FOKUS Kontinuitet er viktig for alle organisasjoner og virksomheter. Å beholde de ansatte er et av de grepene en ledelse kan gjøre for å holde seg innenfor de økonomiske rammene som er satt. Det er også et av de grepene som kan gjøres for å nå virksomhetenes mål eller skape økonomisk vekst. Når de ansatte har gode resultater å vise til, så må det gis spillerom i form av langsiktighet. På den måten kan de konsentrere seg om oppgaver, måloppnåelse og faglig utvikling. HVILKE GREP var det ledelsen gjorde for å føre organisasjonen videre etter at de var kvitt en kritisk medarbeider? I hennes sted ansatte de en person som var helt enig med seg, en som godtok alle nye føringer. Vedkommende var heller ikke stand til å se at føringene som ble lagt, overhodet ikke passet stedet eller den servicen som skulle ytes. Enda nye mennesker ble ansatt for å fylle plassene til de som hadde sluttet. De begynte i den nye jobben uten å ane at jobben de ble satt til å gjøre i praksis var umulig å utføre med de rammene som ble satt. blir oversett. Ledelsen så for seg at mye penger ville bli spart gjennom de nye reformene. I praksis oppnådde de det stikk motsatte. Og hva skjedde til slutt? Kursen ble lagt om. Det ble etter hvert ganske innlysende at det hadde blitt tatt noen altfor dyre valg. De forsto også at den servicen de var satt til å yte overhodet ikke ble utført. Konklusjonen er at dyktige og godt utdannede medarbeidere må tas godt vare på, ikke minst når ledelsen ønsker organisatoriske endringer. Det er ikke bare å bytte ut mennesker med nye uten at det går ut over arbeidsplassens ervervede kompetanse. Virksomheten opplevde også at den dårlige håndteringen av medarbeiderne førte til at det var få interesserte som søkte seg aktivt til organisasjonen. Det ble nødvendig å sette i verk tiltak for skape et mer positivt omdømme. Et omdømme som kunne resultere i at folk ønsket å jobbe akkurat der. Forandringen skjedde gjennom en erkjennelse av at forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er endret. Økonomisk lønnsomhet og gode resultater skapes gjennom å ta vare på arbeidsmiljøet og de menneskelige ressursene. i Historien illustrerer ganske godt hvordan det hele kjører seg fast når hensynet til de ansatte Fagbladet 7/2008 > 33 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonKON