Mobilt streikekontor På fire hjul skulle streikekontoret i Nittedal komme nært medlemmene. Nestlederen i Fagforbundet, Trond Bergli, stilte bobilen sin til disposisjon for streikegeneralene. I Nittedal kommune er det 400 fagorganiserte yrkesaktive. 77 av dem skulle tas ut i streik dersom meklingen ikke kom vel i havn. Bilen inneholdt tre arbeidsplasser, trådløst nettverk, skrivere, kopieringsutstyr og kjøkkenkrok. Og sengeplass til seks, dusj og toalett – et streikekontor i døgnkontinuerlig drift. Og når Fagforbundet Nittedal skulle kåre månedens fagforbundsmedlem, var bobileier Trond Bergli en selvskreven vinner. Innsatsen og kreativiteten i forbindelse med streikeforberedelsene står til gull. LOKALT ENGASJEMENT: Hovedtillitsvalgt Trond Bergli i Fagforbundet i Nittedal gjorde klar bobilen sin som streikekomiteens mobile kontor. Nå kan han i stedet bruke den på fritida. sLesmerom tariffoppgjøret på www.fagforbundet. no/tariff og www.fagbladet.no Foto: Bente Bjercke Sporveien: Topplønn på minst 309.300 Fra 1. april i år får alle sporveisansatte i Oslo et generelt tillegg på 16.222 kroner. Et sentralt lavlønnstillegg på 5850 kroner gis til arbeidstakere med årslønn lavere enn 301.320 kroner, som er 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. T-baneførere og trikkeførere hadde tidligere 289.400 som topplønn. Etter årets forhandlinger med Kollektivtransportproduksjon A/S er ny topplønn 309.300. Fagarbeiderstigen forkortes, med topplønn etter fem år på 331.300 kroner. sss Boligsamvirket Samfo Funksjonærer og vaktmestre i boligbyggelag fikk et generelt tillegg på kr 2.50 per time fra 1. april. Det inkluderer 50 øre fra de forbundsvise tilpasningsforhandlingene, pluss 2 kroner som i LO–NHO oppgjøret. Det gir i alt 4875 kroner på årsbasis. Ny minstelønn etter ti år er 265.000 kroner. Medlemmene i Samfo fikk ikke lavlønnstillegget på tre kroner timen, fordi de i gjennomsnitt ligger godt over grensen for 90 prosent av industriarbeiderlønn. sss 22.000 i Den Norske Opera & Ballett Fagforbundets medlemmer i Den Norske Opera & Ballett får et generelt tillegg på 22.000 kroner fra 1. april, inkludert tilleggene i de sentrale forhandlingene i Spekter. Et partssammensatt utvalg skal foreslå endringer i lønnstrukturer i forhold til bransjeansiennitet, faglige kvalifikasjoner, ledelsesansvar og likelønn. Det er satt av 2000 kroner per årsverkfor å iverksette utvalgets konklusjoner. Tillegget gis med virkning fra 2009.    MoS Godt fornøyd i Oslo – Vi har fått et godt oppgjør i Oslo, der enkelte av elementene har et historisk sus over seg, sier Mari Sanden, leder i Fagforbundet Oslo. Tekst: PER FLAKSTAD Først 46 timer på overtid kom oppgjøret i Oslo i mål. Men det var en godt fornøyd forhandlingsdelegasjon som sent lørdag kveld kunne gi meklingsmannen beskjed om at den ville anbefale den skissen som var lagt fram. Garanti Mari Sanden trekker spesielt fram garantien om at ingen med 20 års ansiennitet skal tjene under 300.000 kroner fra 1. mai neste år. I tillegg inneholder forhandlingsresultatet en garantibestemmelse om at lønnen fra 2010 skal reguleres opp i tråd med reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden. Sanden er også veldig glad for at brannpersonell i fast nattjeneste nå skal ha 40 prosent tillegg, slik andre med fast nattjeneste får. – Vi har kjempet i mange år for at brannpersonellet får sitt rettmessige tillegg for ubekvem arbeidstid, og det kjennes godt at vi endelig har kommet i mål med denne saken, sier hun. – God innretning – Vi har fått en god innretning på oppgjøret, og lavlønte medlemmer kommer til å få et solid lønnsløft. Vi er selvsagt ikke fornøyd med at vi fortsatt må ut i lokale forhandlinger, men vi klarte å få den lokale potten ned i 1,4 prosent, fortsetter hun. De lokale forhandlingene i Oslo skal gjennomføres i oktober. Sanden er også fornøyd med AFP- løsningen: Fagforbundets medlemmer skal ha minst det samme som ble oppnådd i privat sektor, og en tilpasning til offentlig sektor blir en del av mellomoppgjøret i 2009. – Oslo kommune kom til forhandlingene med et helt annet utgangspunkt enn oss, og vi hadde mye som måtte slås tilbake. Men jeg vil også si at kommunen har vært sitt ansvar bevisst som en seriøs arbeidsgiver under forhandlingene, og bidratt til at vi klarte å oppnå et godt resultat og et anstendig nivå for de ansatte, sier Mari Sanden. 6,4 prosent Den totale økonomiske rammen for oppgjøret er på 6,4 prosent. Alle ansatte får et kronetillegg på minst 13.100 kroner. I tillegg kommer lønnsgarantien om at ingen skal tjene under 300.000 fra mai neste år til å bety mye for renholdere, verneassistenter, SFO-ansatte og andre lavlønnsgrupper. ANBEFALER: Leder Mari Sanden i Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med forhandlingsresultatet, og anbefaler at medlemmene stemmer ja under uravstemning. 22 > Fagbladet 5/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL