Tautrekking om AFP neste år AFP-ordningen i offentlig sektor legges om etter mønster av omleggingen i privat sektor. Organisering og finansiering skal løses neste år. Et partssammensatt utvalg skal vurdere ny AFP i sammenheng med tjenestepensjon og særaldersgrenser. Utfordringen blir å få til en AFP som også kan ivareta lavlønte, deltidsarbeidende og langtidsutdannede som ikke oppnår full opptjeningstid. Både særaldersgrenser og ordningen som sikrer to tredeler av sluttlønn ved 30 års opptjeningstid er under press. Pensjonsspørsmålet kommer opp i full bredde i mellomoppgjøret i 2009, med streikerett for arbeidstakernes hovedorganisasjoner. Illustrasjonsfoto: Per Flakstad Endelig lavlønnsgaranti Forhandlingsleder Jan Davidsen i LO Kommune kunne koste på seg seierssmilet etter 20 timers mekling på overtid: Gjennomslag for en lavlønnsgaranti på minst 300.000 kroner i grunnlønn til alle med full opptjening. Tekst: MONICA SCHANCHE I flere tariffoppgjør på rad har Fagforbundet og LO Kommune krevd at ufaglærte med full lønnsansiennitet skal opp på 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I sitt siste hovedoppgjør som forhandlingsleder fikk Fagforbundets leder Jan Davidsen gjennomslag for hovedkravet som sikrer en anstendig lønn for ansatte med lang fartstid. 300.000 etter 20 år – Vi har fått et jevnt godt resultat for våre medlemsgrupper. Uttelling for kompetanse er viktig, og minstelønnsgaranti er noe vi har forsøkt å få til i flere runder. Når vi har lykkes med det, er det bra, sier Jan Helge Gulbrandsen i Fagforbundets ledelse til Fagbladet. Resultatet i kommuneoppgjøret sikrer at arbeidstakere med 20 års lønnsansiennitet ikke skal ha lavere grunnlønn enn 290.000 kroner i 100 prosent stilling fra 1. mai i år. I mellomoppgjøret for neste år er det avtalt at grunnlønnen stiger til 300.000 kroner for arbeidstakere i stillinger uten krav til utdanning. LO Kommune krevde et nytt ansiennitetstrinn på 16 år for å få på plass minstelønnsgarantien på 300.000 kroner, men måtte gå med på å heve terskelen til 20 år. Det er ikke innført et nytt ansiennitetstrinn på 20 år. Topp ansiennitet er fortsatt 10 år for gruppene som LO Kommune forhandler for. Det dreier seg om en sikringsbestemmelse om garantert minstelønn etter 20 år. I stedet for stadig å forhandle om dette på nytt, er det enighet om å regulere beløpet prosentvis i takt med endringene i folketrygdens grunnbeløp per 1. mai hvert år. Resultatet for ufaglærte arbeidstakere omfatter om lag 28.000 årsverk i kommunesektoren. Blant de ufaglærte er det mange som arbeider deltid. Minstelønnsgarantien omfatter derfor langt flere personer. Generelle tillegg Den totale rammen for kommuneoppgjøret er 6,3 prosent. Fra 1. mai i år gis det et generelt tillegg til alle på 2,5 prosent av den enkeltes grunnlønn per 30. april. Det generelle tillegget blir inkludert i ny minstelønn, i kapittel 4 i hovedtariffavtalen, som omfatter 90 prosent av arbeidstakerne i kommunesektoren. Ansatte i stillinger uten særskilt 16 > Fagbladet 5/2008 Foto: Scanpix fbaargang2008 fbseksjonSAM