SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > På ulike stoler Forskjellen på rullestolbruker Håvard Bendiksen og de andre på servicekontoret i Fauske, er at han sitter på en rullestol, mens resten sitter på en normal stol. 28 > www.fagbladet.no Interessert i hva andre gjør innen ditt fagområde? Fagbladet har laget et nettarkiv om spennende kvalitetsarbeid innenfor mange yrkesgrupper. 30 > Skadeplanter Når fremmede arter først sprer seg, kan det være svært vanskelig å bekjempe dem. Kommunene må ta problemet på alvor, advarer naturforvalter. 32 > Tilbyr velferdsstudium – Ulike behov Ansatte og tillitsvalgte i helsesektoren er svært fornøyd med kliniske fagstiger. Også kontoransatte prøver ut systemet. Fagstigene er vurdert som så nyttige og vellykkede i helsesektoren at Fagforbundets landsmøte i 2005 vedtok å arbeide for å gi dette tilbudet til alle yrkesgrupper med utdanningsnivå med videregående skole. I Seksjon kontor og administrasjon (SKA) ble betegnelsene justert og kontorfaglig vokabular kom på plass. Seksjonen tilbyr fagstiger på tre nivåer – videregående, høyskole og på universitetsnivå. – Så langt har vi bare fått inn ti søknader på videregående nivå, og vi har bare godkjent én, sa administrativ leder Fredrik Hellstrøm i SKA. Innenfor seksjonen er det en del yrkesgrupper som revisorer og jurister som trenger faglig oppdatering, og disse områdene er det vanskelig å komme inn på. Seksjonen har forsøkt ulike måter å utvikle samarbeid med arbeidsgivere på, noe som ikke har vært enkelt. Men for medlemmet i SKA som tok fagstigen, fremmet arbeidsgiver lønnskrav. I Seksjon kirke, kultur og oppvekst og Seksjon samferdsel og teknisk ønsker styrene å jobbe etter andre systemer. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL og PER FLAKSTAD Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon samarbeider med Høgskolen i Oslo om et utdanningstilbud i velferdsrett. Høgskolen i Oslo har en velferdsutdanning på 16 moduler. Nå tilbyr Fagforbundet i samarbeid med høgskolen en av disse modulene for 20 medlemmer. Samarbeidet innebærer at medlemmer kan ta modulen «velferdsrett» til redusert pris. I tillegg kan de som slår til på tilbudet søke om stipend fra forbundet. Også mange arbeidsgivere har stipendeller støtteordninger for ansatte som ønsker å videreutdanne seg. Søknadsfristen for studiet er 15. oktober. Du søker direkte på skolens egen nettside, men Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon ønsker at de som er interessert tar kontakt med dem først, blant annet for å få redusert pris. Modulen starter etter jul, og i løpet av vårsemesteret skal studentene gjennom to samlinger på tre dager i tillegg til hjemmeoppgaver. Eksamen er i mai–juni neste år. Tverrfaglig kunnskap – Etter Nav-reformen har vi mange medlemmer som kommer fra kommunenes sosialkontor med stor realkompetanse. Dette er et tilbud til dem som ønsker å SAMARBEID: Fagforbundet samarbeider med Høgskolen i Oslo om utdanningstilbud til medlemmene. Fra v: seksjonsleder Gerd Eva Volden, Karin Lund og Fredrik Hellstrøm fra seksjonsadministrasjonen, og Lasse Saur fra Høgskolen i Oslo. formalisere kunnskapen sin, sier seksjonsleder Gerd Eva Volden. – Nav-reformen har også gjort at mange skal jobbe mer tverrfaglig enn før, og det krever at mange tidligere kommuneansatte må sette seg inn i trygderett og andre statlige ordninger. Jeg håper vårt tilbud skal være et bidrag i denne utviklingen, sier hun. Seksjonslederen understreker at utdanningen ikke bare er et tilbud til dem som trenger kunnskapen i sin daglige jobb, men også til dem som ønsker karriereutvikling. Gir lønnsuttelling – Det er også et bidrag til arbeidsgivere som ikke alltid har de øko- nomiske rammene som trengs for å utvikle sine egne ansatte. Fagforbundet skal være en synlig aktør og en pådriver for yrkesfaglig utvikling for sine medlemmer, sier Volden. – Dette skal også være et av våre bidrag til bedre kvalitet i offentlige tjenester, skyter administrativ leder Fredrik Hellstrøm og rådgiver Karin Lund fra Seksjon kontor og administrasjon inn. – Kvalitet og yrkesfag er to sider av samme sak, mener de. Studiet gir ti studiepoeng, og etter årets tariffoppgjør vil tilleggsutdanningen også gi en lønnsøkning på rundt 10.000 kroner i året. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 5/2008 > 27 Foto: Per Flakstad fbaargang2008 fbseksjonKON