SITTEDANS: – Vi bruker mye tid på morsomme aktiviteter, sier Kari Jensen, Hanne Braastad Rygg, Solveig Rustad og Nina Simonsen. Vestby sykehjem • Sykehjemmet ligger i Vestby kommune i Akershus. Det har to avdelinger med til sammen sju enheter (med ni eller ti pasienter) med til sammen 73 plasser. To av enhetene er tilpasset pasienter med en demenssykdom. I tillegg kommer ti plasser for rehabilitering, kortidsopphold og avlastning. • 126 ansatte fordelt på 74 årsverk, hvorav 60 innen pleie. • Hver av de to skjerma avdelingene har 9 pasienter og 7,35 årsverk. I tillegg kommer nattvakt. autorisasjon innen faget. Personer uten fagutdanning starter som vikarer og ekstrahjelp. – For de som ikke har bodd i Norge så lenge, har studiesirklene ikke bare gitt høyere faglig kompetanse. De har også lært språket fortere enn de ellers ville ha gjort, mener Simonsen. Aktiviteter heile tida Mange sykehjem har erfart at høyere kompetanse, mindre tvang og bedre service er tidsbesparende. All den tida som går med til mas og krangling, kan frigjøres til langt hyggeligere gjøremål. – Vi prøver å se hvilke ressurser hver enkelt pasient har, sier Simonsen og Braastad Rygg. De forteller at noen dekker bordet før måltidene, mens andre er med og rydder etterpå. Noen av pasientene vanner blomster, mens andre er med og bretter tøy. To aktivitører har til sammen en hel stilling. De sørger for å organisere en rekke felles aktiviteter som alle beboere blir invitert med på. Noen liker å kaste på stikka, noen foretrekker bingo, gå turer ut og mange synes det er morsomt med sittedans. – Og ingen savner maset, smiler de to aktive gruppelederne. mer kunnskap, mener Braastad Rygg. Måltider, stell og medisinering har vært tema i samtlige studiegrupper, og deltakerne har bidratt med ideer til hvordan slie dagligdagse problemer kan løses uten bruk av tvang. Pleiepersonalet er også blitt mer bevisst på hva som kan defineres som tvang. Sengehester er et tvangsmiddel som blir diskutert og dokumentert før det blir tatt i bruk ved sykehjemmet. – Vår erfaring er at det alltid fins alternativ til tvang. Det gjelder bare å finne en løsning. Og med mer kunnskap er det lettere å se mulighetene, sier Simonsen. Høy kompetanse Som seksjonsleder i Fagforbundet er Simonsen frikjøpt en dag i måneden. Hun har brukt både fritid og mye av den frikjøpte tida til å arrangere kurs. Dessuten har både Simonsen, Braastad Rygg og to andre hjelpepleiere ved sykehjemmet gjennomført videregående utdanning i demens på høgskolenivå. De har også tatt klinisk fagstige i demens og demensomsorg. – Vi har aldri hatt problem med å få fri for å ta kurs, videreutdanning eller å være med på fagdager, hevder Nina Simonsen. Seks ansatte har vært på kurs i sittedans, og to har nylig tatt videreutdanning i coaching. Vestby sykehjem har mange flerspråklige ansatte. Hele 17 nasjonaliteter er representert blant pleierne. For å få fast tilsetting i fagstilling innen pleie ved Vestby sykehjem, må en ha > TVANG – HELST IKKE • Kurspakke med filmer, studie- og oppgavehefte utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Kurset er laget slik at det passer for en studiegruppe som møtes fem ganger og bruker to–tre timer hver gang. Deltakerne må lese til sammen om lag 100 sider på egen hånd som forberedelse til samlingene. • Kurset kan bestilles fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, avdeling demens (tidligere Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens), Postboks 64, 3107 Sem. • En studiepakke med en VHS eller en DVD og seks sett med hefter koster 750 kroner. > KOMPENDIUM Nina Simonsen, leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Vestby, har samlet en rekke artikler om demens og god omsorg. SHS sentralt vil trykke opp kompendiet. Dette kan bestilles fra Fagforbundet sentralt. 42 > Fagbladet 4/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL