SEKSJONSLEDER Trengs på sjukehus Seksjon helse og sosial (SHS) har møtt Arbeiderpartiets helsefraksjon i Stortinget. Tema for møtet var helsefagarbeidernes plass i spesialisthelsetjenesten. – Vi fikk fram vår bekymring for manglende inntak av lærlinger og omgjøring av hjelpepleierstillinger, sier Kjellfrid Blakstad, leder i SHS. SHS reagerer blant annet på at enkelte foretak vil fjerne alle hjelpepleierstillingene, og at de ikke ønsker å etablere helsefagarbeideren som en ny yrkesgruppe i sykehusene. Ifølge Statistisk sentralbyrå har antall årsverk for hjelpepleiere og barnepleiere i sjukehus gått ned fra om lag 7000 i 1990 til 4500 i 2006. – En del mennesker lever i den SHS ønsker politiattest villfarelsen at pleie og omsorg kun hører hjemme i de kommunale tjenestene. Disse mener at det ikke finnes rom for slikt i de høyt spesialiserte tjenestene som tilbys innen somatikken. Den samme tendensen ser vi også innen psykiatrien, sier Blakstad. – Men pasientene i sjukehus er ofte i en akutt sykdomseller skadefase. Mange føler usikkerhet og trenger støtte. Og de trenger hjelp til å ivareta sine grunnleggende ernæringsmessige og hygieniske behov. Dette er ikke behov som kan utsettes til pasienten er utskrevet til rehabilitering, eget hjem eller til sykehjem, understreker SHS-lederen. KES Nytt yrkesfaglig nettverk – Seksjonen har opprettet et yrkesfaglig nettverk for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere, opplyser Signe Hananger, administrativ leder i SHS. Gruppa representerer den største andelen av medlemmene i seksjonen, og ønsker nå å opprette et nettverk med kontaktperson i hvert fylke. Styret i SHS vedtok i mai å opprette et slikt nettverk. – Målet med det landsdekkende nettverket er å gi innspill og råd til styret om saker som har betydning for yrkesgruppene via den faglige arbeidsgruppen, sier Hananger. Det blir arrangert en oppstartskonferanse for nettverket høsten 2008.    KES Kravene om politiattester for personer som skal arbeide med barn og unge er innført særskilt på hvert enkelt område over tid, og kravene varierer i sin utforming. Felles for kravene på de ulike områdene er at de kun omfatter overtredelser knyttet til seksuelle overgrep mot mindreårige, sier Siri Bøgh, rådgiver i SHS. Hun mener at krav til politiattest i forhold til overgrep mot barn kan være ett av flere nødvendige tiltak for å forebygge seksuelle overgrep overfor mindreårige. – Fagforbundet støtter derfor i en høringsuttalelse regjeringens forslag om at kravene samordnes. Vi støtter også forslaget om at siktelser eller dommer for overtredelser i forhold til blant annet bruk av barnepornografi inkluderes i kravene til å få en politiattest. Regjeringen ønsker å utvide kravet om politiattest til også å gjelde for å forhindre «alvorlig skadelig innflytelse», og ikke bare overgrep mot mindreårige. Denne utvidelsen støtter ikke Fagforbundet. – Vi mener dette er en noe annen problemstilling, og at den krever grundigere utredning, sier Bøgh.    KES Ikke stykkevis og delt Det er med sommervikarer som med svaler – én gjør som regel ingen sommer. Kommunene melder om problemer med å skaffe sommervikarer med helse- og sosialfagutdanning. Det er et varsel om et større problem; vi utdanner ikke nok helsefagarbeidere. Tidligere advarte vi mot mangelen på læreplasser. I løpet av få år har det bildet snudd – nå er det ikke nok elever innen helsefag til å fylle behovet. Antall søkere til helse- og sosialfag synker. Ifølge Haugesunds Avis er søkerlista i Rogaland så kort at de står i fare for å måtte legge ned hele åtte helse- og sosialfagklasser til høsten. Det er ingenting som tyder på at vi kommer til å trenge færre helsefagarbeidere i årene som kommer. Så hvordan skal vi løse proble- met? Jeg peker gjerne på det åpenbare; bedre lønn. Men jeg tror vi kan stikke fingeren i jorda noen hver; lønn er ikke nok for å få dette til å gå rundt. Jobben med å få flere helsefagarbeidere må Jobben med å få flere helsefagarbeidere må gjøres fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Bedre lønn er ikke nok. gjøres fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Det er givende å jobbe med mennesker. Det å jobbe i et omsorgsyrke handler ofte om å se og verdsette, men vi som jobber trenger også å bli sett og verdsatt. Det handler om mye mer enn lønn. Jeg har ikke hele svaret, men jeg vet hva vi må begynne med: Ved siden av bedre lønn og nok læreplasser, må vi sikre finansiering av fagskolene for helse- og sosialfag, sidestille skift og turnus, sørge for nok ansatte og sist men ikke minst, gjøre noe med de små stillingsbrøkene som florerer i omsorgssektoren. Disse punktene utgjør store utfordringer for stat og kommune. Det siste punktet er også en utfordring til oss som jobber i sektoren. Jeg tror vi må snakke sammen om hvordan vi kan bidra til å øke stillingsbrøkene. Selv der det framstår som ubeleilig for oss selv. KJELLFRID T. BLAKSTAD 46 > Fagbladet 5/2008 fbaargang2008 fbseksjonHEL