BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert Arbeidsmiljøloven og Ferieloven KOLBJØRG ØYEN BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT Spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 5/2008 Lønnshopp eller på stedet hvil? SPØRSMÅL: Jeg begynte i arbeid i 1974, og har arbeidet i 100 prosent stilling fram til jeg ble syk våren 2003. Høsten 2005 ble jeg etter lengre tids sykeleie innvilget 50 prosent varig uføretrygd. Jeg arbeider i teknisk sektor, kommunal etat, og har vært der siden 1993. Inntektsnivå for uførhet per 1. april 2003, da jeg først ble syk, var på 260.000 kroner. Da søknaden ble innvilget 12. august 2005, sto det at jeg hadde en inntektsgrense på 145.669 kroner i min 50 prosent stilling, pluss ev. 1 G ved annet inntektsgivende arbeid, men ikke hos hovedarbeidsgiver. Det er nå snakk om et «lønnshopp» i nåværende stilling på grunn av endrede arbeidsinstrukser. Hvis dette går i orden, går da inntekten jeg har i trygdepensjon/kommunal pensjon ned når arbeidsinntekt i 50 prosent stilling går opp? Vil jeg for resten av min yrkesaktive «karriere» kun ha lov til å tjene 145.669 kroner pluss ev. indeksregulering, uten av det skal gå ut over pensjonsinntekten? Hvis kollega går opp i lønn, må jeg stå «på stedet hvil», siden pensjonsinn- tekten går ned, fordi jeg har 50 prosent uføretrygd? Er det jeg som er «heilt på trynet» og ikke har skjønt dette? Det hørtes jo ganske urettferdig ut hvis det er slik som jeg tolker det. Hvorfor skal man prøve å yte mer hvis ens arbeidskolleger skal få lønnshopp, og en sjøl må stå på stedet hvil? Vi har hatt noen diskusjoner om dette på jobben, men det ser ut som alle tolker det forskjellig, og ingen vet heilt hvordan det egentlig er. Hilsen Eline SVAR: Du er innvilget 50 prosent varig uførepensjon, men er fortsatt i arbeid i 50 prosent stilling. Når en arbeids- taker er innvilget 50 prosent uførhet og fortset- ter i ordinært arbeid i 50 prosent stilling, skal uføredelen reguleres i takt med folketrygdens grunnbeløp. Spørsmålet om friinntekt gjel- der merarbeid ut over «restarbeidsevnen» på 50 prosent. Fortsatt arbeid i 50 prosent stilling påvirkes derfor ikke av prinsippet om friinntekt. Stillingen skal følge lønnsutviklingen, herunder omorganiseringer, som gir høyere lønn, dog begrenset til 50 prosent stilling. Arbeidstakere som har beholdt en restarbeidsevne, skal selvsagt ikke diskrimineres i lønnsutvikling. Utvides stillingen ut over dette, kommer friinntektsprinsippet til anvendelse. Arvid Tønnesen, rådgiver forhandlingsenheten Savner LOfavør-informasjon SPØRSMÅL: Hvorfor er det så dårlig og lite informasjon som følger med når vi får medlemskortet fra LO-favør? Og hvorfor mangler gyldighetsdatoen? Pensjonistmedlem SVAR: Medlemskortet ditt sendes fra forbundet sammen med informasjon om de forsikringsordningene du er omfattet av, samt en brosjyre som inneholder orientering om alle medlemsfordelene som finnes i LOfavørkonseptet. Brosjyren er kortfattet, men du kan få ytterligere opplysninger ved å gå inn på www.lofavor.no, eller du kan ringe medlemsservice telefonen 815 32 600 og taste 3, deretter taste 2. Da får du snakke med en person om det er det du ønsker. Gyldighetsdato på medlemskortet vil vi gjeninnføre fra september 2008 på framtidige utsendelser. Bjørn Edvardsen, daglig leder LOfavør fbaargang2008 fbseksjonHEL