NYTT Suksess for sommerskole Hedmark har mange elever som dropper ut av yrkesrette utdanning på videregående skole. Et tilbud om skippertakskole om sommeren skal bidra til å rette på det. Sommerskolen i Hamar er spesielt rettet mot elever på yrkesfag som har strøket i et fag de trenger å ha bestått for å få læreplass eller kunne studere videre. I sommer har mellom 30 og 40 elever frivillig tatt opp igjen fag etter skippertaksmetoden, med eksamen midt i august. Årets sommerskole har vært en prøveordning, og avisens lederskribent mener erfaringene er så positive at sommerskolen må etableres som en permanent ordning. Også i Oslo har elever som har strøket i enkeltfag mulighet til å ta dem opp igjen på en sommerskole. PF Mer God vakt! I september starter Arbeidstilsynet en ny runde med tilsyn på sjukehusene. Nå skal inspektørene se om tiltakene som ble satt i gang i forhold til tidligere pålegg, virker.    KES Fagbladenes historie For første gang er LO-fagbladenes mer enn hundreårige historie samlet mellom to permer. Christian Holtermann Knudsen og Kristiania Typografiske Forening startet utgivelsen av «Typografiske meddelelser» i 1876. I formålet het det: «vil aldrig blive at vække en utidig Opinion mod vore Principaler.» Da Kjemisk Forbund i 1926 startet utgivelsen av Fabrikkarbeideren, skulle bladet være talerør for «en bevegelse som står i kamp for sine ideer og prinsipper, en kamp som stykke for stykke må kjempes, inntil arbeiderklassen er fri». Kontaktledd I ett år har Odd Harald Røst hatt permisjon fra sin journalistjobb i LO Media for å samle og granske LO-fagbladenes liv og historie. – De første bladene var, som navnene tilsa, meddelelsesblader. Den røde tråden gjennom alle disse årene og alle disse bladene er behovet for å informere medlemmene, sier forfatteren, og legger til FORFATTER: Journalist Odd Harald Røst har skrevet historien om LOforbundenes fagblader. at det fortsatt er slik at fagbladene er den eneste kontakten forbundene har med hovedtyngden av sine medlemmer. Derfor har han heller ingen tro på fagbladenes snarlige død. Røst viser også til at bladene leses av stadig flere og at de har høy tro- nå er ansatt ved Veltoppen, og ansvaret for de barna som i dag har plass i barnehagen. – Selv om kommunen lenge har vært borgerlig styrt, viser dette trekket en kommune som tar barnehagepolitikken på alvor. Det verdighet. Nå henter redaksjonene i en helt annen grad sitt stoff ute på arbeidsplassene blant medlemmene. Det gir helt annerledes, og mye mer spennende blader. Tariff, arbeidsmiljø og yrkesfag Røst tror bladene vil beholde sin forankring i det kunnskapsrike stoffet om aktuelle faglige temaer som lønn/tariffoppgjør, arbeidsmiljø, pensjon, sosial dumping osv. Det er der bladene har sin største styrke. – Fagforbundets utgivelse av yrkesfaglige blader representerer også en utvikling jeg tror flere forbund vil måtte ta inn over seg. Etter en kort tenkepause legger landets aller første fagbladhistoriker til: – Dagens fagblader har høy troverdighet. Det aller viktigste er at den ikke skusles bort. Fagbladene må ikke gå i den fella at de vender tilbake til å bli en slags informasjonseller propagandaorgan for forbundene. Jeg har sjøl opplevd å ha en slik dobbeltrolle. Det var ingen god løsning. Tekst: EINAR FJELLVIK er positivt og i tråd med det Oppegård har stått for også tidligere på dette området, sier leder i Fagforbundet Akershus, Odd Hallgeir Larsen, til Fagbladet. Tekst: MONICA SCHANCHE Privat barnehage blir kommunal Høyrestyrte Oppegård kommune har vedtatt å overta den private Veltoppen barnehage. Positivt, sier Fagforbundets hovedtillitsvalgt Liv Randi Eltvik Sæthern. 1. august overtok kommunen ansvar for ansatte og barn i privateide Veltoppen barnehage. Velforeningen som eier barnehagen, har blitt enig med kommunen om at driften av barnehagen overtas av kommunen. – Vi vil helst at alle barnehager skal drives i kommunal regi, så dette er vi veldig fornøyd med, sier Liv Randi Eltvik Sæthern til Fagbladet. Ti av de 18 barna i Veltoppen barnehage begynner på skolen i høst. Med bare én ny søker i første opptak, ville barnehagen kun hatt ni barn. – Et så lavt barnetall sikrer ikke det nødvendige økonomiske grunnlaget den private barnehagen, forklarer Oppegård kommune på sin hjemmeside. Kommunen overtar dermed arbeidsgiveransvaret for de tre som Fagbladet 6/2008 > 5 Foto: Håvard Sæbø Illustrasjonsfoto: Titti Brun fbaargang2008 fbseksjonKON