f I c o l DEBATT enkelt av oss, men det blir en bra gave fra tusenvis av «sløsere» på 14.000 kWt og over – bare fordi nettleier har stipulert. Ikke nok med at vi har garanti for å være blant de fem rimeligste og er happy med det, men vi får telefon fra typen selger som liker å prate lenge om kvelden. Typen: Jeg skal ikke selge deg noe, men det vil være lurt å betale 29 kroner måneden (syns jeg å huske) for å være blant de enda billigere. Hva slags tull er det? Og til slutt «sparepakken» på rimelige 1 kroner dagen, som blir 365 kroner i året utenom skuddår. Beregnet på dem som får problemer med betalingsevnen. Vi betaler regningen for deg, sier de. Betaler eller forskyver? spør jeg. De som har sparepakken slipper fastledd (eller kanskje det er bakt inn), så de kan «tillate» seg å spare strøm. På neste regning vedder jeg det står: Få Omega3, betal kun porto eller få ei klokke hvis... innført et nytt regnskapssystem med en forretningsmessig tankegang og en konsernmodell. Skal sykehusene drive forretningsvirksomhet eller helsearbeid? Sykehusene er kanskje det viktigste velferdsgodet vi har i Norge, og vi kan ikke sitte stille og se på at dette nå blir rasert på grunn av en forretningsbasert regnskapsmodell som er tilnærmet lik aksjeloven, med resultatkrav! Dette kan føre til nedbygging av offentlig sektor. Rapporter viser at ingen land som har tatt i bruk denne modellen kan vise til kostnadsbesparelser (ref. New Zealand, Amerika osv). Dette systemet er ikke egnet til å løse utfordringene i helsesektoren. Nå må de ansvarlige politikerne på banen og innrømme at dette går feil. Sykehusene må ha en forvaltningsmessig styring, lik den som føres i kommuner og fylkeskommuner. Hadde vi hatt den modellen i dag, ville ikke sykehusene vært i underbalanse. Dette er alvorlig. Skal sykehus måtte kutte på viktige funksjoner på grunn av en ren teknisk føring av penger? Systemet presser fram nedleggelser som antakelig ikke vil bedre økonomien totalt sett. Vi har et bra helsevesen i Norge, og dette kan vi ikke se på at blir rasert. Når det er sagt, skal vi selvfølgelig hele tiden være kritisk til samfunnets bruk av penger, men det er ikke det dette er snakk om. Vi sender en sterk oppfordring til sentrale politikere om å endre dette systemet raskt – før det gjør for store skader. Dette systemet kan føre til rasering av sykehusene uten at det er poli- tisk styring. Det svekker demokratisk kontroll og gir mindre offentlig styring. Fagforbundet Buskerud vil ikke lenger se på at sykehusene i Buskerud legges ned innenfra, forårsaket av en økonomisk styringsmodell og organisasjonsform som ikke passer! Styret i Fagforbundet Buskerud > POLITIKK Felles ekte- skapslov Den nye ekteskapsloven som nå er lagt fram for Stortinget, er en vanskelig sak for mange. Det har jeg respekt for. Her kommer eldgammel tradisjon og religiøs tro i konflikt med det moderne samfunns levesett. I forslaget til den nye ekteskapsloven kan to av samme kjønn også inngå ekteskap. Regjeringen foreslår en rett, men ikke en plikt for kirken og trossamfunn til å vie par av samme kjønn. Med dette lovforslaget endres ekteskapsloven slik at den er klar når kirken er klar. Regjeringen har vurdert om det er mulig på andre måter å tilrettelegge for prester som ønsker å vie par av samme kjønn, men er kommet til at dette må overlates til kirken. Det samme vil gjelde andre trossamfunn. Det blir opp til Kirkemøtet å endre liturgien – og opp til det enkelte trossamfunn om de vil vie par av samme kjønn. Inntil dette skjer, vil to av samme kjønn ha mulighet til å gifte seg borgerlig eller hos trossamfunn og livssynssamfunn som åpner for dette. Dagens partnerskapslov oppheves. De registrerte partnere som ønsker det, kan få omgjort sitt partnerskap til ekteskap. De partnerne som ikke ønsker slik omgjøring beholder sin status som registrerte partnere. Siden partnerskapsloven oppheves, vil det imidlertid ikke lenger være mulig å registrere nye partnerskap. Regjeringen fremmer også forslag om å innføre en rett for homofile ektepar til å bli vurdert som adoptivforeldre på lik linje med heterofile ektepar. Her sender regjeringen ut et tydelig signal om at det er omsorgsevne og ikke kjønn som er avgjørende for hvorvidt de er gode foreldre. Kun personer som anses skikket skal kunne bli adoptivforeldre, og seksuell orientering skal ikke være avgjørende. Det gir et klart uttrykk for vår holdning til dette spørsmål, ikke minst av hensyn til barn som lever med foreldre av samme kjønn i dag. Regjeringen foreslår også at det åpnes for å tilby lesbiske par en rett til å bli vurdert for assistert befruktning på samme måte som heterofile par. Dette vil sikre barnets rettigheter og forhindre at barn blir til ved anonym donor, fordi et slikt tilbud er tilgjengelig flere steder i utlandet i dag. Det er også viktig at barn har to juridiske foreldre fra fødselen av, og derfor foreslås det å endre barneloven slik at barn av to lesbiske foreldre kan få to juridiske foreldre fra fødselen av. Det foreslås å bruke betegnelsen medmor på den av mødrene som ikke føder barnet og sette som vilkår at den assisterte befruktningen må ha skjedd innenfor godkjent helsevesen i Norge eller i utlandet, og at ektefellen eller samboer er enige i å få foretatt en assistert befruktning. Loven sender et tydelig signal om hvilke verdier vi ønsker at samfunnet skal bygges på. Jeg er stolt av at vi nå legger frem forslag til en lov som skal gjelde for alle, og gi homofile så vel som heterofile en rett til å gifte seg. Anniken Huitfeldt, barne- og likestillingsminister Lurt firma? > UTTALELSE Vigdis Haukås Vi trenger en ny sykehuspolitikk Vi registrer at sykehusene er mer opptatt av å være lojale overfor regnskapssystemet enn overfor befolkningen. Skal hensynet til lokalbefolkningens behov for trygghet og nærhet vike plassen for et budsjett i balanse? Med sykehusreformen ble det Fagbladet 5/2008 > 55 o c o s r m o x u o t o : n o s s aj t u l l . b r fbaargang2008 fbseksjonKIR