FØRST I MÅL: Påklederne Jannicke Spillmer Klohs, Bente Heegaard og Robert Andresen på Nationaltheatret i Oslo er glade for fagarbeiderstatus og skikkelig lønnsløft. Krever minstelønn på 300.000 AFP-nøtt til meklingsmannen KS ønsker å utsette AFP-spørsmålet til mellomoppgjøret i 2009 – når forslaget til ny folketrygd foreligger. Arbeidstakerorganisasjonene vil ha en avklaring om felles AFP-ordning i offentlig sektor i år. Å få på plass en pensjonsordning som også ivaretar langtidsutdannede og lavlønte deltidsarbeidere, blir trolig den hardeste nøtta for riksmeklingsmannen i år, og for partene til neste år når tjenestepensjonene skal opp i full bredde. oppnådd likeverdig fagarbeiderstatus med øvrig forestillingsrelevant personale, betyr mer enn pengene, sier Robert. – Nå håper vi at resultatet hos oss kan inspirere andre til å kjempe for det samme, sier de sværrt fornøyde påklederne til Fagbladet. – Usosial profil, halve rammen til lokale tillegg, for lite til lavlønte og ingen avklaring på AFP. Det er hovedgrunnen til at vi brøt forhandlingene med KS, sier forhandlingsleder Jan Davidsen i LO Kommune. LO Kommune, Unio, YS og Akademikerne brøt forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen KS halvannet døgn før forhandlingsfristen gikk ut 30. april. Også i Oslo kommune er det brudd. Det betyr at oppgjøret både i stat og kommuner nå går til mekling. Riksmeklingsmannen har frist til midnatt 22. mai for å hindre storkonflikt. Blir ikke partene enige innen meklingsfristen, kan det bli streik i fylker og kommuner fra fredag morgen 23. mai klokka 06.00. Stor streikefare Rammen i tilbudet fra KS er på 5,6 prosent, som ble oppnådd i LO–NHOoppgjøret. – Kommuneansatte har et stort etterslep å ta igjen i forhold til privat sektor. Når partene står så langt fra hverandre som nå, er streikefaren stor, sier forhandlingsleder Jan Davidsen. Han forhandler på vegne av 200.000 LO-medlemmer. Davidsen viser til at tilbudet bryter totalt med arbeidstakernes krav. Halv- parten av tillegget er lagt til en lokal pott som ingen har bedt om. LO Kommune har krevd kronetillegg for å sikre de lavlønte. Hovedkravet er et generelt tillegg på 20.000 kroner til alle. KS tilbyr 2,4 prosent i generelt tillegg, og 2 prosent i lokale tillegg. – Det er en usosial profil og ikke så lite provoserende, sier Davidsen. Ingen lavlønnsgaranti KS vil ikke innfri LO Kommunes krav om minstelønn på 300.000 til ansatte med full ansiennitet. Arbeidsgiverne tilbyr en topplønn på 272.500 kroner etter ti år for stillinger uten særskilt krav om utdanning. Det er en lønnsøkning på 6700 kroner. KS vil heller ikke gi uttelling for formal og realkompetanse for store grupper av kommuneansatte, påpeker Jan Davidsen. Sykehusoppgjøret Også i Spekter Helse krever LO Stat og Fagforbundet 20.000 kroner i generelt tillegg og en minstelønn på 300.000 til alle med full ansiennitet. De sosiale bestemmelsene er forhandlet ferdig, og gjeldende pensjonsrettigheter er forlenget fram til 2010, med forbehold om resultatene i stats- og kommuneoppgjøret. Fagbladet 4/2008 > 15 fbaargang2008 fbseksjonKON