SEKSJONSLEDER Fagbrev for vaktmestere Søknaden om å legge et vaktmesterfag inn under lov om opplæring er nå sendt til Utdanningsdirektoratet. Et utvalg med blant andre Fagforbundet og flere andre organisasjoner har arbeidet med et eget fagbrev for vaktmestere og driftsoperatører i lang tid. Utvalget har laget et dokument som kort beskriver fagets arbeidsfunksjoner, krav til kunnskaper og hvilken kompe- Kurs for kirkegårdsansatte Faggruppa for ansatte i park, idrett og bad har utviklet et kursopplegg for kirkegårdsansatte som kan tas i bruk av de lokale fagforeningen. Målet med kurset er å motivere de ansatte og gjøre dem bevisste på tanse en lærling skal ha etter avsluttet utdanning. I tillegg har administrasjonen i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk hatt møter med organisasjoner som ikke har vært med i selve utvalget. Derfor har det ikke vært mulig å sende søknaden tidligere. Det er foreløpig uvisst hvor lang tid direktoratet kommer til å bruke på å behandle søknaden.    PF sitt eget arbeidsmiljø og øke kunnskapen om sitt eget arbeid. Temaer på kurset er helse, miljø og sikkerhet (HMS). I tillegg inneholder kurset etikk, som handler om møte med brukerne, hensyn til pårørende og sørgende og rutiner ved gjenbruk av gamle graver.    PF Nye faggrupper for høgskoleutdannede Seksjon samferdsel og teknisk og Seksjon kontor og administrasjon skal samarbeide om å opprette tre nye faggrupper for høgskoleutdannet personell i teknisk sektor. De nye faggruppene blir: • Administrasjon, ledelse og personalutvikling. • Bygg, eiendom, kart og geodata. • Vann og avløp, avfall, energi og gjenvinning. Seksjonene ønsker medlemmer med engasjement og som ønsker å arbeide yrkesfaglig i seksjonene. De som er interessert i å bidra kan kontakte Karianne Hanse Heien på e-post: karianne.hansen.heien@ fagforbundet.no PF Ja til felles sam- bandsreglement Sosial- og helsedepartementet har sendt ut et høringsbrev om felles sambandsreglement for nødetatene. Seksjon samferdsel og teknisk er positiv til et slikt felles reglement. Forutsetningen er at det blir systematisk evaluert og tilpasset gjeldende rutiner. Etter seksjonens mening kan et felles reglement bidra til enklere rutiner og bedre samkjøring av rutiner enn i dag. Presentasjon av Insta 800 I forbindelse med en ny brukerveiledning fra Norsk Standard, skal Fagforbundet sammen med flere andre som har vært involvert i standardiseringsarbeidet innen renhold, lage en presentasjon av renholdsstandarden NS Insta 800. Presentasjonen skal vise hvilke fordeler det har å bruke standarden, og den vil bli sendt ut i løpet av våren.    PF PF Sats kollektivt Nasjonal transportplan (NTP) skal til politisk revisjon for neste planperiode. Innenfor den økonomiske ramma som det er lagt opp til, har fagetatene prioritert drift og vedlikehold. Det blir ikke plass til viktige investeringsprosjekter i planperioden. LO har etter grundig behandling avgitt høringsuttalelse. En høringsuttalelse som må brukes når NTP skal behandles politisk. Ett av LOs utgangspunkt for høringen er at transport i dag står for 29 prosent av klimagassutslippene i Norge. Skal klimapolitik- ken være troverdig, må vi handle. Skal vi handle, må det investeres der det har effekt. Transportbruken må over til kollektivtrafikk rundt de store byene. Og det må tilrettelegges for å overføre mer gods fra vei til sjø og bane. Ifølge LO må de økonomiske rammene for NTP dobles, minst. Den rødgrønne regjeringa har de to siste åra bevilget i forhold til gjeldende transportplan. Det er historie. Det politiske «Det politiske flertallet må sørge for at NTP blir en reell langtids- plan, og ikke et uforpliktende dokument som er avhengig av hvert enkelt års budsjett i Stortinget.» flertallet må sørge for at NTP blir en reell langtidsplan, og ikke et uforpliktende dokument som er avhengig av hvert enkelt års budsjett i Stortinget. Den miljømessige prioriteringen ligger i kravet om at dobbeltsporet jernbane for høy hastighet (opp til 250 km/t) i triangelet Halden-Skien-Lillehammer må ferdigstilles i løpet av perioden fram til 2019. I tillegg prioriteres lange krysningsspor og terminaler for å øke kapasiteten for gods. LO peker også på at organiseringen av kollektivtrafikk gjennom anbud bare bidrar til å undergrave satsingen på kollektivtrafikk. Skal kollektivsatsingen lykkes, må den utvikles med gode og trygge arbeidsplasser hvor kvalitet og kompetanse er det viktigste. Det må organiseres på annen måten enn gjennom anbudskontrakter, hvor operatørens bunnlinje er det eneste som teller. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 4/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM