Foto: Ingunn Haraldsen Innvaderes av skadelige planter Markblomstene fortrenges av kjempevekster med enorme blader og røtter. Klimaendringene gir altfor gunstige vekstbetingelse for uønskede planter. Tekst: INGUNN HARALDSEN 36 > Fagbladet 5/2008 Se for deg at markblomstene i nærmiljøet ditt fortrenges av aggressive planter. Snart er veikanten dekket av den tre meter høye parkslirekne som utrydder all hjemlig vegetasjon. – Kommunene må ta problemet på alvor. Når fremmede arter først sprer seg, kan det være svært vanskelig å bekjempe dem. Det er ytterst farlig om vi får en monokultur av planter, advarer naturforvalter Bård Øyvind Bredesen i Oslo kommune. Ødelegger økosystemer Klimaendringene regnes som en av de viktigste faktorene for fremmede arters muligheter til å etablere seg i Norge. Økt nedbør, lengre vekstsesonger, varmere temperatur og kortere og mildere vintre vil skape gode vekstvilkår. Man forventer at den årlige gjennomsnittstemperaturen i Norge vil stige inntil tre grader i løpet av neste århundre. Somrene skal bli tørrere spesielt på Østlandet og Sørlandet, mens vinter og høst skal bli våtere. Fremmede plantearter har alltid blitt introdusert til Norge gjennom reise og handel. Men med et varmere og fuktigere klima vil mange nye arter som tilhører varmere strøk, få fotfeste i Norge. I følge Artsdatabanken.no er ikke fremmede a rter alltid skadelig for naturen. Men noen nykommere er en trussel fordi de fortrenger stedlige arter og forstyrrer lokale økosystemer. Noen økosystemer kan forsvinne helt. Fremmede arter kan dessuten virke negativt inn på næringer og samfunnets bruk av naturen. Farlige planter Bård Øyvind Bredesen trekker særlig fram to arter som kan skape problemer på sikt: parkslirekne og russesvalerot. Begge arter vokser i tette bestander, og hindrer annen vegetasjon å vokse. Parkslirekne har i dag en moderat spredning på grunn av den korte sommeren. Med lengre vekstsesonger vil den rekke å sette frø. Når parkslirekne vokser langs vannløp, kan det oppstå problemer med Naturforvalter Bård Øyvind Bredesen, Friluftsetaten, Oslo kommune. erosjon siden de fortrenger andre planter som kan holde på jorden. Det fins også eksempler på at planten har ødelagt bygningsfundamenter siden den borer seg gjennom asfalt og betong. Tørt klima er gunstig for russesvalerot. Arten kan utkonkurrere unik kalkrik vegetasjon og dermed få konsekvenser for det store antall insektarter som lever av denne vegetasjonen. Forløpig er arten mest utbredt på Parkslirekne > ARTSDATABANKEN.NO er underlagt Kunnskapsdepartementet. De samler inn og formidler informasjon om norsk biologisk mangfold, blant annet gjennom det de kaller Fremmedartsbasen.no. Her finner du oversikt over de importerte artene som finnes i Norge. Nylig har organet lansert Artsobervasjoner.no som er en tjeneste for artsfunn og vekster. Observasjonene kan brukes fritt av alle. fbaargang2008 fbseksjonSAM