SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Stolt av bussoppgjøret Etter å ha forhandlet fem timer på overtid, ble bussjåførene sikret et lønnsnivå på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. 29 > Offentlig vann Stortingsflertallet har sørget for at vann- og avløpsanleggene i Norge skal eies av det offentlige, det vil i hovedsak si kommunene. 30 > Mislykket omstilling Manglende involvering fra de ansatte fører ofte til fysiske og psykiske helseproblemer, og er til hinder for en vellykket omstilling. 36 > Sjåførene får trygghet Utfordret bransjeavtalen Regjeringen vil legge fram et forslag til lovendring som gjør at bussjåfører beholder sine rettigheter hvis de må skifte arbeidergiver etter en anbudskonkurranse. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete sa på LOs samferdselskonferanse i april at regjeringen kommer til å legge fram forslaget som sikrer bussjåførene allerede før sommerferien. Hun love at det vil bli behandlet i løpet av denne stortingsperioden. Det betyr at forslaget kommer til å bli vedtatt. – Godt, men sent Regjeringens forslag kommer til å gå ut på at bussjåførene skal omfattes av de samme regler for virksomhetsoverdragelse som andre bransjer ved anbudskonkurranser. Det betyr at sjåførene beholder sine opparbeidede rettigheter hvis de må skifte arbeidsgiver etter en konkurranse om bussrutene. Spesielt blir det individuelle stillingsvernet styrket slik at eldre og «lite attraktive» sjåfører kan fortsette i jobbene sine uavhengig av hvem de får som arbeidsgiver. – Jeg er fornøyd med at regjeringen nå fremmer et lovforslag. Men jeg synes dette har tatt for lang tid. Et slikt forslag burde ha kommet før, mener Stein Guld- GODT, MEN SENT: Stein Guldbrandsen er fornøyd med at Liv Signe Navarsete og regjeringen vil sikre bussjåførene, men han mener lovforslaget kunne ha kommet tidligere. Arbeidsgiverforeningen Spekter krevde forhandlinger om bussbransjeavtalen som ble forhandlet i LO/NHO-oppgjøret. Kravet om omkamp kom helt uforberedt på LO Stats forhandlingsdelegasjon og holdt på å velte hele A-delen av Spekter-oppgjøret. LO Stat avviste kravet kontant, og mente kravet fra Spekter kan uthule hele bransjeavtalen. – Spekter har allerede undertegnet bransjeavtalen, og da har de i utgangspunktet akseptert den. Hvis vi skulle ha gått inn på dette kravet, hadde vi også godtatt at det skal være to bransjeavtaler i bussnæringen. Det ønsker vi ikke, og derfor avviste vi hele diskusjonen, sier LO Stats forhandlingsleder Tone Sønsterud til Aktuell. Ifølge viseadministrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, finnes det i praksis allerede to bransjeavtaler: en i NHO og en som bedriftsavtale i Nettbuss. Vi ønsker å rydde opp i en uklar forhandlingssituasjon i Nettbuss, sier Bratten til Aktuell. Hun avviser at Spekter ønsker å uthule bransjeavtalen: – Hensikten er at avtalene skal være like. Tone Sønsterud mener Spekter ønsker en reforhandling og at bransjeavtalen kun hører hjemme i LO/NHO-forhandlingene. Tekst: PER FLAKSTAD brandsen, leder i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk. – Dette er en ny barriere mot de ulempene som anbud i kollektivtrafikken fører med seg. Jeg håper reglene om virksomhetsoverdragelse blir et bidrag til å begrense dumpinganbud, fortsetter han. – Ikke EØS-trøbbel Forslaget fra regjeringen er basert på flere utredninger. Blant annet har Transportøkonomisk institutt konkludert med at det ikke blir mye dyrere å styrke de ansattes rettigheter ved anbudskonkurranser. – Det er viktig å se helheten i kollektivtrafikken. Vi vinner ingenting ved å spare på en måte som sliter de ansatte ut og som til slutt fører til at bussene ikke går, sa Navarsete på samferdselskonferansen. Hun opplyste også om at regjeringen har vært i dialog med EUmyndighetene, og deres vurdering er at et regelverk som sikrer bussjåførene ved anbud ikke vil gi Norge trøbbel i forhold til EØSreglene. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 4/2008 > 27 fbaargang2008 fbseksjonSAM