ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Klare retningslinjer rundt ansiennitet vært på jobb og får ikke kompensasjon. Størrelsen på kompensasjonen avgjøres av bestemmelsen om overtid, jf. HTA §6. Der arbeidstaker møter opp på jobb etter avtalte arbeidsplan, men får beskjed om å gå hjem for så å møte på jobb senere samme dag, skal det betales to timers ordinær timelønn. Arbeidstaker skal f.eks. begynne arbeid klokka 8.00, men får beskjed om at arbeidstiden er forskjøvet fram til klokka 12.00 samme dag. Antall timer er uforandret. Her kan arbeidstaker forlate arbeidet, men har vel krav på timelønn for timene fram til klokka 10.00. De timer som arbeides ut over opprinnelig avtalt arbeidstid, vil arbeidstaker ha krav på kompensasjon. Det kan tenkes omtrent uendelige eksempler på forskjellige måter forskjøvet arbeidstid kan oppstå på. Der arbeidsgiver ikke forholder seg til tariffavtalens bestemmelser, er det viktig at dette tas opp med denne via den tillitsvalgte. Nils Lie, juridisk avdeling Fagforbundet SPØRSMÅL: Som nytilsatt og nyinnmeldt i Fagforbundet har jeg noen spørsmål rundt fastsetting av lønnsansiennitet. Jeg har jobbet i privat sektor siden 1978 og fram til 2003 da jeg gikk over til jobb i Trondheim kommune. Fra 15. januar i år har jeg fått et vikariat i første omgang ut 2008. Jeg har fått lønnsansiennitet kun fra overgangen i 2003 (fem år) og lurer egentlig på om man ikke får beregnet noe fra tiden i privat sektor. Jeg har tre barn og har vært hjemme hos alle tre i et år etter fødselen. Jeg har også stort sett jobbet deltid siden 1981. Vårt siste barn har en kronisk lidelse som innebærer grunn-/og hjelpestønad som jeg mottar pensjonsgivende poeng for. Gir dette rett til ansiennitet? Opplever at kollegaer har fått ulik ansiennitet og har en følelse av de som stiller egne «krav» vinner fram. Er dette et noe uryddig område, eller finnes det klare retningslinjer? Hilsen ferskt medlem SVAR: Du oppgir at din arbeidsplass er i regi av Trondheim kommune. Vårt svar baserer seg derfor på ansiennitets- bestemmelsene i hovedtariffavtalen mellom KS og LO/Fagforbundet kap. 1, § 12. Ved tilsetting i stillingskode med sentralt fastsatt minstelønn for ufaglærte, godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet med inntil seks år. Ved tilsetting i annen stilling, godskrives offentlig tjeneste fullt ut samt all tidligere privat tjeneste som er av betydning for stillingen. I tillegg gjelder: Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Deltidsstillinger beregnes forholdsmessig ut fra de bestemmelser som gjelder for hel stilling med tilsvarende arbeidsområde. For alle stillinger gjelder at omsorgstjeneste godskrives med inntil tre år. Det gis imidlertid ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom. Unni Rasmussen, forhandlingsenheten i Fagforbundet Ferierettigheter SPØRSMÅL: Jeg har noen spørsmål angående mine rettigheter til ferie i rehabiliteringsperioden og ikke avviklet ferie i 2007. Er en 62 år gammel hjelpepleier som fikk en alvorlig sykdom for vel et år siden, men det ser ut til at det skal gå bra. Jeg gikk sykmeldt fra 13. mars i fjor til 12. mars i år. Jeg gikk etter det over på rehabilitering, og skal prøve med omplassering til en lettere jobb, foreløpig noen timer i uken. Men så er spørs- Kan jeg velge fritt? med et regionalt helseforetak, i ditt tilfelle med Helse Vest. Men i og med at du «står i fare» for å bli sykmeldt, kommer du inn under ordningen «Raskere tilbake». Fastlegen din vurderer om du kan henvises til denne ordningen slik at du får raskere vurdering av en spesialist som deretter henviser deg videre til operasjon. Mer informasjon på www. frittsykehusvalg.no og www.nav.no/raskeretilbake, eller ta kontakt med ditt lokale Nav-kontor.    Kolbjørg SPØRSMÅL: Jeg er en mann på 53 år som er ansatt som vaktmester i en kommune på Vestlandet. Jeg har lenge vært plaget med smerter i venstre kne og har til tider store problemer med å utføre arbeidsoppgavene mine. Røntgen viser store meniskforandringer, og legen min tilråder operasjon. Noen har fortalt meg om «fritt sykehusvalg», kan jeg da selv velge der det er kortest ventetid? Medlem SVAR: Tilbudet fritt sykehusvalg ble opprettet med hensikt å minske ventelistene og at ledig kapasitet på enkelte sykehus kunne utnyttes. På spørsmålet ditt kan jeg svare ja, nesten. Du kan velge sykehus i hele landet, vel og merke på et sykehus som har samme spesialiseringsnivå som dit du er henvist. Er du henvist til et lokalsykehus, kan du ikke velge et regionsykehus. Du kan også velge private sykehus som har inngått avtale Fagbladet 7/2008 > 25 fbaargang2008 fbseksjonKIR