SEKSJONSLEDER Samspillkonferanse 2008 Faglig arbeidsgruppe for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere (FAH) skal sammen med Faglig nettverksgruppe for sjukepleiere arrangere ny samspillkonferanse 20. og 21. oktober, på Gardermoen. FAH foreslår at første dag er felles for alle yrkesgruppene, mens sjukepleiere og helsefagarbeidere skiller lag andre dagen. Teambuilding blir tema første dag. Tema for sjukepleierne den andre dagen blir pasientfokus, sjukepleier som plogspissyrke, videreutvikling av nettverksgruppa og klinisk fagstige for sjukepleiere. Tema for de resterende yrkesgruppene blir blant annet kompetanseutvikling og ny legemiddelforskrift. KES SHS inn i nettverk for flyktninger Nettverk for enslige mindreårige flyktninger jobber med enslige mindreårige asylsøkeres (EMA) rettigheter i Norge. Seksjon helse og sosial (SHS) er invitert til å delta i nettverket som hittil har bestått av Barneombudet, Advokatforeningen, Norsk Psykologforening, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), Norsk Folkehjelp, Norsk Barnevernsamband, PRESS – Redd Barnas Ungdom, Kirkens Bymisjon, Margareth Olin, Den norske kirke, Noas, Flyktninghjelpen, Røde Kors og Redd Barna. Styret i SHS har vedtatt at seksjonen slutter seg til nettverket. Kristin Skogli skal representere seksjonen i nettverket.    KES Deltakelse på Ambulanseforum Fra og med 2005 har Fagforbundet Buskerud bidratt til å synliggjøre forbundet gjennom egen stand og samling av Fagforbundets medlemmer på Ambulanseforum. Fylkeslaget har søkt Seksjon helse og sosial om 35.000 kroner i støtte for å delta med to representanter på Ambulanseforum 2008 på Gol 8.–10. oktober. Styret i SHS har vedtatt å støtte deltakelsen. I tillegg dekker seksjonen reise og opphold for to representanter fra Faglig arbeidsgruppe for prehospitale tjenester.    KES Skeptisk til felles nødnummer I Stortingsmelding 22 (2007–2008) om samfunnssikkerhet foreslår regjeringen å innføre ett felles nødnummer (112), og å etablere felles nødmeldesentraler for brann, helse og politi. Faglig arbeidsgruppe for prehospitale tjenester har på vegne av SHS utarbeidet et høringssvar. Arbeidsgruppa er sterkt kritisk til forslaget om ett nødnummer og felles nødsentraler i Norge. – Det er ikke noe behov eller krav fra befolkningen om ett felles nødnummer, sier Hans Martin Aase, leder i arbeidsgruppa. Han legger til at det er liten grad av feilringing ved reelle henvendelser til nødsentralene og dermed unødvendig å legge om. – Men det viktigste er at fagkyndighetsprinsippet blir vanskelig å ivareta med ett felles nødnummer. Vi mener det er viktig at mennesker i helsemessig nød skal ha direkte tilgang til helsevesenet og helsepersonell, sier Aase. Faggruppa er bekymret for at ett felles nødnummer og felles nødsentraler vil føre til lenger tidsforbruk i sentralene.    KES Fagskoler, fagskoler, fagskoler Av og til kan det virke som om politikere tror noe kommer til å skje bare man nevner det tre ganger etter hverandre. Tony Blair gjorde det med «education, education, education». Martin Kolberg ble en nasjonal politisk figur ved å si «fagbevegelsen» tre ganger på rappen. Nå prøver jeg meg: fagskoler, fagskoler, fagskoler. Vi har mange fagskoler her i landet. De sørger for spesialisering og videreutdanning og -utvikling i en rekke fag, først og fremst for dem med utdanning fra videregående skoles nivå. De tekniske linjene blir finansiert gjennom øremerka penger fra Kunnskapsdepartementet. Slik er det ikke for helse- og sosialfaglinjene. De gjør den samme jobben for etter- og videreutdanning, men de får mindre penger, som kommer via budsjettet til Helsedirektoratet. Det er en grov forskjellsbehandling som den rødgrønne Fagskolene trenger en mer langsiktig, stabil finansiering for å kunne gi, og utvikle, et godt faglig tilbud. regjeringen i høstens statsbudsjett har en siste sjanse til å få gjort noe med før valget. Helse- og sosialfaglinjene trenger samme økonomiske rammer som de tekniske linjene. Men samtidig trenger fagskolene som helhet mer langsiktig, stabil finansiering for å kunne gi, og utvikle, et godt faglig tilbud. Jeg tror og håper at regjeringen leverer. I vårens kommuneproposisjon skriver regjeringen at «I tråd med avtalen som er inngått på Stortinget [...] vil regjeringen i statsbudsjettet komme tilbake til en ny og forbedret finansiering av fagskoletilbudet innen helse- og sosialfag fra 2009.» Med andre ord, alt ligger til rette for å få på plass en viktig brikke i det puslespillet som skal sikre helt nødvendig anseelse, rekruttering og videreutdanning innen helse- og sosialfag. Nå er det, som Nike-reklamen sier, bare å gjøre det. Imens sier jeg til meg selv: fagskole, fagskole, fagskole. Hver dag. 46 > Fagbladet 6/2008 KJELLFRID T. BLAKSTAD fbaargang2008 fbseksjonHEL