SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Godt kort på handa Arbeidsretten har slått fast at de aller fleste som delvis jobber turnus, ikke skal arbeide mer enn 35,5 timers uke. Inger Lothe og Greta Pedersen i Gamvik kommune er blant mange medlemmer som kan glede seg over dommen i Arbeidsretten der LO og Fagforbundet vant over Sandefjord kommune og KS. Her blir det fastslått at ordinær arbeidsuke til ansatte som delvis arbeider turnus, er på 35,5 timer per uke. Etterbetaling Inger Lothe er fagutdannet og har siden 2006 arbeidet 50 prosent som kokk i turnus på Helsesenteret i Mehamn, kommunesenteret i Gamvik. I tillegg har hun hatt en 50 prosent stilling som renholder. – Jeg har arbeidet 36,5 timers uke i denne perioden, og nå håper jeg å få etterbetalt for en overtidstime i uka siden 2006, sier Lothe. Lang prosess Greta Pedersen har arbeidet til sammen 100 prosent som assistent i SFO og avlastningstjenesten siden 1996. Fra 2003 har hun hatt 35,5 timers uke. Våren 2000 skrev hun brev til arbeidsgiveren om at den ukentlige arbeidstida var for lang siden hun gikk i turnus i avlastningstjenesten. – Jeg fikk ikke svar, og utpå høsten overtok fagforeninga saken. Jeg har hatt riktig arbeidstid siden 2003, men har SAKEN KVERNER – Ingen enkeltperson er i stand til å kjøre en sak mot arbeidsgiver i åtte år. Men når forbundet tar saken, vil den kverne i systemet til den finner sin løsning, sier Bente Olaussen. > TURNUSUKE Ansatte som arbeider minst hver tredje søndag eller har ubekvem arbeidstid (mellom klokka 20 og 6) mer enn tre timer i uka, oppfyller kravene i Hovedavtalens bestemmelse 4.2.2 som gir rett til 35,5 timers uke. ennå ikke fått etterbetalt for de årene jeg arbeidet for mye, sier Pedersen. Nøster opp Hovedtillitsvalgt i Gamvik kommune, Bente Grøtte Olaussen, er glad for dommen. – Den gir oss et sterkt kort på hånda, og jeg har allerede begynt å nøste i saken for å finne ut hvor mange av våre medlemmer som har krav på endret arbeidstid og etterbetaling, sier hun. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Et skritt nærmere ungdomslov Hva skal til for å skape et positivt fritidsmiljø for ungdommene og ungdommenes egen deltakelse i lokaldemokratiet? En ekspertgruppe jobber på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet med å kartlegge ungdoms fritidstilbud og innflytelse i lokalsamfunnet. Ekspertgruppa skal gjennomgå hvordan man kan legge til rette for ungdoms mulighet for et godt fritidsmiljø lokalt. Den skal undersøke hvordan myndighetene og frivillig sektor i samarbeid kan styrke utviklingen av gode fritidsmiljø. Videre skal den se på hvordan ungdoms mulighet for deltakelse og innflytelse er ivaretatt i norske kommuner og om ungdom i tilstrekkelig grad deltar i lokaldemokratiet. Ekspertgruppa samarbeider med representanter fra et bredt utvalg av organisasjoner. Blant annet deltar Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) i Fagforbundet i referansegruppa. – Vi har mer enn 20.000 medlemmer som arbeider med barn og unge. Fagforbundet er opptatt av ungdom og de som jobber med ungdom slik at tjenestene blir gode og ungdom får mulighet og trygghet til å utvikle seg, sier SKKO-leder Mette Henriksen Aas. Fagforbundet vil jobbe for å få lovfestet gratis fritidstilbud til ungdom som et kommunalt ansvar og for at sosiallovgivningen regulerer oppsøkende og forebyggende ungdomsarbeid. Den ferdige utredningen skal leveres til barne- og likestillingsministeren ved utgangen av året. IVR Fagbladet 6/2008 > 27 fbaargang2008 fbseksjonKIR