AKTUELT – Ulike behov krever forskjellige løsninger Ansatte og tillitsvalgte i helsesektoren er svært fornøyd med kliniske fagstiger. Også kontoransatte prøver ut systemet. I de andre seksjonene ønsker styrene å jobbe etter andre systemer. Fagstigene er vurdert som så vellykkede i helsesektoren at Fagforbundets landsmøte i 2005 vedtok å arbeide for å gi dette tilbudet til alle yrkesgrupper med utdanningsnivå med videregående skole. – I løpet av perioden har alle yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial fått tilbudet, sa seksjonsleder Kjellfrid Blakstad da alle seksjonsstyrene hadde fellesmøte i mai. Avventende i SKKO og SST – Vår seksjon er ikke pionerer på dette området, innrømmet leder Mette Henriksen Aas i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Seksjonen vil se resultatene fra de andre seksjonene. – Vi har jobbet med utdanningstilbud i samarbeid med arbeidsgivere. Kirketjenerskolen med sine tre moduler kobles mot tariffavtalen. Det samme skjer innenfor teaterområdet, sa Henriksen Aas. Prøver ut i SKA I Seksjon kontor og administrasjon (SKA) ble betegnelsene justert og kontorfaglig vokabular kom på plass. Seksjonen tilbyr fagstiger på har vært ført liknende saker for retten. Det tok hele seks uker fra partene møttes 15. april i spørsmålet om midlertidig gjeninntredelse, til kjennelsen forelå. Rønning-Aaby sier det er uheldig at det tok så lang tid å få avklart spørsmålet. Denne ventetiden har vært svært belastende for pater Kanoza. Kanoza ønsker å fortsette i stillingen sin i Hamar. Han har vært sykmeldt siden desember 2006, og vil i første omgang ikke arbeide fulltid. Fagforbundet stevnet den katolske biskopen i Oslo for retten fordi de mener han bryter arbeidsmiljøloven. De mener biskopen ikke har fulgt opp en sykmeldt arbeidstaker og dermed har brutt arbeidsmiljøloven. Fagforbundet mener arbeidsmiljøloven må gå foran kirkeretten, mens biskopen og den katolske tre nivåer – videregående, høyskole og på universitetsnivå. – Dette viser at vi gjorde et riktig grep da vi delte Fagforbundet inn i fire seksjoner. Det er viktig at seksjonene får lov å legge opp arbeidet forskjellig for å dekke medlemmenes ulike behov på en god måte, sa SST-styremedlem Per Jarle Valvatne. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL og PER FLAKSTAD kirken mener kirkeretten må gå foran den norske loven. Anker saken Oslo katolske bispedømme vil anke kjennelsen fra Oslo tingrett. Selv om det bare er 14 dager til hovedforhandlingen i saken, er rettens avgjørelse så problematisk for Kirken og ikke minst menigheten at det er nødvendig å få overprøvd den, skriver de på katolsk.no. Der står det videre at avgjørelsen griper sentralt inn i kirkens myndighet til å fastsette vilkårene for å kunne fungere som prest. Så lenge den aktuelle prestens orden har kalt ham tilbake til Polen, kan han ikke lovlig forvalte sakramentene. Menigheten vil derfor som nå måtte bli betjent av andre prester i bispedømmet. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Hamar-prest tilbake i jobb Pater Robert Kanoza har rett til midlertidig å gå tilbake til stillingen sin som prest i St. Torfinns menighet i Hamar. Den katolske kirken vil anke kjennelsen. Kjennelsen er enestående i norsk rettshistorie. Advokat i Fagforbundet, Anne-Gry Rønning-Aaby, sier til Hamar Arbeiderblad at kjennelsen er det første skrittet på en lang vei for å få bekreftet at også prester i den katolske kirken har et rettsvern. Bakgrunnen for saken er et dekret, påbud, av 30. juni 2007 fra den katolske kirken om å reise tilbake til Polen for å jobbe der. Kjennelsen fra Oslo tingrett gjelder et krav fra Kanoza om å få gjeninntre i stillingen inntil hovedspørsmålet om han får bli i stillingen eller må følge dekretet er avgjort ved en rettskraftig dom. Kirkerett og norsk lov Rønning-Aaby sier at denne saken har vært vanskelig siden det aldri Bush måtte gi tapt Verdens mest kjente bibliotekarektemann, George Bush, gir ikke opp kampen om å kontrollere bibliotekene i USA, men denne gangen måtte han gi tapt. Online-biblioteket The Internet Archive (TIA) og grunnleggeren Brewster Kahle har blitt satt i fokus av FBI under Bush-administrasjonen. Kahle og TIA fikk i desember 2007 krav fra FBI om å utlevere informasjon om egen kommunikasjon med sine støtte- spillere, under påskudd av etterforskning av «internasjonal terrorisme og hemmelige tjenester». Kahle fikk forbud mot å snakke om saken med andre enn sine advokater. Nå viser det seg at Kahle vinner frem, og at FBI/Bush-administrasjonen ikke kan kjøre på som de vil under påskudd av nasjonal sikkerhet, skriver The Norwegian Institute of Free Speech and Democracy. IVR 28 > Fagbladet 5/2008 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonKIR