SEKSJONSLEDER Nye faggrupper for høgskoleutdannede Seksjon samferdsel og teknisk og Seksjon kontor og administrasjon skal samarbeide om å opprette tre nye faggrupper for høgskoleutdannet personell i teknisk sektor. De nye faggruppene blir: • Administrasjon, ledelse og personalutvikling. • Bygg, eiendom, kart og geodata. • Vann og avløp, avfall, energioggjenvinning. Bakgrunnen for å opprette flere faggrupper for høgskoleutdannede er at denne gruppen er sammensatt, og at de trenger grupper som ivaretar ulike sektorers behov for yrkesfaglig oppfølging. Seksjonene ønsker medlemmer med engasjement og som ønsker å arbeide yrkesfaglig i seksjonene. Interesserte kan kontakte Karianne Hansen Heien på e-post karianne. hansen.heien@fagforbundet.no PF Fagdager for arkivmedarbeidere Over 100 forventningsfulle arkiv- og servicetorgmedarbeidere fikk plass på Seksjon kontor og administrasjon sine fagdager for arkiv i slutten av april. – Dette er den største samlingen vi har hatt på huset i regi av Seksjon kontor og administrasjon, sier avdelingsleder Fredrik Hellstrøm. Innholdet på konferansen gikk over et bredt felt, fra utdanning innen faget arkiv til hvordan arkivmedarbeiderne kan bidra til et bedre miljø. – Vi håper at dette arrangementet også kan bli kopiert av flere fylker eller fagforeninger. Det er ikke så vanskelig å få til et program med faglig innhold, mener Fredrik Hellstrøm. Grunnen til denne konferansen var å få satt en viktig yrkesgruppe på dagsorden. Kommuner og sykehus innfører nå elektroniske arkiv, og dette medfører nye utfordringer. Elektronisk saksbehandling har også gitt mange utfordringer til arkivene. E-poster «flyr» hit og dit, og hvem har oversikten over hva som er arkivverdig eller ikke? Tidligere gikk dette via kompetente arkivmedarbeidere. Dette, og mange andre utfordringer, var viktige temaer på fagdagene.    SKA Nettverk for høgskolegrupper Fagforbundet i Karmøy og Haugesund kommune har den siste tida fått mange sjukepleiere og en del andre med høgskoleutdanning som medlemmer. – Vi har nå dannet en nettverksgruppe med både sjukepleiere, vernepleiere, sosionomer og kontoransatte med høgskoleutdanning, opplyserMetteSevland, hovedtillits-valgt i Karmøy.    KES Ja til felles sambandsreglement Sosial- og helsedepartementet har sendt ut et høringsbrev om felles sambandsreglement for nødetatene. Seksjon samferdsel og teknisk er positiv til et slikt felles reglement. Forutsetningen er at det blir systematisk evaluert og tilpasset gjeldende rutiner. Etter seksjonens mening kan dette bidra til enklere og bedre samkjøring av rutiner enn i dag.PF Organisasjonens hukommelse Arkivet er hukommelsen til alle organisasjoner. Her skal dokumentasjonen på alt i en sak ligge. Vi vet dessverre at ikke alle arkiv i offentlige virksomheter er like «up to date». Seksjon kontor og administrasjon har nettopp avholdt en stor arkivkonferanse med over 100 deltakere. Her ble faglige utfordringer drøftet, blant annet spørsmålet om hvordan saksbehandlere og arkivmedarbeidere skal samhandle. Skal arkivet være den hukommelsen vi vil at den skal være, må vi sørge for at alt arkivverdig materiale blir lagret der. En stor utfordring er e-post som går mellom saksbehandlerne, andre instanser og publikum. Her vil mye viktig informasjon gå tapt dersom vi ikke «Alle involverte må sørge for at landets offentlige arkiver til enhver tid har oppdaterte og korrekte opplysninger.» snarest får skjerpet inn retningslinjene og gitt nødvendig opplæring. I de seineste åra har mye av arkiveringsansvaret blitt flyttet ut av arkivet og over på den enkelte saksbehandler. Tidligere gikk all post via arkivet der alt ble fanget opp. I dag kommer stadig mer som e-post direkte til saksbehandler, og dermed blir hun eller han ansvarlig for at dette blir lagret. Langt flere har nå fått et viktig ansvar for vår felles hukommelse. Det nytter ikke å skylde på arkivet dersom vi sjøl ikke har gjort den nødvendige grunnlagsjobben. Arkivmedarbeiderne er viktige for organisasjonen, men de kan ikke gjøre en fullgod jobb uten at også hver enkelt saksbehandler følger opp sine forpliktelser. GERD EVA VOLDEN Seksjon kontor og administrasjon vil ha fokus på disse spørsmålene. Et av tiltakene er å bevisstgjøre ansvaret til den enkelte medarbeider. Arbeidsgiver må sørge for at nødvendig opplæring blir gitt – ikke bare til arkivmedarbeiderne, men også til saksbehandlere. Jeg tror vi også må gi felles opplæring, slik at forståelsen blir mest mulig lik for alle i samme organisasjon. Alle involverte må sørge for at landets offentlige arkiver til enhver tid har oppdaterte og korrekte opplysninger. Foto: Nils Fredrik Hansen fbaargang2008 fbseksjonKON