DEBATT framkommer at bedriften tar ytre miljø seriøst, vil ha et klart konkurransefortrinn i dagens samfunn. Flere og flere kunder og leverandører stiller krav til miljømerking og miljøledelse i forbindelse med handel og avtaleinngåelser. LO bør derfor kjenne sin besøkelsestid og, sammen med for eksempel NHO og LOs fagorganisasjoner, sette fokus mot bedrifters miljøsatsing. Et økt og styrket samarbeid mellom fagbevegelsen og bedrifter kan bidra til at forståelsen for de store miljøutfordringene, og betydningen av en innsats fra den enkelte bedrift og de enkelte LO-medlemmer vil ha stor virkning på vår framtid. Som medlemmer i en så stor organisasjon, er vi ikke fritatt fra ansvar for å gjøre en innsats. Vi kan ikke lenger sitte og vente på at LO sentralt skal komme med føringer på hva som kan og bør gjøres. Nå må hver og en ta initiativ til handling. Enkeltmedlemmer og fagforeninger på bedriftene bør også kjenne sin besøkelsestid og øke sitt engasjement lokalt. Sett press på fagorganisasjonen! Få fagforbundene til å sette press på LO. Vi må alle bidra til at engasjementet øker, og at ytre miljø blir hovedfokus i årene framover. Nå står vi foran en ny LOkongress (mai 2009), og vi må benytte muligheten til å rette fokus mot klimautfordringene, samt sette miljø på dagsorden. I kongressdebattheftet som nylig er utgitt av LO, sies det mye om hva LO støtter, hva LO mener og hva LO mener andre bør gjøre. Men debattheftet sier ingenting om hva de selv direkte kan og bør bidra med. Vi forventer at miljø og klima blir et sentralt tema på denne kongressen, hvor LO kan vise til konkrete planer om hva de selv tenker å gjøre og hvordan de skal bidra til at LO-medlemmene blir med på et klimaløft! 1. august er fristen for å gi innspill til LO-kongressen for lokale organisasjonsledd, og 1. november for fagforbund og LO fylke. Så; LO, fagforbund, bedrifter, medlemmer... benytt muligheten til å si hva dere mener og hva dere ønsker! Det er nå vi skal snu den negative klimautviklingen – sammen! Heidi Berre Paulsen (Norsk Tjenestemannslag), Inga Irene Gauslå (Fagforbundet), Nina Kristine Røe (Fellesforbundet), Geir Traaholt (Norsk Transportarbeider Forbund) og Thorbjørg Michelsen (Norsk Arbeidsmandsforbund) > UTTALELSE Krever en ny sykehuspolitikk I kjølvannet av sykehusreformen fra 2002 har vi sett utredninger og forslag om sentralisering og nedbygging av fødetilbud og kirurgisk akuttberedskap ved en rekke lokalsykehus. Dette har utløst sterke folkelige protester, og sykehusaksjoner har dukket opp over hele landet. Også sykehusene i de store byene merker nå nedskjæringspresset. Vi opplever at sykehusene er overtatt av byråkrater, økonomer og folk fra privat næringsliv som har tatt i bruk en bedriftsøkonomisk tankegang. Pasienter har blitt kunder, behandling kalles produksjon og ventelister kalles ordrereserver. I tillegg har vi fått et voksende helsebyråkrati med høye lønninger til direktørene på toppen. Vi mener at denne tankegangen ikke passer i helsetjenesten. Det har vært og er stor enighet i befolkningen om at sykehus ikke skal drives som en butikk, og at en pasient aldri skal betraktes som en vare. Helsepersonell er ikke produsenter, men fagpersoner som yter velferdstjenester. Dersom Sykehus-Norge hadde fortsatt med det tidligere offentlige regnskapssystemet, så ville de minst ha gått i balanse eller til og med netto overskudd i perioden 2002–2006 . Dagens regnskaper viser 18 milliarder kroner i underskudd. Samtidig har sykehusenes andel av bruttonasjonalprodukt vært synkende siden 2003. Sammenliknet med andre land viser OECDs statistikk at Norge ikke bruker mer penger på helsetjenesten enn det man forventer av et land med vårt inntektsnivå. Disse fakta sier mye om hvilke unødvendige nedskjæringer sykehusene har vært gjennom de siste årene. Organisering av sykehusene etter modell av private aksjeselskaper, slik vi ser med foretaksmodellen, er ingen god løsning. Om det er stat eller fylkeskommune som er sykehuseier, er mindre viktig, det viktigste nå er at det igjen blir politisk kontroll og direkte folkevalgt styring med utviklingen av spesialisthelsetjenesten, at markedstilpasningene og privatiseringen av tjenestetilbudet stoppes. Vi oppfordrer andre organisasjoner og enkeltpersoner til å støtte dette oppropet. Fagforbundet Oppland Bruk dine fordeler i LOfavø r Drivstoffbonus med inntil 30 ø re pr liter på betjente stasjoner | TOPP 5-GARANTI på strø m 5 % rabatt på bilservice | Inntil 10 % rabatt på feriereiser | Forsikring av bil, hus, reise, barn og ulykke Gode og rimelige bø ker | Rabatt på advokattjenester | Rabatt på teletjenester Rabatt på leiebil i Norge og utlandet | Rimelig bilfinansiering | Gratis MasterCard Rabatt ved salg av bolig | Gode betingelser på banktjenester | Gode varer på netthandel www.lofavor.no    815 32 600 Fagbladet 4/2008 > 63 fbaargang2008 fbseksjonKIR