SEKSJONSLEDER Mangfoldig ungdom Fagforbundet, Ungdom & Fritid og Trondheim kommune inviterer 15. og 16. september ansatte i fritidsklubber og ungdomshus til konferanse. Interessen for landskonferansen er enorm. Tema for konferansen er at ungdom er mangfoldige – og skal ha lov til å være det. En rekke kjente fagpersoner, politikere og foredragsholdere vil i løpet av disse to dagene bidra til å sette klubb og ungdom på dagsorden. Gjennom plenumsforedrag og parallellseminarer vil det bli god mulighet for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Hvem er ditt barn? Hvem kan du søke hjelp hos hvis du oppdager rusmisbruk hos barnet ditt? Hvordan får du informasjon og hvilke muligheter fins egentlig? I Ringerike kommune deles boken «Hvem er ditt barn?» gratis ut til alle foreldre med barn i åttende klasse. Boken er den første i sitt slag i Norge som råder og tipser foreldrene på lokalt plan om ungdoms forhold til alkohol og narkotika, samt fysiske og psykiske skadevirkninger. Bak «Hvem er ditt barn» står fagfolk fra ungdomskontakten, helsestasjonen for unge, politiet, kriminalforebyggende arbeid og psykiatrien. I boken deler de kunnskapene og erfaringene sine. I tillegg forteller foreldre som skulle ønske de hadde skjønt mer på et tidligere tidspunkt, om sine erfaringer. En forsvarer forteller om sin rolle når det har gått galt, og en ungdom forteller fra sitt ståsted. Målet har vært å lage en håndbok for foreldre med barn i ungdomsårene. Et oppslagsverk hvor foreldre kan få råd og svar på noe av det de lurer på om rusmidler og psykiske vansker. Den kan gjøre det lettere å forholde seg til et vanskelig Konferansen starter mandag 15. september kl 11.00. Programmet avsluttes kl. 16.00 dagen etter. Konferansen finner sted på Novasenteret i Trondheim. Informasjon om konferansesenteret finner du på www.nova-trondheim.no Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, åpner konferansen. Forsker Tormod Øia skal snakke om ungdom og ungdomskultur før det åpnes for ulike parallell-seminar. Konferansen avsluttes tirsdag med «Åpen mikrofon«, spørsmål og kommentarer fra salen. Et panel vil reflektere rundt og kommentere det som kommer fram.    IVR område for mange foreldre og bidra til å oppdage rusmisbruk før det er for sent. Spørsmålene kan være mange, og de er viktige og vanskelige å svare på. Hva bør foreldre være oppmerksomme på? Hvordan kan en oppdage at sønnen eller datteren har kommet i kontakt med dop, og kanskje prøvd det selv? Hvordan nærmer en seg det som skjer, uten å vise mistillit og bli avvist? Hvordan kan man stille opp og hjelpe? Hvem kan foreldrene snakke med og kanskje få hjelp hos? Hva skjer hvis politiet og andre offentlige etater kommer inn i bildet?    IVR Leireklumpene Som tillitsvalgt opplevde jeg at en dame kom til meg fordi hun ville jobbe med ungdom. Problemet var at hun allerede hadde en 100 prosent stilling i kommunen. Deltid på fritidsklubben i tillegg, ville bli regnet som ulovlig overtid. Som tidligere klubbarbeider visste jeg at det alltid er behov for folk. Jeg ville hjelpe, og satte lupa på arbeidsmiljøloven. Ett unntak fant jeg til slutt. Det er ordlyden i dette unntaket som spøker i bakhodet, fordi den bærer et visst syn på ungdom og det å arbeide med dem. Loven ga nemlig damen grønt lys til å arbeide over 100 prosent forutsatt at det var snakk om «arbeid av lavere sosial art». Mine damer og herrer, vi fikk gjennomslag fordi arbeid med ungdom var av lavere sosial art. Og enda lengre ned enn lavt har de havnet på mangt et kommunalt budsjett. Det er lett å se på ungdomstida som en transittfase. Ungdom er leireklumper «Ungdom er leireklumper som ikke har kommet av dreieskiva ennå.» som ikke har kommet av dreieskiva ennå. Den spinner rundt mens vi sitter og venter på at de skal bli til noe. Men – de er jo allerede noe. Ungdomstida har en egenverdi. Ungdom er ressurser. Ungdom er mangfoldige og tørster etter erfaringer. Dette har de skjønt, de voksne som jobber med ungdom, på fritidsklubben eller hos utekontakten. De velger seg dit på tross av små stillingsbrøker, ubekvem arbeidstid og lav anseelse. Formuleringa i den gamle loven om arbeid av lavere sosial art, er fjerna nå, men holdningene sitter igjen. Derfor støtter Fagforbundet kravet om en ungdomslov som skal sikre deres rettigheter. Derfor sitter vi i referansegruppa til en utredning om ungdoms muligheter for et positivt fritidsmiljø og lokal deltakelse og innflytelse. Derfor er vi i høst med på å arrangere en landsdekkende konferanse for ansatte i fritidsklubber og ungdomshus. Det er bare å slutte seg til konferansens tema: Ungdom er mangfoldige – og skal ha lov til å være det! La oss gi dem lov. METTE HENRIKSEN AAS 42 > Fagbladet 6/2008 fbaargang2008 fbseksjonKIR