FOKUS Ikke minst i offentlig virksomhet har store omstillinger og endringer blitt omtalt som viktige og nødvendige. Likevel blir mange av dem oppsummert som lite vellykkede. Erfaringene viser at det er prosessene og manglende involvering som svikter. > LIVE BAKKE FINNE Vitenskapelig assistent ved NTNU I denne artikkelen tas det opp hvor viktig det er å skaffe seg kunnskap om hva som skal til for for å lykkes med omstillingsprosesser. Vellykket omstilling? 36 > Fagbladet 4/2008 OMSTILLINGER og endringer har alltid vært en del av arbeidslivet. Det finnes mange ulike typer, blant annet eierskifte, endringer i antall ansatte, sammenslåinger, oppsplitting av virksomheter, omorganisering, ny teknologi, lederskifte, skifte av lønnssystem, innføring av nye produkter eller tjenester. Forskning viser at det er vanskelig å lykkes med slike endringer. I endringer er det vanlig å skille mellom omstillingens innhold og omstillingens prosess. Omstillingens innhold handler om hva som endres, for eksempel innføring av ny teknologi, mens prosessen handler om måten omstillingen gjennomføres på. Prosessen blir ofte undervurdert til tross for at det er denne siden ved en omstilling som er lettest å gjøre noe med. Hvordan omstillingen gjennomføres bestemmer hvorvidt den oppleves som positiv og utviklende eller negativ og belastende. For virksomheten er prosessen dermed avgjørende for en vellykket omstilling. Dette både for å oppfylle formålet med den, for å opprettholde produktiviteten i omstillingsperioden, og for å unngå at fysiske og psykiske helsebelastninger som en følge av omstillingen øker på kort og lang sikt. PROFESSOR Per Øystein Saksvik og kolleger ved Psykologisk institutt ved NTNU har i flere år forsket for å finne suksessfaktorer for endringer i arbeidslivet, og ønsker å bidra til at endringer NTNU et konsept å tilby i forhold til kartlegging av endringer, som også er en del av vårt forskningsprosjekt. Vi vet mye om hva som er viktig for å gjennomføre gode omstillinger, men vi ønsker å vite mer om hvordan dette arter seg på et nasjonalt plan. I dette prosjektet tilbys det en kartlegging ved hjelp av et webbasert spørreskjema som involverer de ansatte. En slik kartlegging vil i tillegg til spørsmål om «Selve omstillingsprosessen er avgjørende for å unngå fysiske og psykiske helsebelastninger som en følge av omstillingen.» gjennomføres på en så god måte som mulig. Et utgangspunkt for denne forskningen er arbeidsmiljøloven, og spesielt § 4.2 (3) som omhandler hvordan endringer skal gjennomføres for å følge loven. Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har i samarbeid med endring også inneholde en velprøvd arbeidsmiljøkartlegging. Spørsmålene om endring tar for seg endringsprosessen, endringsvillighet og endringens betydning for de ansatte. Spørsmålene om arbeidsmiljø tar blant annet for seg jobbkrav, fbaargang2008 fbseksjonSAM