SEKSJONSLEDER Renholdskonferanse Fagforbundet skal arrangere en større renholdskonferanse i samarbeid med LO og Norsk Arbeidsmandsforbund der arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har sagt ja til å være innleder. Konferansen er rettet mot tillitsvalgte og ledere i renholdsbran- sjen, og den vil blant annet ta utgangspunkt i utfordringer knyttet til arbeidsinnvandring, terskelverdier i anbudskonkurranser og EUs tjenestedirektiv. Et detaljert program for konferansen 30. september vil bli sendt ut senere.    PF Kulturarbeidere i SST får KultMag Styret i Seksjon samferdsel og teknisk har vedtatt at kulturarbeidere som tilhører seksjonen skal få tilsendt bladet KultMag. Fagforbundet dekker kostnadene til bladet. Ordningen skal evalueres i løpet av året.    PF Støtte til kollektivkampanjen Styret i Seksjon samferdsel og teknisk tilrår at Fagforbundet støtter kollektivkampanjens arbeid med 34.000 kroner. Kollektivkampanjen er et samarbeid mellom fagbevegelsen, miljøbevegelsen og arbeidsgiverne i kollektivnæringen. Hovedtillitsvalgt Ove Solberg fra Nettbuss Drammen er forbundets representant. PF Gjenvalg i Norsk brannmannsforum Havnekonferanse Faggruppe 1 Havn vedtok på sitt møte i mars at det skal arrangeres en havnekonferanse 4. og 5. november i år. Det foreløpige forslaget til program inneholder temaer som blant annet «Mer gods fra vei til bane», og hvordan logistikkutvikling og trender påvirker havnenes utvikling.    PF Tradisjonen tro hadde Norsk brannmannsforum årsmøte i forbindelse med brannkonferansen som i år ble arrangert i Trondheim. Styret i Norsk brannmannsforum og arbeidsgruppe brann består av: Leder Pål Linberg, nestleder Bjørn Knutsen, kasserer Dag Skaseth, sekretær Svein Arne Sørensen, styremedlemmer Bjørnar A. Aronsen, Svein Erik Hovde, Ola Kluge, Roy H. Velle og Dagfinn Haugro. PF Avslutter samarbeid med NKF Administrasjonen i SST gikk i slutten av 2006 ut med et tilbud til høyskoleutdannede om ett års gratis medlemskap i Norsk kommunalteknisk forening (NKF). De første 100 som meldte seg ville få tilbudet. Bare 31 meldte seg, og det har vist seg at interessen blant medlemmene for et slikt samar- beid og bladet til foreningen ikke har vært så høy som seksjonsadministrasjonen trodde. Medlemstallet ble heller aldri så høyt at seksjonen fikk rabatt for medlemmene. Seksjonsstyret har derfor vedtatt at tiltaket avsluttes. De medlemmene som har meldt interesse må betale selv hvis de ønsker å forlenge medlemskapet i NKF.    PF Inspirasjon til mer yrkesfaglig arbeid Med utgangspunkt i faggruppene, har Seksjon samferdsel og teknisk (SST) utarbeidet ulike kompetansehevende tiltak. I tillegg arbeides det kontinuerlig med forbedringer av eksisterende skoletilbud, det arbeides med å etablere nye formelle skoletilbud på videregående (f.eks fagbrev for vaktmestere og ansatte innen vann- og avløpssektoren), teknisk fagskole og høyskolenivå. I tillegg tar vi initiativ til å få etablert kompetansehevende kurs frikoblet fra utdanningssystemet og i samarbeid med arbeidsgiverne. Svakheten er at det ikke har vært noen direkte kobling til tariffavtalene. I KSområdet har riktignok noen kommuner laget lønnspolitiske avtaler som har sikret lønn for kompetanseheving. I det store flertallet av kommunene har man vært prisgitt prioriteringer og resultater «Vi venter økende pågang fra mange yrkesgrupper for å arbeide med nye kompetanse- hevende tiltak.» av lokale forhandlinger. Det var en av grunnene til at Fagforbundets hovedkrav ved årets tariffoppgjør var at det skulle gis lønnstillegg for dokumentert tilleggsutdanning. Og vi fikk gjennomslag. I Riksmeklingsmannens anbefalte skisse er det tatt inn en gjennomgående bestemmelse om kompetanse, kvalifikasjoner og kompetansegivende oppgaver. Enighe- ten betyr at det skal foretas en kompetansekartlegging i alle kommuner, og det anbefales som en veiledende norm å gi et lønnstillegg på ca. 20.000 kroner for ett års relevant videre/etterutdanning og/eller vurdert realkompetanse. Tillegget kan gis forholdsvis nedad til videreutdanning av tre måneders varighet. STEIN GULDBRANDSEN Kompetanse er også en av føringene for årets lokale forhandlinger. Det gjenstår mye lokalt arbeid for å skape enighet om hva som er relevant. Men gjennomslaget er en kjempeinspirasjon for seksjonene. Vi venter økende pågang fra mange yrkesgrupper for å arbeide med nye kompetansehevende tiltak. 38 > Fagbladet 5/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM