Skattkista Returdresse:B Pirion, Næringsbede ti Vatlandsvåg, 4235 Hebnes Skal observere matteleik Observasjonsmateriell skal auke kunnskapen om barnet si tidlege matematiske utvikling. AV: JUDITH SØRHUS LITLEHAMAR -Mehaddelysttilåsjåpåkvaeinkan gjere tidleg for at færre skal oppleve matematikk som vanskeleg seinare, seier prosjektleiar Hilde Skaar Davidsen ved Sørlandet kompetansesenter. Observasjonsmateriellet er delt inn i tre deler som skal observere barnets evne til: å bruke det matematiske språket i resonnering, sjå geometriske løysingar og å telje. Davidsen legg vekt på at det Det kan til dømes vere om barnet klarer å dekke eit bord etter kva mat som skal serverast, og kor mange som skal ete. Om dei klarer å skilje mellom stor og liten, opp og ned. Eller om dei klarer å legge eit puslespel, seier ho. Kan førebyggje problem Prosjektet vart prøvd ut på til saman 1200 born før det endelege materiellet vart utvikla. Me erfarte då at 70 80 prosent av borna meistrar dette heilt naturleg. Men det handlar om dei som ikkje klarer det. For å kunne sjå utviklinga må ein ha blikket på einskildbarnet og prøve å legge til rette for den einskilde tidleg i barnehagen. Amerikansk forsking viser at ein då kan førebyggje mange problem, seier Davidsen. Målet er å gi dei tilsette i barnehagane kompetanseheving og ulike tiltak som kan prøvast ut i kvardagen. Slik kan ein hjelpe dei borna som ikkje meistrar dei matematiske utfordringane som dukkar opp. Vidare til Danmark MIO er eit samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet kompetansesenter (Forum for matematikkmestring) og Universitetet i Stavanger. Observasjonsmateriellet er utvikla i nær kontakt med førskulelærarar over heile landet, som har kome med sine kommentarar. Håndboka vart lansert våren 2008 på Aschehoug Forlag og skal nå også lanserast i Danmark. Les meir om MIO på www.kursveven.no Ole Brum, Ola Tveiten eller Barbie, kor hentar barna opplevingar frå? Kontakt: Vil du tinga kurs eller få meir informasjon, ta kontakt med Astrid Eidhammer Hjelmeland: tlf:52790484/97194788 (måndag og tysdag mellom 9 og 15) epost: pirion@norsk-plan.no Prosjektleiar Hilde Skaar Davidsen trur observasjonsmateriellet MIO er noko mange førskule-    unike med prosjektet ligg i at det er lærarar har venta lenge    barnets eigen aktivitet og leik som vert på. Foto: Aschehoug Forlag    observert. Kva kultur er PiRion -kurs Korleis skapar me ein kulturbarnehage? det me ønskjer at barna våre skal lære? Om kurset Kulturavisa Pirion tilbyr kurs i kulturformidling for tilsette i arnehage og småskule og elles andre som arbeider med små barn. Kurset skal vere med å bevisstgjera dei vaksne på kva kultur ein ønskjer å formidle og syne korleis den lokale kulturen og historia er eit godt grunnlag for dette. Samstundes blir det praktiske øvingar som dei vaksne kan ta med seg i sitt vidare arbeid. Pirionkurset passar for både små og store grupper. Kurset varar mellom 6 og 8 timar. Om Pirion Stiftinga Pirion gir ut kulturavisa Pirion fire gonger i året. Me bidreg og fast til Fagbladet, seksjon kyrkje, kultur og oppvekst, åtte gonger årleg. Pirionkursa er eit tilbod me har til alle, heilt uavhengig av abonnement. Om kurshaldarane Kurshaldarane våre har brei erfaring frå folkemusikk, forteljarstudium, kulturskule og kulturliv generelt. PiRion Tips oss på pirion@norsk-plan.no Me vil gjerne ha tips og innspel om det er noko du syns me bør ta opp, eller om du har tips om bøker me bør skriva om. Sjå og www.pirion.no PIRIONERSTØTTAAVNORSKKULTURRÅD,FAGFORBUNDETOGLNK PIRION06/2008,9.årgangen–ISSN1502-3036 Utgivar:StiftingaPirion Adresse:Pirion,NæringsbedetiVatlandsvåg, 4235HebnesTlf:52790482,faks52790481.Heimeside:www.pirion.no Ansvarlegredaktør:ToyniTobekk,mobil98221410Redaksjon:AstridEidhammerHjelmeland,tlf52790484 E-post:pirion@norsk-plan.no Formgjeving: Salikat Design fbaargang2008 fbseksjonKIR