AKTUELT Framtidsrettede meldinger Hvordan skal bibliotekene klare å gjøre mest mulig tilgjengelig for flest mulig? Og hvordan skal de kunne utvikle seg slik at de blir steder folk vil bruke? I et grisgrendt Norge er det vanskelig å tilby like eller likeverdige tjenester over hele landet. BibliotekNorge har derfor store forhåpninger til stortingsmeldingene om bibliotek og digitalisering som kommer i juni. Fagforbundet har en klar forventning om at bibliotekloven må bestå. Den har vært og er viktig for bibliotekvesenet. – Vi må ha en felles biblioteklov for alle offentlige bibliotek med gratis tilgang til informasjon for alle. Dette er det bare folkebibliotekloven som sikrer i dag, sier leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas. Sammen med Norsk Tjenestemannslag, LO og Norsk Bibliotekforening har Fagforbundet skrevet et innspill til bibliotekutredningen. Tilbud til alle For Mette Henriksen Aas er det viktig at bibliotekreformen sikrer et godt tilbud for alle, er framtidsrettet ogatdenermedpååstøtteopp om sosial utjevning. – Reformen skisserer en rekke tiltak som bør være førende for bibliotekutviklingen dersom bibliotekene skal fortsette å være nyttige institusjoner i samfunnsutviklingen, fortsetter Henriksen Aas. – Jeg er også særlig opptatt av skolebiblioteket. I dag mangler skolebibliotekene nødvendige ressurser for å kunne tilby elever og lærere gode bibliotektjenester. Møteplass På Bibliotekkonferansen i Bergen i februar sa kulturminister Trond Giske at de to stortingsmeldingene vil ha nære forbindelser. Han sa også at bibliotekmeldinga fortsatt skal ha Bibliotekreform 2014 som viktigste grunnlagsdokument. Trond Giske sa i talen sin at vi ikke må glemme biblioteket som fysisk møteplass. skoleelevene der de bor. Kampanjen har fått tilslutning fra blant annet Fagforbundet, Norsk Bibliotekforening, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen og foreningen !les. Disse har fått skolebibliotekblomsten til nå: – Et godt samarbeid mellom folke- og skolebibliotek vil i denne sammenhengen være ett av mange viktige stikkord, sa Giske. Bevare og gjøre tilgjengelig Kirke- og kulturdepartementet holder også på med en stortingsmelding om digitalisering som skal vise retningen for best mulig å kunne bevare og gjøre tilgjengelig kulturhistorisk materiale. – Det er et nasjonalt ansvar å stimulere til utvikling av digitale tjenester. For små og mellomstore bibliotek blir dette en for stor oppgave, og de risikerer å bli hengende igjen. Derfor må det satses nasjonalt og regionalt, mener Henriksen Aas. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Januar: Trude Jacobsen ved Fjære skole i Grimstad. Februar: De ansatte ved Brønnøysund videregående skoles bibliotek. Mars: Margareth Tangen ved Karmøy pedagogisk-psykologiske senter (Karmøy PPS).    IVR Et levende norsk språk Til sommeren kommer stortingsmeldingen om språk. – En slik språkmelding må inneholde noe om bibliotekets rolle i å bevare og formidle lesetrening og språkstimulering. Fagforbundet har vært i departe- mentet og sagt at vi mener at skolebibliotek må bli en del av lærerutdanningen, forteller Mette Henriksen Aas, leder i SKKO. – Norsk er under et helt annet press enn for bare noen få år siden, spesielt på grunn av utviklingen med internett og media, sier kulturminister Trond Giske til Dagsavisen. En av utfordringene meldingen griper fatt i, er å opprettholde et fullverdig norsk vokabular innen næringslov og akademia, to områder som er under sterkt engelsk språkpress. På 1900-tallet betydde språkmeldinger rettskrivningsspørsmål. På 2000-tallet betyr det hvordan nasjonalspråket skal overleve.    IVR Skolebibliotekblomsten Fram til sommeren 2008 vil Kampanjen SkolebibliotekLøftet dele ut en skolebibliotekblomst hver måned. SkolebibliotekLøftet er en kampanje som ønsker å synliggjøre skolebibliotekenes viktige rolle i dagens informasjonssamfunn. I retningslinjene for Skolebibliotekblomsten står det blant annet at prisen skal gå til enkeltperson (bibliotekansatt, politiker, lærer, skoleleder eller andre) som har gjort en spesielt god innsats for skolebibliotek, eller til et bibliotek som har et spesielt godt tilbud til 28 > Fagbladet 4/2008 Illustrasjonsfoto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2008 fbseksjonKIR