SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Kunst og kjemi Sogn og Fjordane kunstmuseum, Den kulturelle skolesekken og en kunstner har hatt et tett samarbeid i et prosjekt om kunst og kjemi. 28 > Omstillinger Arbeidsgivere kan få en dyr lærepenge dersom de ikke satser på de medarbeiderne de har ved organisatoriske endringer, skriver fokusforfatteren. 32 > Mottakelig Seksjonsleder Mette Henriksen Aas tar til orde for å bedre forholdene ved asylmottakene. Ikke minst av hensyn til dem som bor der. 34 > Illustrasjonsfoto: colourbox.com Demokrati i kirken Trives best, men mest syk De ansatte i barnehagene trives kjempegodt på jobb. Likevel topper de sykefraværet. Sykefraværet er høyere enn blant både sykepleiere og hjelpepleiere. På landsbasis lå det på 9,8 prosent i fjor, både i private og kommunale barnehager. – Det er veldig rart når undersøkelser samtidig viser at trivselen er høy. Alle de gode faktorene er på plass, de elsker å jobbe med barn og har gode kollegiale relasjoner, sier seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Migle Gamperiene, til Avisa Nordland. På den årlige lederkonferansen i Private Barnehagers Landsforbund la Gamperiene fram resultater fra forskningen på sykefravær i barnehagene. – Jobben oppleves krevende, bemanningen er lav, vikarene kan være en belastning og jobben har lav samfunnsmessig status. Det virker helsehemmende. De ansatte er slitne på grunn av intensiteten i arbeidet og har få muligheter til å ta små pauser, sier Gamperiene. Gamperiene mener mer bemanning er det viktigste grepet for å få ned sykefraværet. Dette vil virke forebyggende for slitenhet på kort sikt og for utbrenthet og muskel- og skjelettplager på lang sikt. Dessuten må man bedre kompetansen for vikarene for å unngå at de blir en tilleggsbelastning.    IVR En uke etter fristen er det kommet inn 320 uttalelser om demokratireformen i kirken, blant annet fra Fagforbundet. Det gir en oppslutning på 19 prosent. Flere av høringsinstansene har uttrykt seg kritisk til at mesteparten av høringsperioden ble lagt i sommerferien. Demokratiutvalget har foreslått å utvide ordningen med frikjøp av valgte ledere i tidkrevende verv i Den norske kirken. Dette er Human-Etisk Forbund kritiske til. De mener flere tros- og livssynssamfunn som sliter med å rekruttere tillitsvalgte, vil ønske velkommen en statlig finansiert ordning med møtegodtgjørelse. Dessuten reagerer de sterkt på forslaget om å legge kirkelig valg til samme tid og i nærheten av stedet for de offentlige valg. Partiene på Stortinget er blitt enige om at kirkelige organer skal få rett til å utnevne proster og biskoper. Vilkåret er at kirken demokratiseres og medlemsmassen trekkes inn i styringen. I dag stemmer kirkens medlemmer fram representanter til menighetsrådene, som igjen velger ut representanter til bispedømmerådene og Kirkemøtet. Med direktevalg vil kirkemedlemmene i stedet stemme fram personer til disse organene. Fagforbundet mener at det er problem knyttet til at sokneprester har sete og stemmerett i menighetsrådet uten å være valgt. Dette kan rote til spørsmål omkring medbestemmelse, men også undergrave det folkevalgte organ.    IVR Fagbladet 7/2008 > 27 fbaargang2008 fbseksjonKIR