AKTUELT Stort kompetanseløft Over 50 ansatte i Drammen kommune tar nå videreutdanning innen kommunehelsetjenestene. Utdanninga er godkjent av Nokut. Gerd-Tove Olsen og Torhild Narvesen, begge omsorgsfagarbeidere, sitter på Papirbredden, kantina på Høgskolesenteret i Buskerud, med hver sin pc. Sammen med 50 andre hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sjukepleiere og vernepleiere ansatt i Drammen kommune tar de nå videreutdanning i kommunehelsetjenester. Seks moduler – Mye av kommunikasjonen foregår på pc. Derfor har kommunen gitt alle studentene hver sin, forteller Olsen og Narvesen. De to har nå avsluttet det første av tre år med videreutdanning, og har sammen levert gruppeoppgave knyttet til de to første av seks moduler. Sentrale tema i fagutdanninga er lovverk, veiledning, etikk, samhandling, kvalitet, forebygging og rehabilitering, demens, alderspsykiatri og lindring. Kvalitetssikret utdanning Arild Stegen er prosjektleder og en av tre veiledere. Han opplyser at videreutdanninga nylig ble godkjent av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning). – Det betyr at vi kan tilby en kvalitetssikret utdanning for våre ansatte, sier han. Stegen er ansatt ved Drammen geriatriske kompetansesenter. Videreutdanninga er organisatorisk knytta til kompetansesenteret selv om gruppearbeid, undervisning og veiledning foregår på høgskolesenteret. Spenstige damer Hovedtillitsvalgt i kommunen, Elin Kvarekval Hansen, er strålende fornøyd med det flerfaglige utdanningstilbudet. Hun er også imponert over studentene, stort sett kvinner mellom 35 og 50 år. – Når det gjelder rekruttering til helsearbeiderfaget, er det viktig at de unge ser at utdanninga gir muligheter til utvikling. En slik kompetanseheving fører også til at de møter gode forbilder når de kommer ut i praksis, mener Elin Kvarekval Hansen. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN PÅ TVERS: – Vi lærer mye av å diskutere med ansatte som har erfaring fra andre deler av kommunehelsetjenestene og som har en annen faglig bakgrunn, sier GerdTove Olsen (t.v.) og Torhild Narvesen. Samarbeid med pensjonistforbundet Norsk pensjonistforbund (NPF) har invitert SHS til i et nærmere samarbeid med dem i forhold til arbeid for bedre kvalitet i eldreomsorgen. – De ønsker blant annet vår støtte for at vi skal få et mer forpliktende lovverk og mer forpliktende bestemmelser i forhold til kvalitetsforskriften, opplyser Signe Hananger i Seksjon helse og sosial. NPF og samarbeidende organisasjoner mener det må utarbeides et lovverk som gir pleietrengende eldre en juridisk rett til å få dekket sine grunnleggende behov, uavhengig av boform og hvor i landet de bor. Seksjonsstyret mener et utvidet samarbeid med NPF i saker av felles interesse vil være en styrke for begge parter.    KES Ennå ikke penger til fagskolene Med på evaluering Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) har invitert Fagforbundet til å sitte i evalueringsgruppa for Kvalifiseringsprogrammet. Programmet ble startet opp i oktober 2007, og skal være landsdekkende innen 2009. – Dette vil vi gjerne være med på, sier Kjellfrid Blakstad, leder i forbundets Seksjon helse og sosial. – Våre medlemmer innenfor Nav-systemet er selvsagt berørt av programmet, men det har også generell sosialpolitisk interesse. Målgruppa for Kvalifiseringsprogrammet er mennesker i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeidsevne. Personene som omfattes av programmet får ingen eller liten offentlig støtte, og de lever en passiv og inntektsfattig tilværelse. Programmet skal omfatte tiltak som støtter opp under og forbereder overgang til arbeid. Administrasjonen i SHS skal oppnevne en representant evalueringsgruppa.    KES Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) er svært skuffet over at regjeringen ikke har satt av midler til fagskoleutdanning innen helse og sosial i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. – Vi har hatt flere møter med departementet og med politikere på Stortinget. Alle som en skjønner vår argumentasjon for at helsefagarbeidere bør få dekket sin videreutdanning på linje med dem som velger et mannsdominert utdanningsløp, sier Kjellfrid T. Blakstad, leder i SHS. danning innen kvinnedominerte yrker har vært et aktuelt tema for SHS i mange år. – I samtaler med politikerne møter vi alltid full forståelse og enighet. Men jeg håper virkelig at dette er siste gangen vi blir skuffet, sier Blakstad. – I omsorgsmeldingen lover departementet at staten skal finansiere denne fagutdanninga fra 2009. Da forventer vi at skoleplassene blir betalt på lik linje med skoleplassene innen de mannsdominerte yrkene.    KES Fullfinansiering av fagskoleut- 28 > Fagbladet 5/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL