– Utgangspunktet mitt var at mediene var raskt ute med å slå opp de negative sidene ved Facebook, samtidig som stadig flere meldte seg inn. Jeg ønsket å finne ut hva som gjør det attraktivt og interessant å være med, sier Berit Skog. – En viktig grunn til Facebooks popularitet er åpenhet, og at du selv kan ha kontroll med hvem som har tilgang til profilen din, mener forskeren. Blant ungdom over 17 år hadde 80 prosent av de spurte egen Facebook-profil, mens i aldersgruppa 13–16 år var 60 prosent på Facebook. De fleste bruker Facebook til å sende meldinger eller skrive på veggen til andre, men svært mange bruker også Facebook til å invitere til events. De eldste brukerne i undersøkelsen var de ivrigste til å invitere til events. – Ved å opptre med åpen identitet kan en finne igjen gamle kjente. Facebook gir dermed oppdatert kunnskap om gamle venner og klas- sekamerater. Terskelen for å ta kontakt via sms eller ved å ringe er langt høyere. Reunionelementet er derfor en viktig forklaring på Facebook-suksessen, sier Skog. Mange bruker også Facebook som en arena for nettverksbygging ved å lage interessegrupper, eksempelvis etter fagmiljø eller fritidsaktiviteter. Dette nettverket kan representere en viktig sosial kapital som en kan dra nytte av for å få informasjon, tips om ledige jobber, altså også en fremtidskapital, sier Berit Skog. for å bruke nye kanaler, mener han. – Vi må være offensive for å nå fram til ungdommen. I dag er det en demo- kratisk utfordring å nå de unge, og vi må møte ungdommen på deres arena. Facebook og tilsvarende nettsamfunn byr på nye muligheter, for her er så å si alle med. Derfor er Facebook et naturlig verktøy å bruke også i jobbsammenheng, og jeg kommer helt sikkert til å fortsette med det, sier Kjartan Thoresen. Organisasjoner og aksjoner Stadig flere får opp øynene for at Face- book har potensial for å være mer enn en sosial koseklubb. Aksjonsgrupper som mobiliserer for viktige og uviktige saker dukker opp ustanselig. Det vakte oppsikt da protestaksjonen mot bensinprisene fikk over 100.000 medlemmer på rekordtid, og i kjølvannet av denne dukket motaksjonen «Oss som har større drømmer enn lavere bensinpriser» opp. Også i organisasjonslivet har mange oppdaget at Facebook er nøkkelen til å nå målgruppene. Leder Linn Hemmingsen i Fagforbundet ungdom har for lengst sørget for at ikke bare hun selv, men også Fagforbundet ungdom har fått sin egen Facebook-profil. – Så å si alle våre medlemmer har egen profil, og på Facebook når vi flere enn på vanlig e- post fordi mange ungdommer skifter mailadresser ofte. Det er på Facebook vi treffer ungdom, det er en sosial møteplass og velegnet for å spre informasjon om ulike arrangementer. Her kan man få informasjon om hva som skal skje, og vi kan lage egne grupper, sier Linn Hemmingsen. Hun har planer om å utvikle Fagforbundet ungdoms Facebook-aktiviteter ytterligere. Mange har pekt på faren for uønsket eksponering på Facebook. Dette har også vært diskutert i ledergruppa i Fagforbundet ungdom. Fagbladet 6/2008 > 51 fbaargang2008 fbseksjonKON