FOKUS Illustrasjonsfoto: colourbox.com rolleforventninger, lederskap, gruppearbeid, organisasjonsklima, arbeidsmotivasjon, tilhørighet og helse. NØDVENDIG VEILEDNING vil bli gitt underveis i undersøkelsen. I etterkant vil det gis en kort skriftlig og muntlig tilbakemelding innen to uker etter at den enkelte bedrift har avsluttet undersøkelsen. Det er mulig å få rapporter både på bedriften som helhet og på avdelingsnivå. Deltakelse i undersøkelsen er kostnadsfritt. Gjennom å delta på denne kartleggingen, vil virksomheten få viktig og nyttig kunnskap om sin omstillingsprosess og sitt arbeidsmiljø. Denne kunnskapen kan bidra til at endringen gjennomføres på en så god måte som mulig for å ivareta ansattes helse og arbeidsmiljø samt bedriftens verdiskapning og konkurranseevne. Det vil også gi virksomheten muligheter til å fokusere på de problemene som er viktige samt de løsningene som virker. KUNNSKAP OM betydningsfulle faktorer for å få til en vellykket omstilling og kunnskap om hvilke faktorer i arbeidet som påvirker blant annet helse, fravær, arbeidsevne, motivasjon, jobbengasjement og pensjonering vil være viktig både for den enkelte bedrift som deltar og være samfunnsnyttig. I tillegg til dette vil forskningen kunne ta et stort steg fremover. ARBEIDSMILJØLOVEN OG FORSKRIFTER Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter setter krav til virksomhetene som det er særlig viktig å holde fast ved under planlegging og gjennomføring av omstilling. Spesielt § 5 setter krav til informasjon om endringer, arbeidstakernes medvirkning, fastsetting av mål, oversikt over ansvar, oppgaver og myndighet, kartlegging av farer og problemer og å dokumentere rutiner og tiltak. Sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven: § 4-1 nr. 1 om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. § 2-1 og § 3-1 om arbeidsgivers plikt til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet. § 2-3 om arbeidstakernes plikt til å medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. § 7-2 og 6-2 om medvirkning fra verneombud og arbeidsmiljøutvalg under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. § 15-2 om informasjon og drøfting når oppsigelse av mer enn 10 arbeidstakere kan være aktuelt. § 14-2 om fortrinnsrett for oppsagte til ny stilling i samme virksomhet. § 15-12 om usaklig oppsigelse og kapittel 17 om tvister i arbeidsforhold. Kilde: Arbeidstilsynet Fagbladet 4/2008 > 37 fbaargang2008 fbseksjonKON