BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven KOLBJØRG ØYEN BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT Spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 7/2008 Forskjøvet vakt SPØRSMÅL: Hva er reglene for forskjøvet vakt? Jeg har ifølge turnusplanen seinvakt fra klokka 14 til 22 i morgen. På grunn av lite bemanning ringer leder og spør om jeg vil gå over på dagvakt fra klokka 7.00 til 14.30. Jeg sier ja hvis jeg får forskjøvet vakt. Slik jeg har lest det ut fra tariffavtalen, er det en regel om at dersom jeg får telefon dagen før, og før klokka 12.00, skal jeg ha 50 prosent tillegg. Om jeg får telefon etter klokka 12.00, har jeg krav på 100 prosent tillegg. Har jeg forstått dette riktig? Mvh Tone SVAR: Spørsmålet omhandler arbeidstid, og tar egentlig utgangspunkt i arbeidsplanen til arbeidstaker. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakers tillitsvalgte, jf. aml. §10-3. Det forutsettes at arbeidsplanen ikke strider mot gjeldende lovbestemmelser om alminnelig arbeidstid, hviletid etc. Forskjøvet arbeidstid innebærer at arbeidsgiver ensidig griper inn og endrer den forhåndsavtalte arbeidstiden til arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven inneholder ingen særskilte bestemmelser om forskjøvet arbeidstid. En arbeidsgiver som vil endre på arbeidstakers forhåndsavtalte arbeidstid, vil kunne ha begrensede muligheter til dette innenfor arbeidsmiljøloven. I tariffavtalen mellom LO og KS er det en bestemmelse som gir arbeidsgiver anledning til å pålegge arbeidstaker å endre arbeidstid til andre tidspunkt på dagen (eller andre dager) enn det som er forhåndsavtalt. Dette mot kompensasjon, såkalt forskjøvet arbeidstid. Forskjøvet arbeidstid er noe arbeidsgiver skal benytte sporadisk. Dette betyr at dersom forskjøvet arbeidstid blir regelen istedenfor unntaket, vil det måtte lages nye arbeidsplaner. Forskjøvet arbeidstid skal varsles i god tid før arbeidstakeren skulle ha utført sitt arbeid etter gjeldende arbeidsplan eller før det forskjøvete arbeidet skal utføres. Hovedreglen er at slikt varsel skal «...så vidt mulig gis 3 dager i forveien, og aldri mer enn 1 dag i forveien...». Med en dag menes her før/etter kl. 12.00 dagen før. Dersom arbeidsgiver overholder varslingsplikten, har arbeidstaker åpenbart krav på timelønn for de timer det arbeides. I tillegg har arbeidstaker krav på 50 prosent tillegg for de arbeidstimer som faller utenfor det opprinnelige avtalte. I eksemplet ovenfor vil du derfor ha krav på 50 prosent kompensasjon for timene fra klokka 7.00 til 14.00, dvs. sju timer. Halvtimen fra 14.00 til 14.30 skulle du uansett ha vært på jobb, så her utbetales det ingen ekstrakompensasjon. Det er ikke riktig å karakterisere kompensasjonen som overtid. Dette er en særskilt kompensasjonsordning med de samme satser som overtidskompensasjon, men de timene det arbeides overtid skal ikke medregnes i f.eks. antall timer en har anled- ning til å arbeide overtid, jf. aml. §10-6 Det er allikevel slik at det kan beregnes overtidskompensasjon dersom arbeidstaker må arbeide flere timer enn det som er forhåndsavtalt. Der arbeidstaker har avtalt åtte timers arbeid, og arbeidstiden forskyves slik at arbeidstaker må arbeide ni timer, skal det utbetales overtidskompensasjon etter de vanlige reglene for den siste timen. Dersom arbeidsgiver ikke klarer å varsle forskjøvet arbeidstid innenfor fristen på én dag (dvs. før kl. 12.00 dagen før) har han fortsatt anledning til å pålegge arbeidstaker slikt arbeid, men da med en høyere kompensasjon. Etter tariffavtalens §6 pkt. 6.9 annet ledd annet pkt. skal arbeidstaker som blir pålagt forskjøvet arbeidstid samme dag eller natten etter at vedkommende har hatt alminnelig arbeidstid betales «...som for overtid inntil arbeidstidens begynnelse neste dag». Dette betyr at der en arbeidstaker skulle arbeidet fra klokka 14.00 til 22.00, men blir oppringt samme dag og arbeidstiden forskyves til klokka 10.00–18.00, så skal det utbetales kompensasjon som for overtid for tiden fra klokka 10.00 til 14.00. Fra klokka 14.00 til 18.00 skulle arbeidstaker uansett ha fbaargang2008 fbseksjonKON