SEKSJONSLEDER Meld deg på velferdsstudiet! Nå nærmer søknadsfristen seg: Den som er først til mølla får studietilbud om Velferdsrett til redusert pris. Søknadsfrist er 15. oktober. – Meld deg på nå, oppfordrer Karin Lund i SKAadministrasjonen. Fagbladet skrev før sommeren at Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon (SKA) tilbyr utdanning i velferdsrett i samarbeid med Høgskolen i Oslo. Studiet starter våren 2009 og gir ti studiepoeng. Fagforbundet har sikret seg 20 studieplasser til redusert pris. – Vi oppfordrer medlemmene om å søke. Dette er et kjempetilbud, og passer godt for flere, sier Karin Lund og nevner blant annet medarbeidere på alle nivåer ved Nav-kontorene. God kompetanseheving Velferdsrett er 1 av 16 moduler innenfor et velferdsstudium, der en kan bygge seg opp kompetanse på sikt. – Våre medlemmer er stort sett folk som er i jobb, og har ikke all verdens mulighet til å studere ved siden av. Modulen velferdsrett går over et halvt år og er overkommelig, mener hun. Studiet er organisert med to samlinger, hver på tre dager, med selvstudier før og etter samlingene. Etter vårens tariffoppgjør er det en bestemmelse i KS-tariffen om at kompetansehevende tiltak også skal gi lønnskompensasjon. Lokal lønnsøkning – Det må forhandles lokalt først, men det er nå sterkere føringer på dette i KS-sektoren, framholder Karin Lund. I tariffavtalen er satsen for et halvt års kompetanseheving 10.000 kroner. – Medlemmene er opptatt av lønnskompensasjon, og slik sett Førstesekretær Karin Lund i Seksjon kontor og administrasjon. bør det være mer attraktivt å søke studiet nå, mener Karin Lund som kommer med denne oppfordringen: – Ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen og få dem til å gi studiestøtte. Det er ingenting i veien for å avtale på forhånd at gjennomført studium skal gi lønnskompensasjon. Gjør også din nærmeste leder oppmerksom på at du vil søke, og at det er en fordel å få litt tid på jobben til dette. Å kombinere teori med praksis i jobben gir større læringsutbytte. Studiet er åpent, og fagforbundsmedlemmene vil få et viktig nettverk, understreker Karin Lund. Gi beskjed til SKA Hun framholder at det er viktig at medlemmene gir Fagforbundet beskjed når de søker, slik at de kan få den avtalte studierabatten. I tillegg kan deltakerne søke om studiestipend fra forbundet. Ønsker du å søke studiet må du selv søke elektronisk på Høgskolen i Oslo sine hjemmesider – www.hio.no – og klikk deg fram til «Videreutdanninger og halvårsstudier – Vår – Velferdsrett». Der ligger også et eget søknadsskjema for Fagforbundets medlemmer. Og gi samtidig beskjed til Karin Lund: karin.lund@fagforbundet.no, telefon 23 06 43 33. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Studiestart Høgskoler og universitet rundt om i landet er nå i gang med høstsemesteret. Mange studenter må bruke mye tid og krefter for å skaffe seg tak over hodet. Det er ikke akseptabelt. Studiestedene med hjelp fra kommuner og regjering, må gjøre mer. Det burde være en selvfølge at alle studenter får tilbud om gode og rimelige bosteder mens de studerer. Fagforbundet tilbyr ikke studenter boliger, men vi tilbyr mye annet. Medlemskap i Fagforbundet og LO er et naturlig valg for studenter ved høgskoler og universitet. For en årskontingent på 500 kroner, får studentene blant annet innboforsikring, hjelp i konfliktsituasjoner i forhold til arbeidsgivere og tilbud på andre LO-Favørforsikringer. Vi har mange langtidsutdannede i medlemsmassen vår, og vi ønsker flere. Gjennom kvaliteten i det som tilbys, sikrer vi studentene en god framtid og landet dyktige fagpersoner. Seksjon kontor og administrasjon satser derfor mye på disse gruppene av medlemmer. Et konkret resultat av denne satsinga er et tilbud om deltakelse i et studie i velferdsrett som starter rett over jul. Dette er et samarbeid med Høgskolen i Oslo. Vi har også nylig ansatt en medarbeider som skal lede et prosjekt hvor målet er å styrke det faglige tilbudet til langtidsutdannede. Dette blir spennende, og jeg er sikker på at forbundet vårt vil bli enda mer attraktivt for arbeidstakere med utdanning fra høgskoler og universitet. Et lite hjertesukk til slutt. Jeg leser og hører at det pågår en debatt om utviklingen av de ulike studiestedene. Vi har i dag både høgskoler og univer-    GERD EVA VOLDEN sitet, men i enkelte regioner i landet ser det ut til å være knyttet større prestisje til det å ha et universitet enn til å ha en høgskole. Da må jeg spørre: Er det ikke omfanget av tilbudet og kvaliteten i dette som bør være tema for debatten, og ikke navnet på lærestedet? Etter min mening må vi konsentrere oss om arbeidet for å gjøre fagene som tilbys studentene best mulig. Gjennom kvaliteten i det som tilbys, sikrer vi studentene en god framtid og landet dyktige fagpersoner på de ulike områdene av samfunnet. 34 > Fagbladet 6/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON