VEILEDER: Initiativ for etisk handel skal lage en veileder for offentlige innkjøpere. Den blir et nyttig hjelpemiddel når varer og tjenester skal bestilles, for eksempel leker og idrettsutstyr. illustrasjonsfoto: colourbox.com RÅDGIVER: Magne Paulsrud, Initiativ for etisk handel ning på f.eks. olje, byggekostnader eller forsinkelser i byggeprosjekter. I det totale budsjettet på en levering, er etiske krav en dråpe i havet, konkluderer Roth. – Hvilke kontrollmuligheter har kommunene? – Vi krever at våre leverandører skal rapportere hvorvidt de følger ILO-konvensjonene. Vi kan også utføre eksterne kontroller eller kreve at produsentene følger internasjonale sertifiseringskrav. Om leverandøren ikke følger opp, kan vi ilegge dagbøter, redusere prisen eller kreve erstatning, forteller Møller. Snibsøer legger til at etiske krav er et nytt område for begge parter: – Vi ønsker å bidra til et fruktbart samarbeid under hele kontraktsperioden. Dialog er derfor viktig. Vi vil dele vår kunnskap med leverandørene, avslutter Snibsøer. frykter muligens stevning for retten dersom anbyder føler seg tilsidesatt av en som kan ivareta de etiske retningslinjene. Mer rettferdig konkurranse Paulsrud tilbakeviser frykten. Han opplyser om at det nylig er kommet en juridisk utredning som konkluderer med at det er et betydningsfullt handlingsrom for å stille etiske krav i offentlige innkjøp: «Uten etiske krav risikerer vi å tildele kontrakter til useriøse leverandører på bekostning av de seriøse og lovlydige.» Magne Paulsrud, rådgiver i Initiativ for etisk handel – Det er snarere diskriminerende ikke å stille etiske krav, nettopp fordi den offentlige oppdragsgiveren risikerer å tildele kontrakter til useriøse leverandører på bekostning av de seriøse og lovlydige, hevder Paulsrud. – Hvis dette skjer, er det faktisk brudd på regelverket. Mariestad kommune i Västra Götaland var den første kommunen i Sverige som stilte etiske krav til leverandørene allerede i 2001. Kommunen har enda til gode å havne i retten. – Noen leverandører ønsket til og med kravene velkommen. De andre sluttet bare å levere anbud, forteller innkjøpsansvarlig Sibylle Mendes til TCO-tidningen. – Det ville være helt absurd om leverandører åpent innrømmet at de fremmet utbyttende arbeidsforhold, legger Paulsrud til. Ikke vanskelig eller dyrt Hittil har verken Bergen eller Stavanger kommuner funnet etiske krav særskilt vanskelig eller dyrt. Diana Snibsøer, rådgiver i innkjøpsavdelingen i Bergen kommune, mener at hovedansvaret ligger på leverandøren: – Vi stiller kravene, og leverandøren har ansvar for at de følges opp. Vi har muligheten til å ta stikkprøver underveis. Men det er ikke vi som skal reise til produksjonslandene for å gjøre dette. Da leier vi inn ekstern hjelp, forteller Snibsøer. Trafikksjef Anders Roth i Göteborg kommune fremhever at det ikke er spesielt dyrt å handle etisk. Kommunen legger inn mye ressurser på å kontrollere leverandørene i produksjonslandene: – Det er ikke kontroller eller krav som krever ressurser. Det er helt andre ting som drar prisene opp; dramatisk prisøk- > IEH • Initiativ for etisk handel (IEH) leder pilotprosjektet «Etiske innkjøp i offentlig sektor», som finansieres av Barne- og likestillingsdepartementet. LO er en av medlemsorganisasjonene i IEH. • Som en del av prosjektet skal IEH utvikle en veileder for offentlige innkjøpere. Denne vil vise hvilke etiske krav som kan stilles, hvor i anskaffelsesprosessen de bør stilles og hvordan kravene kan etterprøves. Veilederen skal ligge på internett, og denne vil jevnlig oppdateres med eksempler. IEH har også startet en kampanje for å øke bevisstheten blant politikere og innkjøpere i offentlig sektor om viktigheten av å stille etiske krav. IEH er et ressurssenter og pådriver for etisk handel. Nettadressen er www.etiskhandel.no 32 > Fagbladet 6/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON