AKTUELT Illustrasjonsfoto: Per Flakstad Oslopakke 3 må på skinner Det alternativet forslaget fra Statens vegvesen og Jernbaneverket til Oslopakke 3 må legges til grunn for den videre behandlingen av trafikken rundt Oslo, mener Kollektivkampanjen. Statens vegvesen og Jernbaneverket er enig om at det lokale forslaget til Oslopakke 3 ikke er bra nok. Ifølge deres analyse vil forslaget føre til at biltrafikken i den indre delen av Oslo øker med 23 prosent i løpet av 20 år. – Viktig alternativ – Utredningen og det alternative forslaget fra de to etatene viser at det er mulig å redusere antall bilreiser inn i Oslo, men dette vil kreve en kombinasjon av flere forskjellige virkemidler. Kollektivtilbudet må styrkes i forhold til opprinnelig forslag, samtidig som bilistene må betale mer for å kjøre inn til Oslo i rushtiden, sier Ove A. Solberg, som er medlem i Fagforbundets faggruppe for kollektivtrafikk og forbundets representant i Kollektivkampanjen. – Oslopakke 3 blir avgjørende for trafikkutviklingen i Oslo-området i mange år framover. Skal vi få bukt med miljøproblemene rundt hovedstaden, må kollektivtilbudet forbedres, slik det alternativet forslaget legger opp til. Både Statens vegvesen og Jernbaneverket fortjener ros for å satse nettopp på kollektive løsninger, og det er viktig at dette forslaget legges til grunn for den videre behandlingen, fortsetter Solberg. Behandles før jul Kollektivkampanjen består av LO, Fagforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Transportarbeiderforbundet, Transportbedriftenes Landsforening, Norges naturvernforbund og Natur og Ungdom. Sammen krever de en storsatsing på kollektivtrafikken for å løse problemer med framkommelighet i trafikken og for å redusere skadelige miljøutslipp fra bilene. Dette innebærer bedre framkommelighet for busser og trikker, bedre gang- og sykkelveier, og at planene om nye dobbeltspor inn til hovedstaden blir realisert. Stortinget skal behandle Oslo- pakke 3 i forbindelse med nasjonal transportplan mot slutten av året. Tekst: PER FLAKSTAD Tok tak i helseproblemer Et renseanlegg i Larvik tok kontakt med Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) fordi ansatte klaget over luftveisplager. De ansatte hadde ofte problemer med luftveiene. Forskere ved Stami gjennomførte en undersøkelse ved anlegget, og resultatene viser at det var høye konsentrasjoner av støv og endotoksiner på anlegget. Etter at rapporten var ferdig, har de ansatte på anlegget, sammen med HMS-ansvarlig i Larvik kommune og avløpsbransjen, satt ned en arbeidsgruppe som har laget nye prosedyrer for å gjøre arbeidsmiljøet sikrere. Ifølge Stamis egen nettside er dette et godt eksempel på hvordan forskningsresultater kan brukes på en praktisk måte i en bedrift for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet.    PF Teaterutstyr på vei til Cuba Etter tre uker i en konteiner over havet, har Cuba fått etterlengtet teaterutstyr fra Norge. Men før konteineren kom så langt, er mange dugnadstimer lagt ned i Norge. I en konteinerhavn i Oslo har tidligere leder av Film- og Teaterteknisk forening, Birger Thurn-Paulsen, telt meter på meter med kabler, antall lyspærer, lyskastere og filterrammer. Dette har han sirlig nedtegnet i tollpapirene før han satte utstyret inn i konteineren med adresse Cuba. Organisasjonene innen teater har sammen med Norsk teater- og orkesterforening tatt initiativ til en innsamlingsaksjon av brukt teaterutstyr til Cuba. Bakgrunnen er at cubansk teater er rikt på aktivitet, men fattig på ressurser. Denne mangelen på teknisk utstyr hindrer teatrenes utvikling. – Konteineren ble ganske bra fylt opp. Vi måtte finstable. I høyden er den vel halvfull, og det betyr en ganske solid last. Den forlot Oslo fredag 28. mars, med beregnet ankomst Havanna tre uker senere, forteller Birger Thurn-Paulsen. De har fått inn og sendt videre kabler, lyskastere, filtre, filterrammer og noen ekstra lyspærer i tillegg til diverse tilbehør til lys som sikkerhetsvaiere og stropper. Utstyret har de fått inn fra ulike teatre og Den Norske Opera. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL KJEMPEJOBB: Birger Thurn-Paulsen, tidligere leder av Film- og Teaterteknisk forening, har pakket konteineren full av blant annet lyskastere. 28 > Fagbladet 4/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM