DEBATT SEND DIN MENING PÅ E-POST: debatt@lo.no eller på sms: send lo >din melding> til 2030 SI DIN MENING PÅ debatt.lo.no FAKS: 23 06 20 01 Bli med! Foran stortingsvalget i 2009 vil vi spørre de politiske partiene om hvordan de vil bidra til å skape et godt arbeidsliv. Nåkanduværemedå bestemme hvilke saker som er viktige for at du skal ha en god og trygg arbeidsplass. Som LO-medlem skal du bli hørt, sett og lyttet til. tepensjon fra Vital, beregnet ut fra 21 års opptjeningstid. Før årets trygdeoppgjør fikk hun fra Nav 8962 kroner + fra Vital 4057 kroner = 13.019 kroner per måned. Ikke så voldsomt, men noe bedre enn minstepensjonen. Etter at årets trygdeoppgjør er blitt samordnet med tjenestepensjonen, får hun et brutto tillegg i pensjonen på 64 kroner i måneden, dvs. to kroner per dag!!! Gerd Hansen opplever i år at verdien av hennes offentlige tjenestepensjon reduseres i forhold til alle andre grupper. Gerd Hansen vil oppleve en kraftig reallønnsnedgang etter årets trygdeoppgjør. Og hun er ikke aleine. Det samme forholdet vil ramme titusener av våre pensjonistmedlemmer, og alle andre offentlige pensjonister som er omfattet av samordningsloven. De med små pensjoner rammes hardest. Årsak: Mesteparten av den «historiske» økningen i årets trygdeoppgjør fant sted gjennom en økning av særtilleggssatsen, fra 79,33 prosent til 94 prosent. I stedet for gjennom en økning av grunnbeløpet, som alle ville vært tjent med. (Ikke prøv å forstå begrepene og hva de betyr, og hvorfor det blir slik. Glem det. Det er bare blitt sånn. Thorvald Stoltenberg forteller at han ikke skjønte noe av utregningene fra folketrygda da han ble pensjonist. Og heller ikke hans sønn Jens kunne bidra til klarhet.) I de fleste kommunene er det KLP som har tjenestepensjonen, men av historiske årsaker har vi i Tromsø i alle år vært knyttet til det selskapet som pr. i dag heter Vital. Selskapet er underlagt eksakt det samme lov- og avtaleverket og de samme vedtektene som KLP. Vital skriver i et brev til Gerd Hansen, datert 26 august 2008: «I henhold til Lov om samord- ning av pensjonsytelser fra 1957, skal offentlig tjenestepensjon samordnes med folketrygdens ytelser. Økningen i særtilleggssatsen i folketrygden medfører en høyere økning i vårt fradrag for folketrygdens ytelser enn økningen som finner sted på grunn av endret grunnbeløp. Pensjonen din fra Vital vil av den grunn bli redusert fra 1. mai 2008.» Deretter opplyser Vital i brevet til Gerd Hansen at hennes tjenestepensjon reduseres fra 4057 kroner til 3667 per måned. Selskapet kommer så med følgende hyggelige opplysning: «For meget utbetalt pensjon vil ikke bli krevd tilbake.» Mot normalt så krever de altså i dette tilfellet ikke tilbake for mye utbetalt beløp for månedene mai–august = 1560 kroner. Ikke nok med at Vital med loven i hånd overtar hele den økningen som Gerd Hansen angivelig skulle få nyte godt av i dette pensjonistoppgjøret. Selskapet kan legalt også kreve tilbake den lille pensjonsøkningen som hun i fire måneder har nytt godt av. Men i dette tilfellet avstår selskapet fra sitt legitime krav. Jøss! Det har jeg som tillitsvalgt aldri opplevd før. I de kretsene gis det normalt ikke ved dørene. Isolert sett et positivt trekk fra Vital, må man si. Kanskje skamvettet har grepet noen i de innerste sirkler i selskapet? Det er lov å undres. Men samtidig må vi dessverre slå fast at den eliten som lager lovene og fastsetter trygdeoppgjøret, nemlig dagens gullpensjonister på Stortinget og i regjeringa, ikke sliter med slike anfektelser. Og de vet hva de gjør. Både når de lager fantastisk gunstige pensjonsordninger for seg sjøl og når de går i lomma på pensjonert renholder Gerd Hansen. Det hele er bare ei stor skam. Noe av det samme skjedde for elleve år siden. Mange av oss husker ennå det første grepet til den nybakte statsminister Bondevik høsten 97. Pensjonistene fikk en tusenlapp mer i måneden. Pengene ble gitt som særtillegg og deretter samordnet vekk, med det resultatet at titusener av offentlige pensjonister, for det meste lavtlønte kvinner som hadde jobbet deltid, havnet i minstepensjonsfella. Debatten på Stortinget den gang ga til kjenne at mange fra venstresida advarte mot denne svært uheldige konsekvensen. Men de maktet aldri å gjøre noe med det, heller ikke da de sjøl kom i posisjon. Og nå gjentar de rødgrønne «suksessen» fra Bondevik 1. Det er bare ufattelig. Det meste som handler om pensjon, er unødig innfløkt og komplekst, men vi skjønner alle at det handler om velferd, fordeling og veldig mye penger. Store penger. Reiulf Steen karakteriserte i 2005 OTP som norgeshistoriens største privatisering – en gigantisk gavepakke fra Jens Stoltenberg & co til den private finanskapitalen, dvs de fire store forsikringsselskapene her i landet – og han hadde dessverre rett. Årets pensjonistoppgjør er blitt enda en gavepakke til de samme selskapene, samt til KLP og Statens Pensjonskasse, på bekostning av de offentlige pensjonistene. Er finanskapitalen nå blitt flinkere lobbyister overfor Jens, Kristin & co enn det vi er? Har forbundet sentralt noen planer eller strategier for å gripe fatt i og få rettet opp disse forholdene etter årets trygdeoppgjør? Kan forbundet offentliggjøre beregninger av hvor mye av våre pensjonisters penger som gjennom årets trygdeoppgjør «samordnes», dvs. går rett i forsikringsselskapenes lommer? Bjørn Willumsen, leder fagforbundet Tromsø kommune avd. 177. Fagbladet 7/2008 > 59 fbaargang2008 fbseksjonHEL