AKTUELT Y-vei fikk kvalitetspris Høgskolen i Telemark ble i mai prisbelønnet for prosjektet «Yvei, yrkesfaglig vei til ingeniør». Høgskolen i Telemark fikk Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for prosjektet som har oppnådd svært gode resultater og fått flere til å gjennomføre ingeniørstudier. Fagbladet har tidligere skrevet om prosjektet som startet i 2002, da høgskolen tok opp yrkesfaglige kandidater med fagbrev til elektrofag uten forkurs. Fagbrevkandidatene gjør det bedre enn ordinære studenter, og nå er regelverket for opptak endret.– Det er viktig at det positive arbeidet med å forbedre rekrutteringen og øke kompetanse til ingeniørstudentene blir anerkjent på denne måten, sa forsknings- og utdanningsminister Tora Aasland da prisen ble delt ut. Hun håpet arbeidet med «Y-veien» og prisen vil inspirere andre utdanningsinstitusjoner. Utdanningskvalitetsprisen er på – VA trenger en egen lov 500.000 kroner. Vil sikre sjåførene Regjeringen har nå lagt fram lovforslaget som skal sikre bussjåfører hvis de må skifte arbeidsgiver etter en anbudskonkurranse. PF – Vi mener det trengs en egen sektorlov som vann- og avløpsbransjen kan forholde seg til, men det har vi ikke fått gjennomslag for, sa assisterende direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, på Fagforbundets VA-konferanse. Norsk Vann er vann- og avløpsverkenes egen interesseorganisasjon, og den har lenge arbeidet for en mer helhetlig styring av VAsektoren. Skuffet I stedet for å sette i gang et lovarbeid på grunnlag av innspillene fra Norsk Vann og KS, ba Miljøverndepartementet i stedet Statens forurensningstilsyn om å sette ned en myndighetsgruppe for å se på problemstillingene i VA-sektoren. Arbeidsgruppen har anbefalt at det skal jobbes videre med å endre eksisterende regelverk innenfor bestemte områder knyttet til overvann, brannvann og eierskap, men den anbefaler ikke at det settes i gang et samlet sektorlovarbeid. – Vi er skuffet over at vi ikke har kommet i mål med dette arbeidet, men verken Norsk Vann eller KS har gitt opp. Vi har stadig dialog med statlige myndigheter. Hovedhensikten er å få en bedre regulering mellom kommunene og VAselskapene som tjenesteytere og innbyggerne som brukere, sa Hofshagen til 106 lydhøre deltakere på Fagforbundets VA-konferanse. Eget VA-fag Faggruppe 1 for VA-sektoren arbeider sammen med administrasjonen i Seksjon samferdsel og teknisk med å etablere et eget fagbrev. – Hvis vi ikke gjør noe med dagens utvikling, kan antall ingeniører være halvert innen 2020. For driftsoperatører ser det ikke like mørkt ut, men det er en stor utfordring å sikre nok kvalifiserte VAarbeidere slik at det ikke blir vanskelig å drive og vedlikeholde VA-anleggene i framtida, sa spesialrådgiver Svein Erik Moen i Norsk Vann til konferansedeltakerne. Han minnet konferansen om at VA-tjenester er noe vi ikke klarer HELHET: Toril Hofshagen fra Norsk Vann mener VA-sektoren trenger en egen lov. oss lenge uten, og at verdien av VAanleggene i Norge ligger på anslagsvis 500 milliarder kroner. – Vi mener et eget fagbrev innen VA-sektoren er løsningen. KS er litt usikre etter varierende tilbakemeldinger fra kommunene, og har en intern diskusjon på dette. Forutsetningen for et fagbrev er at partene er enige, sa SST-administrasjonens leder Juned Akhtar. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Samtidig understreker han at bruken av anbud likevel ikke er uproblematisk for Fagforbundet dersom lovforslaget blir vedtatt. – Dette er uansett en plasterlapp på anbudssystemet, sier Stein Guldbrandsen Regjeringen vil samtidig heve den øvre aldersgrensen for yrkessjåfører fra 70 til 75 år. – Helsetilstanden i samfunnet har blitt mye bedre siden 1979, da aldersgrensen sist ble endret. Dette er i høyeste grad en forsvarlig lovendring. Vi har knapphet på sjåfører, så det er stor samfunnsnytte i at de som ønsker det kan fortsette noen år til, mener samferdselsministeren. Tekst og foto: EVEN TØMTE Fagbladet 5/2008 > 29 Lovforslaget som innebærer at reglene for virksomhetsoverdragelse skal gjelde ved anbud i bussbransjen, ble lagt fram i slutten av mai. Forslaget innebærer at samtlige arbeidstakere får bli med over til det vinnende selskapet etter en anbudskonkurranse, og ta med seg NY LOV: Samferdselsminister Liv Signe Navarsete diskuterer lovforslaget med bussjåfør Einar Nielsen. sine opparbeidete rettigheter og ansiennitet. – I den grad noen har spekulert i å tyne arbeidstakere, blir muligheten for det nå atskillig mindre, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun la fram forslaget. – Dette forslaget gir folk trygghet for jobbene sine, mener Stein Guldbrandsen, leder for Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet. fbaargang2008 fbseksjonSAM