ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Hvordan får jeg fast jobb? SPØRSMÅL: Jeg har vært ansatt som vikar i den kommunen jeg bor i i til sammen åtte år, de siste fire årene sammenhengende uten opphold. Jeg lurte derfor på om ledelsen i min fagforening kunne fortelle meg hvordan jeg kunne få fast jobb. Hun svarte meg at det kun var mulig dersom man søkte stilling i barnehage. Jeg hadde jobbet i skolen de fire siste åra. Dette synes jeg er rart – det var noe jeg ikke ønsket å søke på. Etter at jeg hadde fått fast jobb i barnehagen, spurte jeg personalsjefen om dette. Han mente dette var å lure meg, jeg hadde hatt krav på faste timer i skolen fra i høst dersom ikke hun hadde anbefalt dette. Føler jeg har blitt lurt til å søke en jobb som jeg ikke kunne tenke meg. Er det noe jeg kan gjøre med dette uten å miste min faste jobb i kommunen? Hilsen Linda SVAR: Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at den som er tilsatt, har krav på fast stilling. Skal midlertidig stilling være lovlig, kreves særskilt hjemmel. Den generelle adgangen til midlertidig tilsetting reguleres av arbeidsmiljølovens § 14-9 (1). Etter arbeidsmiljølovens § 14-9 (1), bokstav b) er det adgang til å tilsette midlertidig «for arbeid i stedet for en annen (vikariat)». Jeg legger til grunn at du har vært tilsatt i et reelt vikariat, dvs. at du har vært i arbeid i stedet for en annen. Arbeidsmiljølovens regler om midlertidig tilsetting ble innstrammet fra 1. januar 2006 ved at det i § 14-9 (5) ble inntatt en bestemmelse som gir arbeidstaker som har vært tilsatt i virksomheten i mer enn fire år samme stillingsvern som en fast ansatt. Dersom det kan konstateres at en arbeidstaker har slike rettigheter etter lovens fireårsregel, må det foreligge saklig grunn for å avslutte arbeidsforholdet. Etter det du opplyser, ville du ha oppfylt dette kravet i sommer, og ville da ha oppnådd stillingsvern på linje med fast ansatte uten å skifte stilling. Siden du nå har søkt jobb og Arbeidsmiljølovens § 14-6 fastsetter minimumskrav til den skriftlige arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen skal være opp- er blitt fast ansatt i barnehage, kan det trolig være vanskelig å reversere prosessen, men saken har et såpass spesielt forløp at spørsmålet burde tas opp med arbeidsgiver. Jeg har i det jeg har omhandlet ovenfor lagt til grunn at din jobb i skolen reguleres av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Jeg nevner derfor at det etter Opplæringslovens § 10-6 er adgang til å tilsette midlertidig dersom man ikke fyller kompetansekravene som er fastsatt for undervisningspersonell i lovens § 10-1. Opplæringsloven har ingen tilsvarende fireårsregel som arbeidsmiljøloven. Ola J Ellestad, forhandlingsenheten i Fagforbundet datert og reflektere det underliggende faktiske arbeidsforholdet. Bl.a. skal det i hht § 14-6 bokstav j) i avtalen opplyses om lengde og plassering av daglig og ukentlig arbeidstid. Med dette som utgangspunkt, vil mitt råd være at du overfor arbeidsgiver, eventuelt med bistand fra tillitsvalgt, krever å få en arbeidsavtale som samsvarer med din faktiske arbeidssituasjon, med andre ord 100 prosent stilling. Derved vil du også få rett til lønn under sykdom og godtgjøring i forhold til helge- og høytidsdager på ordinær måte. Du bør også vurdere å kreve kompensasjon for helge- og høytidsdager som har falt på onsdager for tiden som har gått og fram til en oppdatert arbeidsavtale er inngått. Ola J. Ellestad, forhandlingsenheten i Fagforbundet Arbeidsavtale SPØRSMÅL: Jeg har jobbet som assistent i en barnehage i 80 prosent fast stilling i ca tre år. Jeg jobber fire dager per uke og har fri hver onsdag. Jeg mottar fast månedslønn for denne 80 prosentstillingen.. Fra august i fjor begynte jeg i tillegg å jobbe fast på min ukentlige fridag (onsdagene) også. Dette fordi styrer har ekstra kontordag denne dagen, og har hatt det fast i minst halvannet år. Denne dagen skriver jeg timer for, og får utbetalt på timebasis hver måned (som om jeg er tilkallingsvikar). Når denne dagen faller på en rød dag, får jeg ingen helligdagsgodtgjørelse. Om jeg blir syk og må være hjemme akkurat på en onsdag, så får jeg heller ingen lønn. Altså, min konklusjon er at om jeg skal bli syk, så unngå for all del å bli det på en onsdag. For da taper jeg penger som jeg har vendt meg til å ha. Men er dette riktig? Vi har ingen skriftlig avtale om onsdagene mine. Vi har muntlig avtale om at jeg skal jobbe hver onsdag og skrive timer. Burde jeg ikke få helligdagsgodtgjørelse og lønn ved sykdom siden dette har pågått lenge og i et helt fast mønster og på ubestemt tid framover? Bør jeg kreve å få skriftlig kontrakt på denne dagen? Mvh. barnehageassistent SVAR: Selv om du så langt ikke har noen skriftlig arbeidsavtale som tilsier at du skal arbeide fast på onsdager, er arbeidet, slik du framstiller det, av en fast karakter som i praksis innebærer at du arbeider i full stilling. Fagbladet 6/2008 > 25 fbaargang2008 fbseksjonHEL