpne og lese lønnsslippen din hver måned, og hvis det er noe du ikke skjønner, så må du spørre. Men det er ikke alltid man forstår at for eksempel det utbetalte tillegget er for stort. Man har mottatt lønnen i god tro, sier Ellila. Feil over lang tid Ellila peker på at det er avgjørende hvem som er den profesjonelle part. I tillegg må man vurdere over hvor lang tid feilutbetalingene er foretatt. At en arbeidsgiver for eksempel har utbetalt feil tillegg i over to år, taler ikke til deres fordel. – Ta kontakt med din tillitsvalgte igjen og be om bistand. Hvis det er plasstillitsvalgte du har snakket med tidligere, kan du eventuelt kontakte bydelens hovedtillitsvalgte, som i Oslo ofte er fagforeningslederen. Oslo som både er et fylke og en kommune, har også tillitsvalgte som holder til i fylkeskretsen, Fagforbundet Oslo. Men prøv de lokale leddene først, råder Ellila. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonKIR