AKTUELT Tenker nytt om fagutdanning Velg din seksjon og skriv inn søkeord Kontorsekretær kvalitetsarkiv Fagbladet skriver om kvalitet i offentlig sektor i hvert eneste nummer. Du finner hundrevis av artikler i et arkiv på nettsida vår: fagbladet.no Velg din seksjon og søk på et tema eller en yrkesgruppe. Fagbladets – Store utfordringer i kampen om arbeidskraften må vi møte utdanningspolitisk, mener Rolf Jørn Karlsen, leder i det regjeringsoppnevnte utvalget for fag- og yrkesopplæring. Utvalget legger fram sin innstilling i begynnelsen av oktober, og oppgaven har vært å analysere endringene i arbeidsmarkedet og hvordan en best kan møte utfordringene i fag- og yrkesopplæringen. Utvalget skal foreslå tiltak knyttet til framtidig kompetansebehov og rekruttering til offentlig tjenesteyting. Rolf Jørn Karlsen ser forskning, utdanning og nyskaping som viktige svar på globale utfordringer. Sikre kompetanse – Minoriteter står i større grad enn andre utenfor arbeidslivet. Det er derfor viktig at Norge utvikler effektive godkjenningssystemer for real- og formalkompetansen til våre nye landsmenn, sier Karlsen til. Utvalget skal ta grep for å hindre frafall fra videregående skole, vurdere tiltak for å skaffe flere læreplasser og legge til rette for at folk kan oppdatere sin kompetanse. Lære hele livet – Det er viktig at vi forbereder arbeidstakerne på økte omstillinger for å unngå at de må gå veien om arbeidsløshet. Derfor må vi hele tiden tenke livslang læring, sier Karlsen. – Arbeidsstokken blir stadig eldre og dette forsterker også behovet for at etter- og videreutdanningsreformen (EVU) kommer på plass, understreker utvalgslederen. Å sikre en yrkesrettet videreutdanning ut over fagbrevet er en grunnforutsetning for å sikre like- UTVALGSLEDER: Rolf Jørn Karlsen har ledet utvalget som skal foreslå tiltak for å sikre kompetanse og rekruttering innen offentlig tjenesteyting. verd mellom allmennfaglig og yrkesfaglig studieretning, mener utvalgslederen. – Fagskolene kan være et viktig element i å realisere yrkesrettet videreutdanning og oppnå likeverd med akademiske fag. Vi ser på overganger til høyere utdanning, og her er fagskolene en del av bildet, sier Karlsen. Forskjellsbehandling Et dilemma er at videreutdanning slik en har på teknisk fagskolenivå, ikke finnes for hele bredden av fag- og yrkesopplæring. – Fagskolenivået er viktig å følge opp, men er politisk underkommunisert som verdi i utdanningssystemet, mener Rolf Jørn Karlsen. Han har også merket seg kjønnsbasert forskjellsbehandling i fagutdanningen. – Jeg konstaterer at det ikke er likeverdig finansieringsgrunnlag når det gjelder «guttefag» på teknisk fagskole i forhold til «jentefag» innenfor tjenesteyting og helse og omsorg. I et likeverds- og likestillingsperspektiv er det problematisk, mener Rolf Jørn Karlsen. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Fagbladet 7/2008 > 29 fbaargang2008 fbseksjonKON