SEKSJONSLEDER Konferanse om sosial dumping Tirsdag 30. september arrangerer Fagforbundet, i samarbeid med LO sentralt og Arbeidsmandsforbundet, en renholdskonferanse som særlig skal dreie seg om sosial dumping. På konferansen vil arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen innlede om regjeringens storingsmelding om arbeidsinnvandring og om regjeringens nye handlingsplan mot sosial dumping. Fagforbundets leder Jan Davidsen vil snakke om at dette er en utfordring fagbevegelsen tar på alvor, mens seksjonsleder Stein Guldbrandsen i SST vil snakke om EUs tjenestedirektiv under tittelen «Europa inn i norske kommuner». Regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet skal innlede om nye rammebetingelser for offentlig sektor, mens fylkesleder Ingvild Bø Moberg vil snakke om dialog i Bærum kommune i Akershus. Administrerende direktør i NHO Service, Petter Furulund, er også invitert for å si noe om anbudsprosesser under tittelen «Det er ikke bare laveste pris som teller». I tillegg vil Fafo-forsker Line Eldring fortelle om arbeidsinnvandrernes levekår, mens Gudrun Haabeth Grindaker, direktør i KS, vil si noe om hvordan kommunene kan møte disse utfordringene. Til slutt på konferansen vil forbundsleder i Arbeidsmandsforbundet, Erna Dynge, oppsummere under tittelen «Sosial dumping – en felles utfordring».    PF Havnekonferanse I november arrangerer Fagforbundet en landsdekkende havnekonferanse. Det er begrenset med plasser, og jo tidligere du melder deg på, desto sikrere er du på å få plass. Påmelding kan gjøres elektronisk på seksjonens hjemmeside www.fagforbundet.no/forsida/seksj onene/sst/, eller til SST-rådgiver Carl Ivar Delingsrud som har e-postadresse carl.ivar.delingsrud@fagforbundet. no    PF SST på brannsjefkonferanse i Alta Seksjonen var til stede som utstiller på brannsjefkonferansen. Foredragene på konferansen var spesielt knyttet til beredskap og nødnett, utdanning på tvers av landegrensene og redningsarbeid i Barentsregionen. Utdanning og deltidsproblematikk var noe som opptok mange deltakere.    PF Ønsker medlemmer til renovasjon Faggruppa for renovasjon trenger nye medlemmer, og seksjonsadministrasjonen oppfordrer fagforeninger og enkeltmedlemmer til å komme med innspill på kandidater som er interessert i å gjøre en yrkesfaglig innsats. Faggruppa møtes cirka fire ganger i året og fungerer som et rådgivende organ i forhold til seksjonsstyret. I tillegg kan gruppa også ta opp og sette egne saker på dagsorden. jobbet med til nå, er blant annet HMS-håndboka for renovatører og muskel- og skjelettskader i renovasjonssektoren. Et viktig tema i tiden som kommer vil være miljøutfordringene i renovasjonssektoren. De som har kandidater kan ta kontakt med Karianne Hansen Heien i SST-administrasjonen. Hun treffes på direktetelefon 23 06 43 23 eller e-post karianne. hansen.heien@fagforbundet.no De viktigste sakene gruppa har PF Biogass er framtida Det er stor politisk enighet om at det må handles i klimapolitikken, men i praksis skjer det for lite. Kollektivtrafikk listes alltid opp som et viktig miljøpolitisk virkemiddel. Selvfølgelig er det et viktig bidrag at folk lar privatbilen stå og i stedet reiser kollektivt. Det gjøres også en del tiltak lokalt i byområdene for å bedre tilbudet slik at flere skal oppleve kollektivtilbudet som attraktivt. På drivstoffsiden ligger det store muligheter til forbedring. Ifølge en undersøkelse utført av Transportforum, er det kun 42 busser i Norge som kjører på klimanøytralt drivstoff. 32 av dem går på biodiesel/bioetanol. Det er problematisk i forhold til matvarepriser, regnskog og arbeidsforhold. Vi har seks trolleybusser i Bergen og seks biogassbusser i Fredrikstad. Biogassprosjektet i Fredrikstad har pågått i sju år og fortjener all den rosen det har fått. I tillegg fortjener det at regjeringa tar politisk styring og peker ut biogass som drivstoffet for BussNorge. Forbudet mot åpne slamdeponier trer i kraft neste sommer. Kommune- «Foreløpige beregninger tilsier at vi vil få en biogasskapasitet som er mer enn stor nok til å drive bussparken i Norge.» Norge forbereder seg ved å bygge renseanlegg der det ikke er fra før. De fleste renseanleggene produserer jordforbedring og brenner gassen. Det rødgrønne flertallet kan peke ut biogass som den nære framtidas drivstoff for buss og annen lokal tungtransport. Det kan bygges råtnetanker etter modell Fredrikstad i forbindelse med renseanleggene. I tillegg til slam fra renseanlegget kan man styre mat- og slakteavfall og annet organisk avfall til disse anleggene. Foreløpige beregninger tilsier at vi vil få en biogasskapasitet som er mer enn stor nok til å drive bussparken i Norge. Med en slik omlegging vil vi få en reduksjon i CO2-utslippet på flere prosent. STEIN GULDBRANDSEN Fagforbundet fremmer forslaget: Pek ut biogass som drivstoff for Buss-Norge. Gi økonomisk støtte til bygging av råtnetanker og ekstrakostnadene for buss med denne typen motor (per i dag ca. 500.000 kroner per buss). 38 > Fagbladet 6/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM