JANS HJØRNE Kan få autorisasjon som helsefagarbeider Stortinget har vedtatt å endre helsepersonelloven slik at også helsefagarbeiderne omfattes av den. Samtidig ble det vedtatt at hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan få autorisasjon som helsefagarbeidere. Lederen i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS), Kjellfrid Blakstad, er lettet fordi kravet om tilleggsutdanning for omsorgsarbeidere som ønsket autorisasjon som helsefagarbeidere, nå har falt bort. Blakstad håper det ikke vil koste noe å skifte autorisasjon. – De som har autorisasjon har allerede betalt for det, så det ville være urimelig om de skulle betale en gang til, mener seksjonslederen. KES Søker erstatning I alt 92 kvikksølvofre har anmeldt sin sak for den danske Arbejdsskadestyrelsen. Det kommer stadig flere saker om kvikksølvforgiftning på Grindstedværket fra tidligere ansatte. De aller fleste kommer fra medlemmer i Fagforbundets søsterforbund 3F. De andre sakene kommer fra Dansk Metal, HK og Dansk ElForbund, skriver det danske Fagbladet 3F. De tilmeldte sakene kommer til Arbejdsskadestyrelsen med henblikk på arbeidsskadeerstatning til ofrene eller deres pårø- rende, og styret har etablert en spesiell arbeidsgang for Grindstedsaken.    HN Til kamp mot sosial dumping Fagbevegelsen i Vestfold har satt i gang et prosjekt mot økonomisk kriminalitet og sosial dumping. Hovedmålet med prosjektet er å bidra til at arbeidsinnvandrere får norske lønns- og arbeidsvilkår, og å drive informasjonsarbeid om lover og regler i arbeidslivet. Opprettelse av tariffavtaler og flere organiserte håper man vil bli resultatet. Prosjektet skal vare ut året og vil legge vekt på å avsløre økonomisk kriminalitet og sosial dumping innenfor transportbran- sjen, rengjøringsbransjen, hotell- og restaurantbransjen og grønn sektor. Prosjektet skal også sette tillitsvalgte på alle nivåer i stand til å oppdage sosial dumping, og vite hvordan de skal kunne rapportere dette inn til riktige myndigheter. LO sentralt støtter prosjektet med 300.000 kroner, noe som gir fagbevegelsen i Vestfold muligheten til å ansatte en prosjektleder i halv stilling, i tillegg til at 3–4 tolker vil være tilknyttet prosjektet. Fri Fagbevegelse Stolte av Fagforbundet Fagforbundet er en viktig del i det norske samfunnet og arbeidslivet. Uten engasjementet til Fagforbundets mer enn 300.000 medlemmer og tillitsvalgte hadde ikke de offentlige velferdstjenestene vært like gode, mange og selvsagte som de er. Heller ikke lønns- og arbeidsvilkårene, spesielt for lavlønnsgruppene, hadde vært som i dag uten vår innsats. Ikke alle er klar over resultatene våre. Derfor må vi bli flinkere til å fortelle om politikken vår, om målene våre og ikke minst de seirene vi oppnår gjennom langsiktig og målrettet arbeid. Vi har mer enn 16.000 tillitsvalgte spredd over hele landet. I tillegg til alle medlemmene, er det disse som utgjør den største forskjellen. De står på året rundt for at medlemmene skal få de rettighetene og den lønnen de har krav på. For mange år siden satte Fagforbundet fokus på de altfor mange deltidsstillingene, «Uten engasjementet til Fagforbundets mer enn 300.000 medlemmer og tillitsvalgte hadde ikke de offentlige velferdstjenestene vært like gode, mange og selvsagte som de er.» særlig i de kvinnedominerte yrkene. Dette har blant annet medført at mange kvinner som ønsker det, har fått større stillingsprosent og at deltidsarbeidende skal prioriteres når kommunene utlyser nye stillinger. Sammen med de andre forbundene i LO, satte Fagforbundet foten ned for en uthuling av arbeidsmiljøloven. Den nye loven ville blant annet åpnet for utstrakt bruk av midlertidige ansettelser og en lengre normalarbeidsdag. Sist, men ikke minst, i årets forhandlinger klarte vi å sprenge grensen på 300.000 kroner i årslønn for lavlønte arbeidstakere med mer enn tjue års ansiennitet i mesteparten av tariffområdene våre. De gode resultatene er flere, men blir for mange å nevne her. Ennå er det langt fram og mange kamper igjen. Vi nevner blant annet likelønn og kampen for en fortsatt god offentlig pensjonsordning. De stadige truslene fra politiske partier som vil nedbygge den offentlige velferden, er noe Fagforbundet tar på alvor og kjemper mot. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER I november arrangerer vi Fagforbundsukene. Da skal vi være enda tydeligere til stede på arbeidsplassene og i samfunnet. Vi skal fortelle om medlemmenes og de tillitsvalgtes arbeid og innsats. Vi skal mobilisere alle kreftene våre for å gi så god støtte som mulig til dere som gjør en innsats for Fagforbundet. Vi skal være stolte av Fagforbundet. Det har vi all grunn til. Fagbladet 6/2008 > 7 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonSAM